Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 24, 24 - 30 юни 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 24, 24 - 30 юни 2024 г.
Законодателство

Задължение за регистрация по ЗДДС при внос на употребявани превозни средства

В стопанската практика на български дружества, занимаващи се с покупко-продажби на употребявани превозни средство, нерядко се случва да се закупуват автомобили от трети страни, които се внасят на територията на ЕС през митническата граница на държава членка, различна от България,...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат за целите на данъчното облагане

Преобразуването на счетоводния финансов резултат по реда, предвиден от Закона за корпоративното подоходно облагане, представлява процес, при който данъчният финансов резултат се определя, като счетоводният финансов резултат се преобразува със счетоводни приходи и разходи, които н...

Министерски съвет

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира редът за прехвърляне на отпуск поради бременност и раждане след навършване на 6-месечна възраст на детето на един от родителите на майката или на бащат

По този начин нормативният акт се синхронизира с Кодекса на труда, в който беше предвидена възможност със съгласие на майката отпускът да може да се ползва и от бабите и дядовците на детето при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение. Измененията определят и...

Държавен вестник

ДВ, бр. 46 от 31.5.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 179 от 23 май 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. Постановление № 180 от 23 май 2024 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Постановление № 181...

ДВ, бр. 47 от 4.6.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 186 от 30 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-т...

Въпроси и отговори

Европейска практика по данъчни дела

Дело C-108/22, решение от 29 юни 2023 година страни: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej срещу C. sp. z o.o. Предмет на спора е обхватът на понятието “туристическа услуга”. Дружество C. е учредено по полското право и извършва икономическа дейност като “консолидиращ доставчик н...

Отчитане на договор за цесия

Наше дружество ще започне изкупуване на вземания на физически лица от трета фирма, като ще заплаща в брой договорената сума на физическите лица, а ще получава по банков път плащанията от фирмата длъжник. Какви следва да бъдат документите, които се издават към фирмата длъжник за п...

Приходи от договор за управление на инвестиционен имот

ЕООД притежава инвестиционни имоти, които по силата на договор предоставя за управление (акумулиране на приходи от имотите и извършване на съответните разходи) на дружество ООД, в което един от собствениците е собственик и на въпросното ЕООД (притежаващо инвестиционния имот). В с...

Срокове за деклариране на осигурителните вноски и данъка върху възнаграждение

Имаме служител, изпратен за извършване на временна работа в предприятие ползвател. Заплатата му се изплаща около 22-ро число на текущия месец, т.е. преди да е изтекъл месецът. Кога трябва да се платят и декларират осигурителните вноски и данъкът върху възнаграждението му? Съглас...

Услуги, попадащи в обхвата на чл. 39, т. 8 от ЗДДС

Физическо лице лекар предстои да сключи граждански договор с дружество (медицински център) за извършване на медицински дейности - диагностика на общо състояние на пациенти за лечение с медицински процедури. Тази услуга попада ли в обхвана на чл. 39, т. 8 от ЗДДС - освободени дост...

Справочник

Прилагане на данъчното законодателство по отношение на търговско представителство на дружество във връзка с договор за факторинг с доставчик банкова институция, установена на територията на страната, по който действията по повод обезпечаването и събирането на вземанията във връзка с въпросния факторинг ще се изпълняват от открито в България търговско представителство на английското дружество

Писмо № М-94-Г-752 от 05.10.2023 г. C.... R.... LIMITED, дружество от Великобритания (английско дружество), доставя в България метални изделия при условия lN.... - ClF Бургас. Получатели на стоката до момента са български дружества в бранша, които действат като вносители, съглас...

Справочна информация бр. 24/2024

Централни валутни курсове за периода 14.06.2024 г. - 20.06.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

PDF версия на броя

Брой 24 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...