Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 8, 26 февруари - 3 март 2024 г.
Законодателство

Допустими методи за амортизация съгласно националните и международните счетоводни стандарти

І. Регламентирани методи за амортизация по МСС Два са международните счетоводни стандарти, в които понастоящем се определят допустимите методи за амортизация. Това са: МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи. Но първоначално проблемите, свързани с амортизац...

Държавен вестник

ДВ, бр. 4 от 12.1.2024 г.

Президент на Репуб­ликата Указ № 3 за освобождаване на Петко Неделчев Драганов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Корея Указ № 4 за назначаване на Петър Георгиев Крайчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Репу...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения

Лечебните заведения са предприятия, които оказват извънболнична и болнична помощ. Те се създават от държавата, от общините и от други юридически лица, както и от физически лица. Приложимата база за счетоводното им отчитане могат да бъдат Международните стандарти за финансово отчи...

Данъчен статут и третиране по ЗДДС на физическо лице, предлагащо услугата дизайн на снимки и видеоклипове на физически лица от ЕС и трети страни

Физическо лице от България е изградило интернет сайт за дизайн на снимки и видеоклипове предимно на физически лица от Европейския съюз и трети страни. Какъв трябва да бъде данъчният статут на това лице? Трябва ли да се регистрира по ДСС и по кой от специалните режими в Съюза или ...

ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА ПО ДАНЪЧНИ ДЕЛА

Дело C-8209;232/22, Реше­ние от 29 юни 2023 г. страни: Cabot Plastics Belgium SA срещу État belge Предмет на спора е облагане на доставки в ЕС на фирма, която е извън ЕС. Жалбоподателят Cabot Switzerland GmbH е предприятие, регистрирано по швейцарското право, чието място на ...

Осигуряване на немски гражданин, пребиваващ в Германия, но упражняващ трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД

Немски гражданин, чието пребиваване е в Германия, упражнява трудова дейност на територията на България като самоосигуряващо се лице и изпълнител по договор за управление и контрол в ЕООД. Отпусната му е пенсия по немското законодателство. През 2024 г. е взел решение договорът му ...

Отразяване на доходи от продажба на акции за 2023 г. в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Определянето на облагаемите доходи от продажба на акции и други финансови активи е регламентирано в глава пета, раздел V "Доходи от прехвърляне на права или имущество" на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Облагаемият доход в тези хипотези се определя ...

Право на данъчен кредит за лек автомобил, нает по договор за оперативен лизинг

Въпросът относно наличието на право на данъчен кредит за доставките на стоки и услуги, свързани с експлоатацията на лек автомобил, нает по договор за оперативен лизинг, е чест обект на запитванията, отправяни до редакцията ни. За да се даде законосъобразен отговор на този въпрос,...

Удръжки от работодателя при нарушаване на дисциплината

Има ли работодателят право да предвиди парична глоба като наказание за нарушаване на трудовата дисциплина? Без съгласието на работника или служителя работодателят няма право да удържа част от трудовото му възнаграждение, извън случаите, изрично посочени в чл. 272 от КТ. Нарушени...

Справочник

Прилагане на разпоредбите на ЗКПО по отношение на предоставянето на социални придобивки

Писмо № М-24-39-223 от 04.01.2024 г. на НАП В писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № М-024-39-223/07.12.2023 г., са поставени въпроси от “Б...” ЕООД в качеството му на работодател във връзка с предоставянето на социални придобивки по отношение на: I. Спазване на изискв...

Справочна информация бр. 8/2024

Централни валутни курсове за периода 16.02.2024 г. - 22.02.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 8 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...