Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 1 - 7 април 2024 г.
Законодателство

Корекции на данъчен кредит при унищожаване и брак на стоки

С една от промените в ЗДДС, обнародвани със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС, ДВ, бр. 106, от 22.12.2023 г.), бяха отстранени несъответствия между чл. 185, § 2 на Директива 2006/112/ЕО и практическото приложение на чл. 79, ал...

Народно събрание

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Да се разшири обемът на информация за българските дружества и чуждестранните юридически лица, регистрирали клон в България, Въвеждат се и образци на учредителните актове на дружество с ограничена отговорност и на еднолично дружество с ограничена отговорност, които ще бъдат подроб...

Парламентът одобри на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

Измененията предвиждат във връзка с фискалния контрол върху стоки с висок фискален риск да се въведе правна възможност за лицата предварително да предоставят обща банкова гаранция в размер не по-малък от 1 000 000 лв. По този начин се очаква да се намали административната тежест ...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, свързани с отдаването под наем на земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг

Със законопроекта се предлага земеделски земи от държавния поземлен фонд да се отдават под наем или аренда чрез търг на местни физически и юридически лица и кооперации, регистрирани на територията на общината по местонахождение на имотите. В мотивите се посочва, че търговете ще с...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране и задължения при търговия на българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, с доставчици от трети страни и ЕС

Българска фирма, нерегистрирана по ДДС и без складове на територията на България или в трета страна, купува стоки от Китай и ги продава на фирми извън ЕС (Сърбия и др.). Транспортът започва от Китай и приключва в третата страна. Собственикът желае да започне да работи и с доставч...

Прекратяване на трудовия договор с майка с малко дете

Има ли майката на дете на 2,5 години някаква закрила при предстоящи съкращения в предприятието, ако не ползва неплатения отпуск за гледане на детето? В съответствие с чл. 333, ал. 1, т. 1 и 4 от КТ работодателят може да уволни майка на дете до тригодишна възраст поради съкращени...

Преотстъпване на корпоративен данък

През 2022 г. дружеството има преотстъпен данък по реда на 189б от ЗКПО в размер на 100 хил. лв., който трябва да се инвестира в нови сгради или земеделска техника, придобити в срок до 31.12.2023 г. Условията са две: 1) да се придобият активи или актив и 2) да се инвестира преотст...

Решението по дело C-314/22 на Съда на ЕС дава право на фирмите да намаляват ДДС при неплащане

Българската фирма “А” извършва доставки на други пет дружества и издава фактури за тези доставки, като начислява и ДДС. Фирма “А” внася в бюджета, начисленият от нея ДДС в съответния данъчен период. Петте дружества не заплащат стойността на доставките по издадените фактури изцяло...

Сделки с финансови инструменти

Дружеството ни притежава финансови активи - акции/дялове, от 2 различни компании, които държи в портфейла си от години и същите отговарят на понятието за финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР на ЗКПО. Едните финансови инструменти, например Х, са листнати на Атинска...

Третиране на доходите на чуждестранно физическо лице, получени за управление и контрол на българско дружество

Чужденец от Австрия е собственик на ЕООД и иска да го назначим на договор за управление и контрол, който ще е с възнаграждение. Лицето живее и работи в Австрия, както и пребивава там над 183 дни. В договора е отбелязано, че ще управлява българското дружество от Австрия. Въпросът ...

Справочник

НАП вписва в регистър фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

Национална агенция за приходите Лицата, които по занятие предоставят услуги за прехвърляне или обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, подлежат на вписване в еле...

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС и ВАС излязоха с тълкувателно постановление по тълкувателно дело във връзка със Закона за авторското право и сродните му права

Върховен касационен съд Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия от Върховния касационен и съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд излязоха с тълкувателно постановление по Тълкувателно дело № 4 от 2022 г. във връзка със Закона за авторското п...

Погасен по давност кредит, който длъжникът изрично отказва да плати, се заличава от Централния кредитен регистър

РЕШЕНИЕ № 12441 на ВАС от 13.12.2023 г. Производството е по чл. 208 и сл. от Админи­стра­тивнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационна жалба на А. А., с адрес в гр. Враца, чрез процесуален представител срещу решение № 228/05.07.2023 г. по адм. дело № 736/2022 г. на ...

Справочна информация бр. 13/2024

Централни валутни курсове за периода 22.03.2024 г. - 28.03.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 13 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...