начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 12, Декември 2015 г. > Очаквайте в брой 1 от 2016 г.
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2015 г.

Очаквайте в брой 1 от 2016 г.

   ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г.
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица
Промени в социалното осигуряване през 2016 г.
Разходи за дребни поправки и ремонти, признати и за данъчни целите
Отчитане на заместването в дълг
Счетоводно и данъчно третиране на клона на чуждестранно лице
Облагане с ДДС при ВОД
Облагане с ДДС при сделки за покупко-продажба на превозни средства
Отразяване на получените данъчни документи в дневника за покупки
Осъществява спедиционна услуга в полза на лице, установено в трета страна
Облагане доходите на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани
Подаване на ГДД от ЕТ
Избягване на двойно данъчно облагане на български гражданин, работещ във Велокобритания
Подаване на ГДД от наследник на починал ЕТ
Документ, издаван при отдаване на имот от физическо лице
Прилагане на чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)
Адм. дело № 10647/2014 г., решение № 12151 от 16.11.2015 г.
Адм. дело № 12655/2014 г., решение № 12203 от 17.11.2015 г.
Адм. дело № 8795/2014 г., решение № 12270 от 18.11.2015 г.
Адм. дело № 13297/2014 г., решение № 12397 от 19.11.2015 г.
Адм. дело № 11092/2014 г., решение № 12456 от 20.11.2015 г.
Адм. дело № 11154/2014 г., решение № 12472 от 23.11.2015 г.
Адм. дело № 8074/2015 г., решение № 12555 от 24.11.2015 г.
Адм. дело № 2359/2014 г., решение № 12663 от 25.11.2015 г.
Адм. дело № 10995/2015 г., решение № 12887 от 01.12.2015 г.
Адм. дело № 668/2014 г., решение № 12879 от 01.12.2015 г.
Решение № 41 от 22.06.2015 г. по т.д. № 2853/2014 г., ТК, I т.о.Статия със свободен достъп