Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 15, 15 - 21 април 2024 г.
Законодателство

Третиране по ЗДДФЛ на авторски и лицензионни възнаграждения, изплащани от български предприятия в полза на местни физически лица

На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 до т. 10 от Закона за авторското право и сродните му права - ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е ...

Държавен вестник

ДВ, бр. 19 от 5.3.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Решение за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията Президент на Републиката Указ № 47 за награждаване на проф. Илза Константинова П...

Въпроси и отговори

Брак на ДМА, който ДМА вече е бил използван в дейността на предприятието

Дружество Б притежава сграда, която е закупило през 2005 година, правило й е подобрения през годините, с които се е увеличила стойността, последното подобрение е от 2021 година, ползван е данъчен кредит при придобиването и при подобренията на сградата. Очаква се след две години д...

Вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Във връзка с Наредба № Н-1 от 6 февруари 2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9"б" от ЗМИП, подлежат ли на регистрация физически лица, които:   - са регистрирали на личния си адрес фирми, в които са съдружници или са еднолични собственици на капита...

Вътреобщностно придобиване и тристранна операция

През февруари 2024 г. Българска фирма А, регистрирана по ДДС и по закона за управление на отпадъците в България, сключва договор с  фирма от Чехия - Б, регистрирана по ДДС в Чехия  за покупка на метални отпадъци при условие на доставка EXW. В деня на сключване на договора фирма Б...

Годишно изравняване на осигурителни вноски

Собственик на търговско дружество, роден след 1960 г., за цялата 2023 г. внася задължителни осигурителни вноски ежемесечно като самоосигуряващо се лице за всички осигурени социални рискове - за фонд „Пенсии“, фонд „ОЗМ“ и ДЗПО-УПФ, ЗЗО върху минималния осигурителен доход. На 01.0...

Данъчно третиране при продажба на автомобил

Дружество, регистрирано по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗДДС с основна дейност комисиона по посреднически договор със застрахователно дружество и посредническа дейност с небанкови потребителски кредити, закупува: - автомобил, осчетоводен като актив на фирмата от данъчно незадължено ...

Място на работа и работно място според новите разпоредби в Кодекса на труда

Новите разпоредби на КТ изискват в трудовите договори да се регулират мястото и характерът на работа от разстояние. Моля ви за вашето експертно мнение по отношение на дефинициите за място на работа и работно място. Достатъчно ли е за място на работа да се дефинира само населеното...

Прекъсване и започване на социално осигуряване на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски стопанин, на което е отпусната пенсия

Самоосигуряващо се лице - регистрииран земеделски стопанин, при започване на дейността през 2015 г. с декларация обр. ОКд-5 “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице”, която е подадена в законоустановения 7-дневен срок, е избрало да се осигурява за всички осигурени со...

Преминаването към патентно облагане

Една от промените в ЗКПО, осъществени със Закона за изменение и допълнение на закона, предвижда въвеждането на патентен данък за юридическите лица, извършващи дейности по т. 2 от приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ- т. е. промяната засяга юридическите лица, осъществ...

Счетоводни аспекти при неосъществяване на дейност

Фирмата е регистрирана като ЕООД, подадена е декларация за неактивност за 2020 г. Фирмата не е осъществявала дейност, няма приходи от дейността си, не е подадена декларация за започване на дейност, собственикът не се осигурява, офисът е нает под наем, подготвя се за започване на ...

Справочник

Справочна информация бр. 15/2024

Централни валутни курсове за периода 5.04.2024 г. - 11.04.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 15 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...