Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2015 > бр. 12, Декември 2015 г.
 
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2015 г.
Закони и правителствени актове

Закон за счетоводството (в сила от 1 януари 2016 г.)

В сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 – 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 08 декември 2015 г. [[table_1]] Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I Приложно поле Чл. 1. Този закон урежда: 1. изискванията към текущото счетоводно отчитане ...

Наредба № H-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерството на финансите Обн., ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 79 от 2 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 48 ...

Коментар на експерта

Данъчно третиране на услугите за професионално управление на етажна собственост

В зависимост от конкретните обстоятелства, при които се извършва дейността на професионалните управители на етажна собственост, нейното практическо осъществяване поражда различни хипотези и съответно различни варианти за законосъобразно документиране и облагане на приходите, разх...

За „общодостъпността“ на социалните придобивки от гледна точка на данъчното им третиране

Трудовото ни законодателство предвижда възможността за обособяване на целеви средства за социално-битовото и културното обслужване (СБКО) на работниците и служителите в предприятието (гл. XIV КТ, чл. 292 – 300). Тази уредба е проявление на закрилната функция на трудовото право – ...

Последни промени в Кодекса за социално осигуряване

В ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., с § 26 от заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които уреждат социалното осигуряване на лицата, полагащи труд при условията на чл. 114а от КТ. Съгласно новата ал. 10 на чл. 4 лицата по чл. 114а от К...

Участие на организации на хора с увреждания в процедури по възлагане на обществени поръчки

1. Законът за обществените поръчки (ЗОП) урежда общия ред за разходване на средства от страна на организации, които осъществяват своята дейност на базата на публични ресурси (обикновено става въпрос за средства от държавния и/или общинския бюджет). При разходването на тези средст...

Въпроси и отговори от практиката

Tакси за опаковъчните материали

Въпрос: Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, внася опаковани стоки от ЕС и от трети страни. Следва ли да се подават данни и къде и да се заплащат такси за опаковъчните материали - кащони и палети, независимо дали стоките се продават опаковани в България, или опаковките се реци...

Данъчен кредит по ЗДДС при оперативен лизинг

Въпрос: Фирма ЕООД, регистрирана по ДДС, е наела на оперативен лизинг лек автомобил/товарен, който се ползва за лични нужди от собственика на фирмата. Признават ли се разходите за наем и как се отчитат разходите за експлоатация на автомобила - в зависимост дали е товарен или лек?...

Документиране от страна на туроператорите на общата туристическа услуга

Въпрос: Българска фирма, регистрирана в Министерството на туризма като туристически агент и като туроператор, притежаваща удостоверение за извършване на тези дейности, извършва услуги, като купува самолетни билети от името на физически лица, които се явяват ползватели на услугата...

Доставка, по която възнаграждението е определено в стоки и услуги

Въпрос: Фирма с дейност търговия с диаманти, сключва договор с известно българско лице за рекламна кампания. Мотото на рекламната кампания е диамант, сигурна инвестиция. На рекламното лице като възнаграждение безвъзмездно се предоставя диамант на стойност 20 000 лв. На самия диам...

Корекция на дублирана декларация образец 6

Въпрос: Физическо лице едноличен търговец има дублирана декларация образец 6 за 2007 година. През годините молбите за корекция на декларацията са отхвърляни поради липса на осигурителна история. Молбата за осигурителната история се забави доста, при което ме накараха да пусна нов...

Начисляване на ДДС при покупка на мостри в страни-членки на ЕС

Въпрос: Фирмата ни е посредник в тристранни операции - купува стоки от Испания и ги продава в Италия, като стоките пътуват от Испания за Италия. Сега фирмата купува от Испания мостри, които няма да ги продава. Мострите не идват в България, а отиват направо от Испания за Италия. З...

Облагане на дейност в страна-членка на ЕС

Въпрос: Българско юридическо лице, регистрирано по Закона за ДДС, се регистрира по ДДС и в Гърция. Ще извършва озеленяване на стадион в гръцки град. Как ще се отчитат сделките за целите на ДДС и за корпоративното облагане? Отговор: Въпросът не е конкретен и се отнася за цялостна...

Осигурителни вноски и данъчно облагане на физическо лице, работещо в чужбина

Въпрос: Българско физическо лице е регистрирано в България като свободна професия. Също и регистрирано по чл.97а от ЗДДС, поради това, че е извършвало услуги на фирми от ЕС до м. 07.2015 г. От м. 07.2015 г. е назначено по трудов договор в лондонска фирма съгласно тамошното законо...

Осигурителни вноски на лице със намалена работоспособност

Въпрос: Фирма ще назначи на трудов договор лице със намалена работоспособност 70%. Какви осигурителни вноски се начисляват за сметка на лицето и за сметка на работодателя? Фирмата иска да сключи и граждански договор с лице със 100% намалена работоспособност. Сумата по договора ...

Осигуряване на управители на търговски дружества, които едновременно са и съдружници

Въпрос: Лице, което е собственик и представляващ ЕООД, се осигурява като СОЛ на МОД. Ако реши да се осигурява като управител на фирмата по ДУК трябва ли да си осигурява и като СОЛ или е достатъчно само по ДУК? И как да определя прага, на който да се осигурява по ДУК – дейността н...

Осигуряване при два трудови договора

Въпрос: Лице работи на 8-часов трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и по допълнителен на 4-часов работен ден - по чл. 111 от КТ. Прекъсва договора, който е за 8 часа и сключва нов трудов договор отново на 8-часов работен ден с основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. Осигурит...

Ред за облагане и документиране на дистанционните продажби

Въпрос: Наш клиент, производител на метални изделия – детайли, продава продукцията си, рекламирайки я през интернет. Производителят–българската фирма, е регистрирана по ДДС в България. Клиентите са страни – членки на Европейския съюз, но основно продукцията се продава в Германия ...

Решение № 11151 от 26.10.2015 г. по адм. дело № 5458/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на данъчен кредит. За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, е необходимо да се установи, че предвидените в закона изисквания са налице по отношение на конкретната доставка и посочените страни по доставката. Не е достатъчно да са и...

Сделки от ВОТ между лица, установени в различни държави членки

Въпрос: Българско дружество купува стока от друга страна - членка на ЕС (А), стоката не влиза на територията на България, а отива в друга страна - членка на ЕС (Б), където се складира и след това се продава в трета страна от ЕС (В). Българското дружество няма регистрация по ДДС в...

Счетоводно и данъчно третиране на брак на материални запаси

Въпрос: Фирмата ни търгува с обувни и кожени изделия в магазини на дребно. Същите тя закупува главно от друга наша фирма, осъществяваща търговия със същите стоки на едро. Стоките фирмата на едро закупува от Китай. И в двете фирми се констатира брак на стоки, като във фирмата на е...

Решения на съдилища

Решение № 10741 от 15.10.2015 г. по адм. дело № 10427/2014 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчни периоди декември 2007 г., януари и февруари 2008 г. ведно с лихва. Приложими са разпоредбите на чл. 45 и сл. от ППЗДДС, в редакция, ДВ, бр. 101/2006 г., относно доказване и удостоверяване на ВОД. За да се ...

Решение № 10783 от 16.10.2015 г. по адм. дело № 13131/2014 г.

Предмет на спора са налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) „запечатване на обект“ за срок от един месец, „забрана за достъп до обекта“ по чл. 124б, ал. 1 и чл. 124в, ал. 1 във вр. с чл.124а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и наложени две имущ...

Решение № 10874 от 19.10.2015 г. по адм. дело № 8989/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на ЕООД за данъчни периоди ноември и декември 2009 г., януари и март 2010 г. по фактури, издадени от ООД, ведно с лихви за просрочие, включително за периодите февруари и юни 2010 г. За да бъде признато правото на приспадане на ...

Решение № 10906 от 20.10.2015 г. по адм. дело № 9976/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди март и април 2013 г. по фактури, издадени от две АД, и начислени задължения за ДДС за данъчен период май 2013 г. ведно с лихва, по фактура, издадена от ЕАД. Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 от ЗДДС ...

Решение № 10984 от 21.10.2015 г. по адм. дело № 13222/2014 г.

Предмет на спора са допълнително установени задължения за ДДС и за корпоративен данък през отчетните 2010, 2011 и 2012 г. с лихва за забава в резултат на извършена корекция на декларираните резултати по данъчни периоди заради отказ на приходната администрация да признае упражнено...

Решение № 11034 от 22.10.2015 г. по адм. дело № 10430/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО ведно с лихви. Определянето на пазарна цена на имот следва да стане по реда на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени. Установено е, че паз...

Решение № 11071 от 23.10.2015 г. по адм. дело № 10104/2014 г.

Предмет на спора са определени задължения по ЗДДС за данъчни периоди от 01.09.2008 г. до 30.06.2011 г. и корпоративен данък за 2008 г. и 2010 г. ведно с лихвите към 02.05.2012 г. Спорът се концентрира върху въпроса дали процесните услуги са осъществени именно от издателите на пр...

Решение № 11237 от 27.10.2015 г. по адм. дело № 12789/2014 г.

Предмет на спора е отказано възстановяване на данъчен кредит за данъчен период септември 2012 г. Недължимо повторно събран ДДС за доставки, за които с влязъл в сила РА е прието, че се дължи за март 2009 г., а ДЗЛ е издало фактури и е начислило данък през юни 2010 г., не може да ...

Решение № 11373 от 29.10.2015 г. по адм. дело № 11096/2014 г.

Предмет на спора са установени задължения за довнасяне по ЗДДС - непризнат данъчен кредит с прилежащи и други лихви. Разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС обуславя възникването на субективното публично право на приспадане на данъчен кредит на данъчно задълженото лице от кумулати...

Решение № 159 от 17.10.2014 г. по т. д. № 3605/2013 г., ТК, I т. о.

Когато е уговорено в договора, че при закъснение в плащането на наема или разходите по ползване на имота повече от два месеца наемодателят има право едностранно да развали договора, като наемателят ще дължи обезщетение в размер на двойната сума на наема за просрочения период, тог...

Решение № 16 от 30.01.2015 г. по гр. д. № 4793/2014 г., IV г.о.

Срокът за изпитване започва да тече от момента на фактическо­то, реално изпълнение на възложе­ната работа и уговореното за из­питване време трябва да бъде реал­но използвано за проверка. Това е смисълът на разпоредбата на чл. 70, ал. 4 КТ, постановяваща в уговоре­ното време за из...

Тълкувателно решение № 7/2013 г. от 13.11.2014 г. по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГТК

Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато дого­ворът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника? Председателят на Върховния каса­ционен съд на основание чл. 125 от За­кона за съдебната власт и по повод по­стъпило по реда на чл. 292 ГПК пред­ложение от ...

Процедури

Командироване в чужбина

Ако вашето предприятие има договор с партньори, установени в друга страна от ЕС и служителите ви трябва да отидат в тази страна за ограничен период от време в изпълнение на договора, трябва да спазвате определени правила за командироване. Тези правила важат също, ако изпращате сл...

Прехвърляне на обезщетения за безработица в друга държава - членка на ЕС

По принцип, за да получавате обезщетения за безработица, трябва да живеете в страната, която ги изплаща. При определени условия обаче можете да отидете да търсите работа в друга страна от ЕС и да продължите да получавате обезщетенията си от страната, в която сте останали безработ...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 12 от 2015 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.11. - 30.11.2015 г. За повече информация погледнете на страници 113, 114 и 115 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 82 до бр. 89 от 2015 г.

ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г. Министерски съвет Постановление № 281 от 16.10.2015 г. за изменение на Правилника за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация, приет с Постановление № 61 на Министерския съвет от 2000 г. П...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 1 от 2016 г.

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Промени при прилагането на ЗКПО от началото на 2016 г. Промени в Закона за акцизите и данъчните складове Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица Промени в социалното осигуряване през 2016 г. Разходи за д...