Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2024 > бр. 26, 8 - 14 юли 2024 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 8 - 14 юли 2024 г.
Законодателство

Нови промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В ДВ, бр. 52 от 18 юни 2024 г., е публикувано изменение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които са в сила от 22 юни 2024 г., т.е. три дни след обнародването. 1. С промените се удължава на 36 работни дни допълнителният платен годишен отпуск за служителите в о...

Министерски съвет

Правителството прие проект на Закон за въвеждане на еврото в Република България

Проектът на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) цели да осигури гладко и безпроблемното въвеждане на еврото в Република България и да повиши прозрачността и информираността на гражданите и бизнеса за процеса на приемане на единната европейска валута в стран...

Държавен вестник

ДВ, бр. 50 от 14.6.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 208 от 7 юни 2024 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос Постановление № 209 от 10 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни разх...

ДВ, бр. 51 от 15.6.2024 г.

Конституционен съд Решение № 9 от 6 юни 2024 г. по конституционно дело № 5 от 2024 г. Централна избирателна комисия Решение № 3466-ЕП от 13 юни 2024 г. относно обявяване на избраните членове на Европейския парламент от Република България Решение № 3468-НС от 13 юни 2024 г. относн...

ДВ, бр. 52 от 18.6.2024 г.

Министерски съвет Постановление № 210 от 13 юни 2024 г. за допълнение на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. Постановление № 212 от 13 юни 2024 г. за одобряване на допълнителни раз...

ДВ, бр. 53 от 21.6.2024 г.

Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Петдесетото Народно събрание Решение за избиране на председател на Петдесетото Народно събрание Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Петдесетото ...

Въпроси и отговори

Облагане на дневните разходи за командировки

Необлагаеми са в двукратен размер дневните разходи за командировки в страната. Важи ли това и за командировките в чужбина? Те също ли са необлагаеми в двукратния си размер? Обект на запитването е размерът на необлагаемите дневни разходи за командировки в чужбина. Необлагаемите в...

Основания за прекратяване трудовото правоотношение

ООД “Х” се занимава с производствена дейност, но от два месеца няма никакви поръчки. Ръководството решава да освободи персонала. Кой е правилният начин за прекратяване на трудовите правоотношения - съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 - закриване на предприятието, или чл. 328, ал. 1, т....

Отразяване на признато за незаконно уволнение

При дело за незаконно уволнение има искове по чл. 344, ал. 1, т. 1 и т. 3 от КТ. В случай че уволнението бъде признато за незаконно, ще бъде ли приложим чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО при положение, че няма иск за възстановяване на работа? Следва ли да се изпраща информация след решен...

Отчитане закупуването на финансови активи

Дружество “Х” закупува 6 дяла с обща номинална стойност 3000 лв. от капитала на дружество “Y” за сумата от 25 000 лв. Какви счетоводни записвания трябва да направи дружество “Х” за покупката на дяловете? В конкретната фактическа обстановка дружество “Х” закупува дружествени дяло...

Прехвърляне на майчинство на дядото по бащина линия

Във фирмата е назначен работник, който работи по трудово правоотношение. Неговият син и жената, с която живее, имат дете. Детето е навършило 6-месечна възраст и майката, която не е наш работник, желае да прехвърли майчинството за остатъка до 410 дни на дядото по бащина линия, кой...

Работен ден с продължителност 14 часа

Възможно ли е при работа на график и сумирано отчитане на работното време смяната да е например от 08:00 до 22:00, т.е. да продължава 14 часа, но с две почивки по един час? Така ще има 12 действително отработени часа и законът ще е спазен? При сумирано изчисляване на работното в...

Разходи за наем на квартира на служители

Фирма “Х” наема апартамент от ФЛ, който апартамент ще предостави за жилищни цели на всички свои служители (поляци) за летния сезон (общо 5 месеца). Наемната сума се изплаща изцяло от фирма “Х” и няма да има парични взаимоотношения м/у фирмата и служителите. Разходът за наем отгов...

Третиране по ЗДДС на доставка на услуга по пътнически транспорт и на доставка на посредническа услуга

Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС, притежаваща лиценз за превоз на пътници и имаме собствени автобуси. Получаваме работата чрез фирма посредник, също регистрирана в България и по ДДС. Фирмата посредник има договор с китайска фирма, която организира екскурзии в страни о...

“Гратификационно” обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ

При нас предстои да започне работа фелдшер, който твърди че е пенсионер. За доказване на това твърдение отправихме запитване към НОИ, надявам се да отговорят. Последните 10-15 години той е работил в учреждения като нашето (всички бюджетни организации с еднакъв код на дейност, но ...

Справочник

Прилагане на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗКПО при изплащане на ваучери за храна на работник, назначен на два трудови договора в дружеството

Поставяте следните въпроси: 1. При назначаване на работник на два договора - основен и допълнителен по чл. 110 от Кодекса на труда (КТ) при един работодател, дружеството задължено ли е да предоставя ваучери за храна и по двата договора? 2. Ако дружеството е задължено да предостав...

Справочна информация бр. 26/2024

Централни валутни курсове за периода 28.06.2024 г. - 4.07.2024 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от pdf броя на изданието!...

Трудова злополука

Национален осигурителен институт Какво е трудова злополука “Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО” е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, ког...

PDF версия на броя

Брой 26 на Седмичен законник от 2024 г.

[[table_1]]...