Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2024 > бр. 6 от 2024 г.
 
сп. Български законник
бр. 6 от 2024 г.
Коментар на експерта

Дължимост на ДДС при изпращане на стоки от територията на България до територията на държава членка или трета страна за целите на собствената независима икономическа дейност на данъчно задълженото лице

1. Общи положения Съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗДДС доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или на друго вещно право върху стоката, както и всяко друго право за разпореждане с нея като собтвеник. При това, по силата на чл. 25, ал. 2 от закона ...

Изменения и допълнения в Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 27/29.3.2024 г.)

На 29.03.2024 г. в „Държавен вестник“ бяха обнародвани дълго дискутираните промени в трудовото законодателство, свързани най-вече с работата от разстояние. Съгласно чл. 5, ал. 5 КРБ нормативните актове влизат в сила три дни след обнародването им, освен когато в тях е определен др...

Казуси, свързани с годишното изравняване на осигурителните вноски

ВЪПРОС: Самоосигуряващо се лице – свободна професия, е упражнявало трудова дейност само през две седмици от годината – от 27-31.03.2023 г. и от 18-22.12.2023 г. Подадени са декларации обр. ОКд-5 и обр. 1 за тези месеци с отразени дни на започване и прекъсване в т. 14 и 15 и отраб...

Какво трябва да знаем при проверка и ревизия от НОИ

Контролните правомощия на органите на НОИ са уредени в глава 7-а от КСО и в Инструкция № 1 от 3.04.2015 г. за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на НОИ (Инструкция №1). На органите на НОИ е възложен контролът за спазване на следни...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2023 г.

В настоящия материал са разгледани преобразуванията на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО, на фона на данъчната и съдебната практика, свързани със: • данъчни постоянни разлики; • данъчни временни разлики; • данъчни амортизиру...

Въпроси и отговори от практиката

Изплащане на командировъчни пари на лице, работещо дългосрочно в чужбина

Въпрос: Собственик на фирма - български гражданин - регистрирана в РБългария, има регистрация и по ЗДДС. Лицето е сключило дългосрочен договор с фирма в Италия и ще работи там в продължение на 3 години. Въпросът е, имаме ли основание за начисляване и изплащане на командировъчни р...

Обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето

Въпрос: Дължи ли се обезщетение за неползван платен отпуск на лице при прекратяване на трудовия договор поради смърт на лицето? Отговор: Обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ (за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност) се дължи във всички случа...

Облагане доходите на адвокати и нотариуси

Въпрос: Интересува ме какви данни ще се посочват в Декларацията по чл. 7, ал. 1 от ЗДДФЛ за извършени услуги от адвокати и нотариуси. Вече издават фактурите по БУЛСТАТ и нямам ЕГН. Ако ги посоча в декларацията, какво трябва да взема от фактурите. Какви данни ще се посочват за лиц...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения от чужда фирма

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, е извършила услуга - 3Д визуализация по проект на фирма в Саудитска Арабия, и е издадена фактура за услугата. Клиентът е изплатил сумата, като е удържал 5% данък. Как се осчетоводява този данък съгласно ЗКПО, при положение че има Спо...

Облагане на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на местни физически лица

Въпрос: Физическо лице, регистрирано по ЗДДС, отдава под наем помещение на фирма и издава фактура за тази услуга. Трябва ли да се удържа 10% авансов данък от облагаемата стойност на фактурата? Попаднахме на следния случай - пример: Наем за помещение - 200,00 лв., ДДС - 40,00 лв.,...

Облагане на доходи от отдаване под наем на недвижимо имущество на непълнолетни лица

Въпрос: Четири непълнолетни деца братя и сестри (две близначета), получават дарение - по една къща за всяко дете от своите баба и дядо. Три от къщите се отдават под наем на физически лица и една е отдадена на юридическо лице за офис. Наемите ще бъдат заплащани по банкови сметки н...

Облагане на доходи от свободна професия

Въпрос: Регистрирана съм като упражняваща свободна професия счетоводител. Издавам на клиентите си фактури за счетоводно обслужване. Трябва ли да включа в Справка за изплатени през годината доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, подавана от клиентите ми, информацията за изплатения ми п...

Предоставяне на информация в декларацията по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Въпрос: 1. Следва ли в декларацията на код 109 да се посочва стойността на предоставеното в натура през 2023 работно облекло на служителите (лятно и зимно), въпреки че това не е облагаем доход съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3 от ЗДДФЛ? 2. Освен това следва ли в декларацията на код 10...

Прекратяване на трудови договори поради сключване на договор за управление на предприятието

Въпрос: Бих искала да задам няколко въпроса, свързани с освобождаване на служители в дружеството на основание чл. 328, ал. 2 от КТ. На първо място, ако имам лица, които се ползват от закрилата на чл. 333 от КТ, за които инспекцията не ми е дала разрешение да освободя, мога ли да ...

При отчитането и заплащането на извънредния труд се взима предвид само фактически отработеното време

Въпрос: В изпълнение на задължението по чл. 149 (2) от КТ за отчитане на извънредния труд за годината трябва ли да бъде включен извънредният труд, генериран от приравняването на нощен труд към дневен, или се отчитат само реално отработените часове извънреден труд? Отговор: Превр...

Регистриране на работодател – физическо лице

Въпрос: Питането ми е във връзка с § 1, т. 1 от Кодекса на труда, че работодател може да бъде и физическо лице. Как следва да бъде попълнено уведомлението по чл. 42, ал. 5 от КТ? Трябва ли физическото лице – работодател, да прави допълнителни регистрации в качеството му на осигур...

Сключване на трудов договор с лице, което ще се обучава

Въпрос: Построен е хотел, който предстои да отвори врати до 1-2 месеца. Все още няма акт 16. Регистрирана е фирма за дейността му, но тя е замразена. Реално, преди да започне да функционира хотелът по предназначение, служителите трябва да се назначат и обучат. Притеснява ме това,...

Уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ

Въпрос: Дружество се занимава с търговска дейност и има назначени служители, като търговски представители. Има ли възможност да се позовава на чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, в случай че: - Работодателят е уточнил в длъжностната характеристика, че служителят трябва да постига индивид...

Писма и указания

№ 94-Д-699 от 15.09.2023 г. ОТНОСНО: Разясняване на законодателството в областта на хазарта

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. рег. № 94-Д-699 от 05.09.2023 г., с което искате разяснения относно това дали автоматите за ловене на играчки с кран и джойстик попадат под определението за хазартна игр...

№ М-24-36-42 от 26.09.2023 г. ОТНОСНО: Приложение разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с определяне мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с образование/обучения и консултантски услуги, които се предоставят чрез дистанционна връзка (чрез интернет/електронна мрежа)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-24-36-42/08.06.2023 г. и № М-24-36-54/21.07.2023 г. е заведено писмено запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност провеждане на обучения и консултации на физич...

Решения на ВАС

Решение № 1175 от 01.02.2024 г. по адм. дело № 5720/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС и лихви за забава за данъчен период 03.2020 г. При действието на чл. 25, ал. 8, във вр. с ал. 2 ЗДДС в хипотезата на авансово плащане на нерегистрирано за целите на ДДС лице за доставка, която е фактически извършена след датата н...

Решение № 1192 от 01.02.2024 г. по адм. дело № 6428/2023 г.

Предмет на спора e завършването на транзитна операция (МИСТ). Разрешеният режим транзит, за който е приета митническа декларация, не е завършен, съгласно чл. 233, § 1 от Регламент /ЕС/ № 952/2013 и чл. 48, § 1 от Допълнение I, Дял II, Глава VI от Решение № 1/2016 на Съвместния К...

Решение № 1220 от 02.02.2024 г. по адм. дело № 3136/2023 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения за ДДС, ведно със съответните лихви, и извършено увеличение на финансовия резултат през ревизирания период, вследствие на което е определен допълнителен корпоративен данък за внасяне в размер и лихви за забава за данъчен пери...

Решение № 1246 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7058/2023 г.

Предмет на спора е начислен ДДС на основание чл. 82, ал. 1 и чл. 86, ал. 2 във вр. с чл. 66 ЗДДС за данъчни периоди от 10. до 12.2019 г. и лихви за просрочие. По силата на чл. 53, ал. 1 ЗДДС, процесните ВОД на стоки по чл. 7, ал. 1 ЗДДС до територията на Република Гърция са обла...

Решение № 1247 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7316/2023 г.

Предмет на спора са установени задължения за ДДС за данъчните периоди от 07.2016 г. до 02.2017 г. и задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2016 г. и 2017 г, ведно с начислени лихви. Съгласно чл. 124, ал. 2 ДОПК, в производството по обжалването на ревизионния акт при извърше...

Решение № 1276 от 05.02.2024 г. по адм. дело № 7988/2023 г.

Предмет на спора са задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена от органите по приходите корекция на декларираните от ревизираното лице резултати по ЗДДС в данъчни периоди 10.2020 г. - 12.2021 г. Възникването на правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС е о...

Решение № 1286 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7617/2023 г.

Предмет на спора е определяне на задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.03.2017 г. до 31.08.2021 г. и по ЗКПО за периодите от 2017 г. до 2020 г. Правото на приспадане на данъчен кредит е определено в чл. 68, ал. 1 ЗДДС, съгласно който данъчен кредит е сумата на данъка, коят...

Решение № 1316 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 12245/2023 г.

Предмет на спора е ангажирана отговорност на основание чл. 19, ал. ал. 1 и ал. 2 ДОПК на лице в качеството на управител за дължими и невнесени задължения за данъци и осигурителни вноски от ЕООД с лихви за просрочие, както следва: отговорност за ДДС за периодите 07., 08. и 09.2017...

Решение № 1318 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7015/2023 г.

Предмет на спора са определени допълнителни задължения по ЗДДС и лихви за просрочие за данъчни периоди 06., 10.2018 г., 02., от 04. до 08., 10. и 12.2019 г., 02., 05., и от 08.2020 г. до 01.2021 г., произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури и дост...

Решение № 1341 от 06.02.2024 г. по адм. дело № 7211/2023 г.

Предмет на спора са определени задължения за данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни и чуждестранни физически лица по ЗДДФЛ за 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 09.2021 г., както и за задължения за корпоративен данък за 2018 г. ведно с лихви. Както Съдът на Европейск...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 6 от 2024 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент За повече информация погледнете на страници 145, 146 и 147 от PDF броя на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 16 до бр. 22 от 2024 г.

ДВ, бр. 16 от 23.2.2024 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата Закон за ратифициране на изменени...

PDF версия на броя

Брой 6 на Български законник от 2024 г.

[[table_1]]...