начало > Счетоводство

Документи в категория "Счетоводство"


Предприятия, които са освободени от съставяне на консолидирани отчети

в. Главен счетоводител, бр. 3 от 1 - 15 февруари 2009 г.

В сп. “Наръчник на икономиста”, бр. 1 от 2009 г. Емил Евлогиев - д.е.с., отговаря на въпроса кои предприятия са освободени от изискването за съставяне на консолидирани отчети. Законът за счетоводство допуска да не се изготвят консолидирани отчети в с...

Отчитане на разходи за гориво на товарни автомобили

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Въпрос: Как е най-точно да бъдат отчитани разходите за гориво на товарни автомобили в производствена фирма за дограма, като се има предвид, че автомобилите се използват за доставка на материалите, както и за превозване на готовата продукция - дограма...

Консолидиране на счетоводните отчети

в. Седмичен законник, бр. 7, 23 фев. - 1 март 2009 г.

Всяко предприятие майка на икономическа група съставя консолидиран финансов отчет, когато: контролира повече от половината от правата на глас на акционерите или съдружниците в друго контролирано предприятие; притежава правото да назначава или освобож...

Осчетоводяване на открити грешки и неточности при инвентаризиране на вземания

в. Главен счетоводител, бр. 2 от 16 - 31 януари 2009 г.

В сп. "Актив", бр. 12 от 2008 г. д-р Иван Златков - регистриран одитор, отговаря на въпроса как се осчетоводяват откритите грешки и неточности при инвентаризирането на вземанията. Това не е задача на комисиите по инвентаризацията, а на счетоводния от...

Oтчитане на фундаментални грешки

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

Годишното счетоводно прислючване е свързано със задълбочeн анализ на информацията по счетоводните сметки. Възможно е да бъдат открити грешки, както допуснати през текущата година, така и от минали години. Грешките, допуснати през отчетната година ...

Непарична вноска в капитала на друго дружество

в. Седмичен законник, бр. 3, 26 ян. - 1 фев. 2009 г.

Въпрос: Дружество с ограничена отговорност "Х" ООД ще направи непарична вноска в капитала на друго дружество ("У" ЕООД). Обект на апорта ще е офис с примерна балансова стойност 50 000 лв. Със съгласието на "Х" ООД оценката на дела ще е в размер на ...

Отрицателен финансов резултат

в. Седмичен законник, бр. 5, 9 - 15 февруари 2009 г.

Въпрос: Финансовият резултат за 2008 г. се очертава да бъде отрицателен. Поради това решихме да не начисляваме амортизации за 2008 г. и съответно да не ги отчитаме като разходи в себестойностт Какви последствия ще има това във финансовия отчет за 200...