Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2024 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2024 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2024 г.
Писма и указания

№ 07-00-546 от 02.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства (ФУ) на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е постъпило Ваше запитване с вх. № 07-00-546/02.11.2023 г., препратено по компетентност от Централно управление на НАП София и допълнено с писмо вх. № 07-00-546#1/03.11.2023 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и Н...

№ 3-1365 от 08.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) във връзка с промяна на ЕИК по Булстат на физическо лице

Според изложеното в запитването физическото лице е регистрирано като земеделски стопанин, добиващ непреработена растителна продукция собствен добив зърнени и маслодайни култури. Според него до 2022 г., при закупуване на имот (УПИ и земеделска земя-ниви) на името на физическото л...

№ 3-1411 от 21.11.2023 г. ОТНОСНО: данъчно третиране за целите на данъка върху добавената стойност на последователни доставки на едни и същи стоки, предмет на един единствен вътреобщностен превоз, регистрация за прилагане на специален режим в Съюза за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки на основание чл. 156, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и прилагане на режима

Според изложеното в писменото запитване и допълнително предоставената информация, „А“ ЕООД, ЕИК ……… е установено по седалище и адрес на управление на територията на страната и е регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС. Дружеството има намерение да извършва дейност като пре...

№ 94-К-410 от 14.11.2023 г. ОТНОСНО: Прилагането на данъчното и осигурителното законодателство по отношение на лице, осъществяващо дейност в България и в Германия

Във Ваше писмо, с вх. №… по описа на Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП), е изложена следната фактическа обстановка: Имате инвестиционно намерение – да изградите малка фотоволтаична централа на територията на Република България. По време на производствот...

№ 94-П-464 от 24.10.2023 г. ОТНОСНО: Писмено запитване, касаещо данъчното третиране на доходи от трудови правоотношения

Във Ваше писмено запитване с вх. № 94-П-464/... по описа на Централно управление на Националната агенция за приходите e изложена следната фактическа обстановка: В периода 29.03.2019 - 01.05.2021 г. и 17.09.2021 - 01.01.2022 г. Вие сте работили като шофьор международни превози по ...

№ 94-Ф-14 #2 от 11.10.2023 г. ОТНОСНО: Ваше писмено запитване с вх. № 94-Ф-14/... по описа на ЦУ на НАП относно прилагането на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и Португалия (СИДДО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Съгласно представената във Вашето запитване фактическа обстановка Вие сте местно на България лице за данъчни цели и желаете да получите информация относно данъчното облагане на доходи от лихва по срочен банков депозит в банка в Португалия, който изтича през месец февруари 2024 г....

Анотации

ДДС при внос на употребявани коли

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Дружество е регистрирано по Закона за ДДС и има за предмет на дейност продажба на автомобили втора употреба. Колите се купуват от Италия, като фактурата, получена от италианска фирма, е без начислен ДДС ...

Допълнителен трудов договор

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Имам ли право да работя на трети трудов договор при условие, че имам основен трудов договор на 8 часа, допълнителен договор (външно съвместителство) на 4 часа и сега искам да сключа трети трудов договор (външно съвместителство) на 2 ...

Начин на изчисляване размера на платения годишен отпуск при назначаване на служител през годината

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител има повече от 4 месеца трудов стаж. На каква база се изчислява полагащият му се отпуск до края на годината - на база работните месеци до края на годината, или на база работните дни по календар от назначаването му до края на ...

Осигурителен стаж при дежурството и време на разположение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Времето, през което съм на разположение на работодателя извън територията на предприятието без да извършвам трудова дейност, платено с минимална ставка по фиш с удържани осигуровки зачита ли се за осигурителен стаж при пенсиониране? ...

Право на отпуск на бащата за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Ако лице е нает работник с безсрочен договор в две фирми, граждански договор в трета фирма и договор за управление в четвърта, трябва ли да подава от всички места молби за отпуска за ползването на двумесечен отпуск по бащинство (за д...

Прекратяване на ТД на лице, неотговарящо на изискванията в длъжностната характеристика

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Назначено лице, трудов договор, има изисквания в длъжностната характеристика за език. Ако лицето не притежава лиценз за език, може ли да бъде уволнен? Основанията за прекратяване на трудовия договор са регламентирани в чл. 325 – 331...

Разрешение за пребиваване и работа на чужденец

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Служител-чужденец от трета държава е получил единно разрешение за пребиваване и работа. Преди да изтече срокът на трудовия договор обаче, се извършва преобразуване чрез отделяне, при което въпросният служител (заедно с други служител...

Щатното разписание е вътрешен акт на работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работя в училище и ще ни е необходим служител за поддържане на сайта на училището. Ще наемем служител на 2 часа по чл.67, ал.1 от КТ във връзка с чл.111 от КТ. Може ли да сключим договор, ако няма такъв щат или първо разкриваме щат и...

Справочник

Държавен вестник в бр. 3 от 2024 г.

ДВ, бр. 9 от 30.1.2024 г. Народно събрание Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2020 г. Решение по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет за 2021 г. Решение по Отчета за дейността...

Справочна информация бр. 3/2024 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16.01. - 29.01.2024 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 3 на Главен счетоводител от 2024 г.

[[table_1]]...