Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2015 г.

ДВ, бр. 46 от 23.06.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 151 от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет “Партньорство за здраве”. 2. Решение № 443 от 15.06.2015 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 5...

Народно събрание бр.25/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции, свързани с оповестяване на банковата тайна при банка в производство в несъстоятелност. Според приетите текстове в шестмесечен срок от вписването в търговския регистър на решението за производство по несъс...

Печалби и загуби, реализирани в резултат от разпореждане с финансови инструменти

Интересувам се, ако нефинансово дружество закупи акции на американска компания от европейска фондова борса, реализираните приходи/разходи при последваща продажба облагаем доход ли е за дружеството по ЗКПО? Също ме интересува дали има разлика в облагането на финансовия резултат, р...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑80/11 и дело C‑142/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Mahagében kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C...

Вливане на ЕООД в АД

ЕООД, което е 100% собственост на АД, ще се влива в АД-то и двете дружества са по МСС. Искам да ви попитам за основните моменти на вливането. Какви са етапите на процедурата от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО? В кой момент ЕООД-то следва да се дерегистрира по ДДС? Следва ли ЕООД-то д...

Въпроси и казуси относно отпуските

Въпрос: Има ли срок колко дни преди ползването на полагаем платен годишен отпуск се подава молба? Отговор: Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части в годината, за която се полага, съобразно приетия график за отпуските. Платеният годишен отпуск се разрешава от рабо...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 25/2015 г.

Въпрос: Полу­чих покана по чл. 193, ал. 1 от КТ. Отправила съм своите писмени обяснения. Какво може да последва? Отговор: Дис­цип­линарно наказание по Кодекса на труда (КТ) се налага в случаите на виновно неизпълнение на трудовите задължения от страна на работника или служителя, ...

Данъчно третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете

Какво е данъчното третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете? Подлежат ли на облагане? При отговора приемаме, че дадената сума от родител на пълнолетното му дете представлява дарение. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица ...

Отчитане на ДМА

Разходите за закупуване на бойлер, мивка или на смесител следва ли да се включват в стойността на ремонта, или се отчитат като материали и по-скоро бойлерът? Ако мивката и смесителят са за кухненско обзавеждане, като ремонт или към стойността на кухнята следва да се осчетоводят? ...

Право на бащата да договори размера на платения отпуск поради бременност и раждане

Има ли бащата право да договори в по-голям размер отпуска си по чл. 163, ал. 7 от КТ поради бременност и раждане? Може ли като синдикален член той да ползва отпуск по реда на чл. 168 от КТ, ако такъв е предвиден в колективния трудов договор? Право на отпуск по чл. 163, ал. 7 от ...

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

Едноличен търговец регистрира фирма, чиято дейност ще бъде хотелиерство. За целта в момента се изгражда къща за гости от външна фирма строител. Къщата се изгражда по мярка за развитие на селските райони и се очаква да бъде получена субсидия след нейното изграждане. На този етап о...

В пресата за вас

Българската банка за развитие ще изкупува вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП

В бр. 115 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с изкупуването на вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП. Българската банка за развитие (ББР) е готова да изкупува вземания на строителни фирми, които имат сключени договори с общин...

Данъчно третиране на разходите за го­риво, когато чрез тях се извършва управлен­ска дейност

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. На основание чл. 204, т. 3 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обос­нованите разходи, свързани с ...

Елиминиране на вътрешногрупови обороти при консолидиране на финансови отчети

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на вътрешногрупови обороти при консолидиране на финансови отчети. Когато в рамките на групата съществуват търговски сделки, те се отразяват в счетоводния баланс като вземания и задълж...

Отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира особеностите на отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца. Доставчикът извършва продажба на храни срещу ваучери като заместващи парите средства. Доставчикът отч...

Преобразуване на дружество

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Какви са данъчните аспекти, задълже­ния и срокове по ЗКПО, ЗДДС, КТ и осигу­ряване при преобразуване на дружество от ООД в АД след издаване на удостове­рението по чл. 77...

Специални надзорни мерки по чл. 116, ал. 2 от ЗКИ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Димитров, юрист, коментира специалните надзорни мерки по чл. 116, ал. 2 от ЗКИ. 1. Общи положения Ведно с поставянето на банка под специален надзор законодателството оправомощава БНБ да наложи надзорни мерки, изче...

Справочник

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една държава членка (“изпращаща държа...

Проект на нов Закон за счетоводството

Министерство на финансите На портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван нов Закон за счетоводството. Предложеният проект е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския п...

Справочна информация бр. 25/2015

Централни валутни курсове за периода 22.06.2015 г. - 26.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...