начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност

в. Главен счетоводител, бр. 10, 16 - 31 май 2009 г.

Има ли особености при съставяне на счетоводния баланс за 2008 г. на предприятия в ликвидация и несъстоятелност? Формата на счетоводния баланс е сравнително опростена. Характерно за нея е, че активите и пасивите се представят само по раздели и групи. ...

Наказания на регистрираните одитори

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва наказанията, налагани на регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит. Според чл 41, ал. 1 от Закона, регистриран одитор се наказва с глоба или имущес...

Счетоводни и трудовоправни аспекти на продажбата на част от дейността на предприятие

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

В бр. 5 от 2009 г. на сп. Счетоводство+” Иван Дочев, д.е.с., и Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглеждат случая: Какви са правните и счетоводните аспекти на продажбата на част от дейност (извършвани от нас лицензирани услуги) на ООД, като тър...

Документиране на резултатите от инвентаризацията

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, коментира документиране на резултатите от инвентаризацията. След приключване на инвентаризацията всички първични счетоводни документи, свързани с пр...

Компенсирано и некомпенсирано представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс

в. Седмичен законник, бр. 19, 18 - 24 май 2009 г.

В бр. 8 от 2009 г. на сп. “Български счетоводител” д-р Иван Златков, д.е.с., разяснява компенсираното и некомпенсираното представяне на активи и пасиви в счетоводния баланс (отчета за финансовото състояние). В преобладаващия брой случаи активите и па...

Финансови активи на разположение за продажба

в. Седмичен законник, бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.

В бр. 2 от 2009 г. на сп. “Финанси и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира финансови активи на разположение за продажба. Финансовите активи на разположение за продажба са инвестиции в акции или облигации, които предприятието е придобило с първонач...

Отчитане на гаранционното поддържане

в. Седмичен законник, бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира отчитането на гаранционното поддържане. Във връзка с точка 9.5 от СС 11, задълженията за гаранционно поддържане се третират като поети правни и/или конструктивни задължения...

Износ на отпадъци от Общността към трети страни

в. Седмичен законник, бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Иван Гълъбов коментира износа на отпадъци от Общността към трети страни. Износът на отпадъци за обезвреждане от Общността към трети страни е забранен, с изключение на износ на тези отпадъци в държавите от Европейск...

Ремонт на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 18, 11 - 17 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., дава пример за отчитане на ремонта на ДМА. Пример: Предприятие “Х” експлоатира машина “А” с цена на придобиване 10 000 лв. и полезен живот от 5 години. Ежеседмично се извършва...

Ликвидация на активи

в. Седмичен законник, бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява ликвидацията на дълготрайни материални активи. При осъществяване на ликвидация на даден актив предприятието извършва разходи и може да реализира приходи, което ще се...

Счетоводно отразяване на брак на ДМА за 2009 г.

в. Главен счетоводител, бр. 9, 1 - 15 май 2009 г.

В периода на годишно счетоводно приключване за 2008 г. е извършен брак на дълготрайни материални активи. Какво трябва да се предприеме от счетоводна и данъчна (ЗКПО и ЗДДС) гледна точка, за да не се пропусне някое изискване на закона? Как да се отраз...

Обезценка на положителна репутация

в. Седмичен законник, бр. 17, 4 - 10 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” др Иван Златков, д.е.с., разяснява обезценката на положителна репутация чрез пример. Предприятие “Гама” АД е отразило в счетоводния си баланс към 31.12.2007 г. положителна търговска репутация за 500 хил. ...

Основен доход на акция

в. Седмичен законник, бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.

В бр. 4 от 2009 г. на сп. “Счетоводство ХХI” проф. Стоян Дурин, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява основния доход на акция. Основният доход на акция (ОДА) се изчислява, като се раздели подлежащата на разпределение между притежателите на обикн...

Отчитане на бракуването на дълготрайни материални активи

в. Седмичен законник, бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.

В бр. 3 от 2009 г. на сп. “Счетоводство+” ст.н.с. д-р Живко Бонев, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява бракуването на дълготрайни материални активи. Установяването на невъзможността да се използва даден актив и причините за това състояние, се ...

Счетоводно отчитане на стопанската дейност в бюджетни предприятия

в. Седмичен законник, бр. 16, 27 апр. - 3 май 2009 г.

В бр. 1 от 2009 г. на сп. “Експерт” Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, посочва записванията при отчитането на стопанската дейност в БП. Основните счетоводни записвания следва да бъдат: а) за отразяване на разходите, направени...