Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2024 г.
Законодателство

Промени в ДОПК - в полза на длъжниците

В ДВ, бр. 36 от 2024 г., е публикувано изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - ДОПК, които са в сила от 3 май 2024 г. Промените се отнасят до: Служебно уведомяване на НАП при извършено плащане на публично задължение С направените промени в ДОПК се цел...

Държавен вестник

ДВ, бр. 30 от 5.4.2024 г.

Народно събрание Решение за предприемане на мерки за гарантиране финансовата стабилност и фискалната ликвидност на Република България Президент на Репуб­ликата Указ № 93 за освобождаване на генерал-майор Тодор Цонев Дочев от длъжността началник на Военна академия “Г. С. Раковски”...

ДВ, бр. 31 от 9.4.2024 г.

Народно събрание Решение за създаване на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства, свързани с необходимостта от изисканата и получена от правителството на България дерогация от член 3м от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014, от която се ползваше “Лукойл”, и ик...

ДВ, бр. 32 от 9.4.2024 г. (извънреден)

Президент на Репуб­ликата Указ № 100 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. Конституционен съд Определение № 3 от 2 април 2024 г. по конституционно дело № 6 от 2024 г. Министерство на земеделието и храните Правилник за и...

ДВ, бр. 33 от 12.4.2024 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за Минис­тер­ството на вътрешните работи Закон за допълнение на Закона за администрацията Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Министерство на външните работи Споразумение между...

Въпроси и отговори

Дефиниция за електронен магазин

Въпросът ми е за електронна търговия в интернет. Фирма, нерегистрирана по ЗДДС, няма касов апарат иска да прави продажби в интернет във Фейсбук и Тик-ток - аксесоари, спално бельо и др. За мен това е объркващо, в смисъл не мога да си отговоря на въпроса попада ли в определението ...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при промяна на длъжността

С допълнително споразумение е променена длъжността на служител. Има ли право работодателят от същата дата да спре допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит с мотива, че новата длъжност е различна от предишната и на нея не е придобит трудов стаж? За придоб...

Обезщетение за неползван отпуск от предходни години

Работник има 23 дни неизползван отпуск към края на 2023 г. Работодателят не е отложил отпуск от 10 дни за следващата година по реда на чл. 176, ал. 1 от КТ. От своя страна работникът не е подал искане за отлагане по чл. 176, ал. 2 от КТ. При прекратяване на правоотношението през ...

Обезщетение при прекратяване на договор за управление след пенсиониране

Приравнени ли са договорите за управление на трудови по отношение изплащането на 6 брутни заплати при пенсиониране след повече от 10 години работа в същата фирма? Договорът за възлагане управлението на търговско дружество се сключва на основание Търговския закон и Закона за задъ...

Покупко-продажба на акции

Физическо лице закупува и след това продава акции, дължи данък 10%. Трябва ли да се декларира доходът в таблица 1 и таблица 2 за доосигуряване в ГДД по чл. 50? Упражняването на трудова дейност е в основата за осигуряването на лицата за част или всички покрити от държавното общес...

Попълване на Декларация обр. 1 при ползване на отпуск за раждане на дете от бащата, работещ при сумирано изчисляване на работното време

При въведено СИРВ с 3-месечен период на отчитане как е редно да се подаде към НОИ 15-дневен отпуск на бащата при раждане на дете - по 5-дневна работна седмица или по утвърдения поименен график? Начинът за разпределение и отчитане на работ­ното време е подробно регламентиран в На...

Последен ден от отпуск за гледане на малко дете

Кой е последният ден на отпуска по чл. 164 от КТ - датата на втория рожден ден на детето или денят преди тази дата? В трудовото законодателство няма изрична разпоредба как се броят установените в Кодекса на труда срокове. Поради това следва да се прилага общото правило по чл. 72...

Регистрите, водени от доставчиците на платежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електронната търговия

От началото на настоящата година доставчиците на платежни услуги, свързани с трансгранични плащания при електронната търговия, имат задължение да предават на НАП информация за извършваните плащания. Това задължение бе регламентирано със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС (о...

Третиране на дарение

Баща дарява парични средства на сина си. Дължи ли получателят на дарението данък върху сумата? Трябва ли да се декларира дарението в годишната декларация? Съгласно чл. 13, ал. 2 от ЗДДФЛ не се смята за доход полученото имущество по наследство, завет и дарение. Затова не се плаща...

Третиране по ЗДДС на предоставянето на консултантски услуги от българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, на юридическо лице, установено на територията на остров Ман

Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, предоставя консултантски услуги на юридическо лице, установено на територията на остров Ман. Дружеството има валиден британски ДДС номер. Следва ли клиентът да се смята за данъчно задължено лице съгласно Директива 86/560/ЕИО на Съвета ...

Третиране по ЗДДС на трансгранична доставка на стоки

Българска фирма закупува стока от Испания с цел да я продаде на клиент от Германия, но не транспортира стоката, а я съхранява в митнически склад в Испания. Клиентът от Германия закупува стоката и си я взима от склада в Испания. Как е редно българската фирма да отчете сделките кат...

Справочник

Обнародвани са промени в Наредба № Н-5 от 29.09.2023 г. и нови XSD-схеми за подаване на данни за предварително деклариране на превози

Национална агенция за приходите Обнародвани са промени в Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. и нови XSD-схеми за подаване на данни за предварително деклариране на превози В брой 36 на Държавен вестник от 23.04.2024 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на На...

Справочна информация бр. 19/2024

Централни валутни курсове за периода 2.05.2024 г. - 9.05.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Становищe по прилагане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.

Писмо № М-20-00-50/10.04.2024 на НАП [[table_1]]...

PDF версия на броя

Брой 19 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...