Трудово право 2023 1000 въпроса… 2023 Семинар 2023 Бюджет 2023 Експертис Настолник… 2023
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г. > Проект на нов Закон за счетоводство...
в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.

Проект на нов Закон за счетоводството

   Министерство на финансите

   На портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван нов Закон за счетоводството. Предложеният проект е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (Директива 2013/34/ЕС).
Във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2013/34/ЕС е изготвен анализ на разпоредбите на действащия Закон за счетоводството с цел установяване на най-ефективния подход при транспониране на европейските счетоводни правила. Анализът показва, че е необходимо изготвянето на проект на нов Закон за счетоводството, а не на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, поради следното:
1. Значителни промени във връзка с транспониране на Директива 2013/34/ЕС.
Въвеждането на изискванията на Директива 2013/34/ЕС изисква изменения на почти всички съществуващи разпоредби, както и създаване на нови глави и раздели в закона, които не могат да намерят систематичното си място в действащия закон. Всички легални дефиниции на използваните термини трябва да бъдат променени, както и да се добавят нови.
2. Неефективна структура на действащия закон.
Структурата на действащия закон за счетоводството е неефективна, тъй като, от една страна, не е съобразен изцяло със спецификата на правната материя, която урежда, а от друга страна - структурата допълнително е усложнена в резултат на приетите 20 изменения и допълнения на законовите разпоредби за периода от приемането на закона (в сила от 1 януари 2002 г.) до 31 декември 2014 г.
3. Сложни и трудни за прилагане разпоредби в действащия закон, водещи до правна несигурност за лицата и администрацията и неединно прилагане на законодателството.
Голяма част от разпоредбите в Закона за счетоводството са сложни и неразбираеми, в резултат на което възникват проблеми при практическото прилагане на закона както от лицата, така и от администрацията. Сложните законови разпоредби, от една страна, създават правна несигурност за лицата и администрацията, а от друга страна - създават предпоставки за административни и съдебни спорове.
Обществените консултации са отворени до 3 юли 2015 г.Статия със свободен достъп