Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2015 > бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 29 юни - 5 юли 2015 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2015 г.

ДВ, бр. 46 от 23.06.2015 г. Правителството прие: 1. Постановление № 151 от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет “Партньорство за здраве”. 2. Решение № 443 от 15.06.2015 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотни...

Народно събрание бр.25/2015 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кредитните институции, свързани с оповестяване на банковата тайна при банка в производство в несъстоятелност. Според приетите текстове в шестмесечен срок от вписването в търговския регистър на реше...

Печалби и загуби, реализирани в резултат от разпореждане с финансови инструменти

Интересувам се, ако нефинансово дружество закупи акции на американска компания от европейска фондова борса, реализираните приходи/разходи при последваща продажба облагаем доход ли е за дружеството по ЗКПО? Също ме интересува дали има разлика в облага...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25/2015

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C‑80/11 и дело C‑142/11, решение от 21 юни 2012 г. страни: Mahagében kft срещу Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó F&...

Вливане на ЕООД в АД

ЕООД, което е 100% собственост на АД, ще се влива в АД-то и двете дружества са по МСС. Искам да ви попитам за основните моменти на вливането. Какви са етапите на процедурата от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО? В кой момент ЕООД-то следва да се дерегистри...

Въпроси и казуси относно отпуските

Въпрос: Има ли срок колко дни преди ползването на полагаем платен годишен отпуск се подава молба? Отговор: Платеният годишен отпуск се ползва наведнъж или на части в годината, за която се полага, съобразно приетия график за отпуските. Платеният годиш...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 25/2015 г.

Въпрос: Полу­чих покана по чл. 193, ал. 1 от КТ. Отправила съм своите писмени обяснения. Какво може да последва? Отговор: Дис­цип­линарно наказание по Кодекса на труда (КТ) се налага в случаите на виновно неизпълнение на трудовите задължения от стран...

Данъчно третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете

Какво е данъчното третиране на суми, дадени от родител на пълнолетното му дете? Подлежат ли на облагане? При отговора приемаме, че дадената сума от родител на пълнолетното му дете представлява дарение. Съгласно чл. 12 ал. 1 от Закона за данъците вър...

Отчитане на ДМА

Разходите за закупуване на бойлер, мивка или на смесител следва ли да се включват в стойността на ремонта, или се отчитат като материали и по-скоро бойлерът? Ако мивката и смесителят са за кухненско обзавеждане, като ремонт или към стойността на кухн...

Право на бащата да договори размера на платения отпуск поради бременност и раждане

Има ли бащата право да договори в по-голям размер отпуска си по чл. 163, ал. 7 от КТ поради бременност и раждане? Може ли като синдикален член той да ползва отпуск по реда на чл. 168 от КТ, ако такъв е предвиден в колективния трудов договор? Право н...

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи

Едноличен търговец регистрира фирма, чиято дейност ще бъде хотелиерство. За целта в момента се изгражда къща за гости от външна фирма строител. Къщата се изгражда по мярка за развитие на селските райони и се очаква да бъде получена субсидия след нейн...

В пресата за вас

Българската банка за развитие ще изкупува вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП

В бр. 115 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с изкупуването на вземания по договори за строителни дейности, сключени по реда на ЗОП. Българската банка за развитие (ББР) е готова да изкупува вземания на строителни фирми, които ...

Данъчно третиране на разходите за го­риво, когато чрез тях се извършва управлен­ска дейност

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. На основание чл. 204, т. 3 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обос...

Елиминиране на вътрешногрупови обороти при консолидиране на финансови отчети

В бр. 6 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., разяснява елиминирането на вътрешногрупови обороти при консолидиране на финансови отчети. Когато в рамките на групата съществуват търговски сделки, те се отразяват в счетоводния...

Отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира особеностите на отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца. Доставчикът извършва продажба на храни срещу ваучери като заместващи па...

Преобразуване на дружество

В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Какви са данъчните аспекти, задълже­ния и срокове по ЗКПО, ЗДДС, КТ и осигу­ряване при преобразуване на дружество от ООД в АД след издаване...

Специални надзорни мерки по чл. 116, ал. 2 от ЗКИ

В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Ивайло Димитров, юрист, коментира специалните надзорни мерки по чл. 116, ал. 2 от ЗКИ. 1. Общи положения Ведно с поставянето на банка под специален надзор законодателството оправомощава БНБ ...

Справочник

Практически наръчник за законодателството, приложимо в Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария

Национална агенция за приходите Част I: Командироване на работници и служители 1. Коя система за социална сигурност се прилага по отношение на наети лица, срочно командировани в друга държава членка? Съществуват случаи, когато работодател от една дъ...

Проект на нов Закон за счетоводството

Министерство на финансите На портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван нов Закон за счетоводството. Предложеният проект е изготвен във връзка с въвеждане в националното счетоводно законодателство на разпоредбите на Директи...

Справочна информация бр. 25/2015

Централни валутни курсове за периода 22.06.2015 г. - 26.06.2015 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...