Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 2, Февруари 2017 г. > Очаквайте в брой 3 от 2017 г.
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.

Очаквайте в брой 3 от 2017 г.

   Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Промените в ЗДДФЛ за 2017 г.
Последни промени в Кодекса на труда
Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение
Разходи за лихви по получени заеми
Облагане с ДДС на услуги
Облагане на доставка на стандартен софтуер
Облагане на закупени самолетни билети
Връщане на стока
Доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице
Облагане на доставка на наемни услуги
Облагане на доходи от свободна професия
Доставка на услуга в полза на община
Облагане продажбата на зърнени култури
Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
Пазарна лихва
Право и лиценз за продажба, употреба, разпространение на пазара на софтуерен продукт
Облагане доходите от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ
Предоставяне на ваучери на персонала на данъчно задължените лица
Ограничения за плащане в брой
Разпределяне на дивиденти
Трудов договор за положен личен труд в дружеството на съдружник
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство
Осигурителни вноски на самоосигуряващо лице - управител на ООД
Парични обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Командироване на работници и служители в чужбина
Сумирано изчисляване на работното време.
Временно спиране на работата
Безналични плащания в Интернет

   Адм. дело № 10733/2015 г., решение № 14092 от 20.12.2016 г. Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС за периода 25.08.2008 г. - 31.12.2010 г., както и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, ДОО и ЗО за периода 2008 г. – 2010 г., ведно с лихви.
Адм. дело № 10992/2015 г., решение № 14166 от 21.12.2016 г. Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури от 28.02.2013 г., 28.03.2013 г. и 29.04.2013 г.
Адм. дело № 11129/2015 г., решение № 14226 от 22.12.2016 г. Предмет на спора е установен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и допълнително установени задължения за здравно осигуряване за 2008 г., ведно с лихва.
Адм. дело № 12053/2015 г., решение № 14282 от 23.12.2016 г. Предмет на спора са установени задължения на основание чл. 177 от ЗДДС за неплатени лихви върху невнесен ДДС.
Адм. дело № 12822/2015 г., решение № 14335 от 28.12.2016 г. Предмет на спора са определени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ с лихви за 2010 г. след проведена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК - превишение на разходите над разполагаемите парични средства.
Адм. дело № 10964/2015 г., решение № 14336 от 28.12.2016 г. Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за периода април 2013 г. по различни фактури с начислени лихви на основание чл. 68, ал. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС поради неосъщественост на доставките на стоки и услуги по тези фактури, както и определени главница и лихви за юли 2013 г.
Адм. дело № 12220/2015 г., решение № 14391 от 29.12.2016 г. Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2011 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО, ведно с лихви.
Адм. дело № 535/2016 г., решение № 3 от 03.01.2017 г. Предмет на спора са определени данъчни задължения за периода 2007 г. – 2010 г., както следва: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски ДОО, вноски за ДЗПО и вноски за ЗО, ведно с лихви.
Адм. дело № 11338/2015 г., решение № 7415 от 05.01.2017 г. Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди август – декември 2008 г. и август и септември 2009 г. по девет фактури с предмет на доставка „маслодаен слънчоглед“, „слънчоглед“ и „пшеница“ и съответните лихви.
Адм. дело № 5442/2016 г., решение № 127 от 09.01.2017 г. Предмет на спора са начислен ДДС, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода 2007 г. - 2010 г., както и вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО за периода 2007 г. - 2009 г., ведно с лихви. 111
Адм. дело № 14130/2015 г., решение № 914 от 23.01.2017 г.
Предмет на спора е акт за установяване на задължение по ЗДДС от 2015 г.
Адм. дело № 936/2016 г., решение № 912 от 23.01.2017 г. Предмет на спора са определени задължения за ДДС, корпоративен данък и лихви.
Адм. дело № 12777/2015 г., решение № 944 от 24.01.2017 г. Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2010 г., 12.2011 г., 12.2012 г., за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2011 г. и 2012 г., ведно с лихви.
Адм. дело № 2221/2016 г., решение № 997 от 25.01.2017 г. Предмет на спора са установени задължения за данъчни периоди 07. и 08.2014 г. за доставки с предмет различни материали, ремонт на витрини и хладилници, препарати за почистване и консумативи, стоки и материали, както и отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6, чл. 9 и чл. 25 от ЗДДС поради недоказана реалност на фактурираните доставки на стоки и услуги
Адм. дело № 6616/2016 г., решение № 1056 от 26.01.2017 г. Предмет на спора е облагане на доходи, произтичащи от продажба и замяна на недвижимо имущество
Адм. дело № 516/2016 г., решение № 1099 от 27.01.2017 г. Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2010 г. и лихви.
Адм. дело № 14704/2015 г., решение № 1126 от 27.01.2017 г. Предмет на спора са установени задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ за периода 2006 – 2007 г. и съответните лихви.
Адм. дело № 13141/2015 г., решение № 1211 от 31.01.2017 г. Предмет на спора са установени допълнително задължения за задължителни осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице за периода 2008 г. – 2010 г., както и установен допълнително за довнасяне данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г., ведно с прилежащите лихви за забава.
Адм. дело № 10775/2015 г., решение № 1360 от 01.02.2017 г. Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит поради липса на реални доставки на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС и на основание чл. 16, ал. 2, т. 4 във вр. с чл. 26, т. 2 и чл. 10, ал. 1 от ЗКПО за корпоративен данък, ведно с лихви за забава.
Адм. дело № 4449/2016 г., решение № 1411 от 02.02.2017 г. Предмет на спора е преотстъпен по реда на чл. 189б от ЗКПО данък за 2010 г. и установен дължим корпоративен данък с лихви за забава.
Решение № 210 от 22.12.2014 г. по т.д. № 4090/2013 г., ТК, I т.о. Споразумението между страните по договора за банков кредит да изменят само размера на отделните вноски и сроковете за плащане, в рамките на общия размер по стария дълг, съобразявайки вече платеното по него, не е новация, тъй като старото задължение не е погасено и не е извършена нито промяна в предмета, нито в основанието.Статия със свободен достъп