начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Превръщане на кооперация в търговско дружество

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 9 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Иван Дочев, д.е.с., разглежда процеса на превръщане на кооперация в търговско дружество. Процесът на превръщането на кооперация в търговско дружество (например в ООД) протича през няколко фази: 1. Прехвърл...

Възстановяване на правителствени дарения

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира възстановяването на правителствени дарения. При възстановяване на дарение, свързано с приход, се отписва неамортизираният отсрочен приход, а разликата до пълния раз...

Капитализиране на разходите по заеми

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., отговаря на въпроса: За купуването на терен и изграждането на актив дружество ползва целеви кредит от чуждестранна банка. Решено е разходите по кредита (лихви, такси и комисиони) да...

Безвъзмездно временно ползване на ДМА от небюджетни предприятия или физически лица

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

В бр. 11 от 2008 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разглежда предоставянето от бюджетни предприятия (БП) за безвъзмездно временно ползване дълготрайни материални активи (ДМА) на небюджетни предприятия или на физически ли...

Преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната му форма

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

В бр. 49 от 2008 г. на в. “Кеш” Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са данъчните аспекти по ЗКПО на преобразуването на търговско дружество чрез промяна на правната му форма? Има ли последен данъчен период за прекратеното дружество? Няма да...

Дарения, свързани с биологични активи

в. Седмичен законник, бр. 2 от 19 - 25 януари 2009 г.

В бр. 16 от 2008 г. на сп. “Български счетоводител” Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, коментира правителствените дарения, свързани с биологични активи. В МСС 41 се съдържат специални постановки за отчитане на правителствени дарения на...

Отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 12 от 2008 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява отчитането на собствения капитал на предприятията с нестопанска цел. Собственият капитал на предприятията с нестопанска цел като структура и съдържание ...

Отчитане на предоставените на общините - бенефициенти средства

в. Седмичен законник, бр. 1, 12 - 18 януари 2009 г.

В бр. 10 от 2008 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., разяснява отчитането на предоставените на общините - бенефициенти средства от Националния фонд. За целите на получаването, съхраняването, разходването и отчитането на предоставен...

Преобразуване на ЕООД

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

Въпрос: Собственик съм на ЕООД. Дружеството вече не извършва дейност. Притежава недвижима и движима собственост. Имам и ЕТ, което е действащо и добре известно в средите. Искам да обединя двете фирми в действащото ЕТ, което е и регистрирано по ЗДДС. М...

Особености при годишното счетоводно приключване на юридически лица с нестопанска цел за отчетната 2008 г.

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

Юридическите лица с нестопанска цел се учредяват, регистрират, осъществяват своята дейност и се прекратяват по правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с последна промяна в ДВ бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. Те м...

Размер на дневните и квартирните пари за командировки

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Въпрос: Какъв е размера на дневните и квартирните пари за командировки в страната? Каква е максималната сума на дневните пари (съответно и за случаите без нощувка)? Каква е регламентицията по въпроса в ЗКПО и Наредбата за командировките в страната? И...

Счетоводно третиране на корпоративния данък и на активите и пасивите по отсрочени данъци

в. Седмичен законник, бр. 8, 2 - 8 март 2009 г.

Годишното счетоводно приключване завършва обикновено с начисляване на корпоративния данък. Това е счетоводната статия, с която се отчита разходът за данък и задължението към бюдгета. Но, поради наличието на временни данъчни разлики, статията не е про...

Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Отчитане на разходи за гориво на товарни автомобили

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: Как е най-точно да бъдат отчитани разходите за гориво на товарни автомобили в производствена фирма за дограма, като се има предвид, че автомобилите се използват за доставка на материалите, както и за превозване на готовата продукция - дограма...

Консолидиране на счетоводните отчети

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Всяко предприятие майка на икономическа група съставя консолидиран финансов отчет, когато: контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго контролирано предприятие; притежава правото да назначава или освобож...