Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 20 май - 2 юни 2024 г.
Законодателство

Приложението на нулева данъчна ставка за ДДС от участниците в международния стоков трафик

При доставки на стоки, предназначени за трети страни, в операцията обикновено участват няколко данъчно задължени лица - доставчик на стоката, превозвачи, спедитори, застрахователи, и митнически посредници. В такива случаи възниква въпрос дали всички участници в една такава операц...

Държавен вестник

ДВ, бр. 34 от 16.4.2024 г.

Народно събрание Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Решение по Отчета за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г. Решение по приемане на Доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно ц...

ДВ, бр. 35 от 19.4.2024 г.

Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето Решение за определяне на военни формирования и структури за допълване на въоръжените сили във...

Въпроси и отговори

Амортизация на диоптрични защитни очила за работа с дисплей

Работодателят е закупил диоптрични защитни очила за работа с дисплей на служител, който работи 8 часа на компютър. Цената на очилата е 900 лв. без ДДС. Имаме ли право да ползваме данъчен кредит и как следва да отразим очилата в счетоводството: като разход по сметка 601 или като Д...

Данъчно третиране на прехвърлените активи и пасиви при преобразуване на дружество чрез разделяне

Дружество A се преобразува чрез разделяне през 2023 г., като в резултат на преобразуването възникват две нови дружества B и C. Преобразуването е извършено по специфичния ред на облагане (раздел II от глава 19) и е вписано в ТР с дата 15 април 2023 г. Въпросът ми засяга стоково-ма...

Покупко-продажба на ДМА между свързани лица

Фирма “Х”, регистрирана по ДДС, закупува товарен автомобил през 2022 г. от Полша за 9600 лв. При закупуването е ползван данъчен кредит с протокол по чл. 117, активът е заведен като дълготраен, ползва го за дейността и начислява амортизация до м. февруари 2024 г. От м. март 2024 г...

Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване

Назначен съм по чл. 67, ал. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ с 6-месечен срок на изпитване. Не е посочено в чия полза е изпитването, но е написано, че дължа едномесечно предизвестие при напускане в този срок. Въпросът ми е мога ли да напусна на самата дата, в която изтича изпита...

Прекратяване на трудово правоотношение от конкурс

Служителка е назначена чрез конкурс на основание чл. 107 от КТ, но срокът изтича и следва нов конкурс. Ако спечели външен кандидат, на какво основание ще бъде прекратено нейното трудово правоотношение? Разпоредбата на чл. 107 от КТ не е правно основание за възникване на трудово ...

Промени в реда за търговска регистрация

В ДВ, бр. 35 от 19.04.2024 г., са публикувани промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и в Търговския закон (ТЗ). Промените влизат в сила от 19 април 2024 г. Причини за направените промени е закъснението на България да ...

Сама по себе си наемната услуга не е услуга по дружествено управление

Във връзка със задължителното вписване в Регистъра по чл.9б от ЗМИП на лицата, предоставящи по занятие дейности по чл.4 т.16 от закона, моля за вашето становище относно следното принципно положение: Дружество с дейност отдаване под наем на собствени недвижими имоти предоставя по ...

Третиране по ЗДДС на доставката на стоки, които се транспортират от трета страна до друга трета страна

Българско дружество, регистрирано по ДДС, купува стока от трета страна А. Същата стока е предмет на продажба от българското дружество към дружество, установено в друга трета страна Б. Превозът на стоките е директно от едната трета страна А към другата трета страна Б, без да преми...

Справочник

Информация на НОИ за служебното преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери

Национален осигурителен институт Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване нормативно урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за лицата, които продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване, след пенсионирането си. Предвидени са ...

НАП с нова е-услуга за проверка на задължения от нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица

Национална агенция за приходите На 3 май в Портала за електронни услуги на НАП заработи нова електронна услуга, чрез която нотариуси, съдии по вписванията и длъжностни лица в Агенция по вписванията могат да правят проверка за непогасени задължения на продавачи на недвижими имоти...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ, отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 5 от кт и отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по реда на чл. 164в от КТ

Национална агенция за приходите [[table_1]]...

Осигурителен доход и здравноосигурителни вноски за лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове

Осигурителният доход на лицата, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове е определен в размер на половината от минималната работна заплата за страната - 466,50 лв. за 2024 г. Лицата внасят авансово и еднократно здравноосигурителната вноска за съответния месец ...

PDF версия на броя

Брой 20 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...