Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 2, Февруари 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2017 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29...

Коментар на експерта

За подаването на уведомление до НАП при промяна на работодателя

(Приложение № 5 към Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 КТ) Съгласно чл. 62, ал. 3 КТ в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят ил...

Промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2017 г.

С § 41-46 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван в ДВ, бр. 97 от 06. 12. 2016 г., се въведоха значителен брой промени в Закона за данъка върху добавената стойност. Същите са в сила от 1 януари 2017 г. Целта на насто...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 2 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.01. - 31.01.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 3 от 2017 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица Промените в ЗДДФЛ за 2017 г. Последни промени в Кодекса на труда Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение Разходи за лихви по получени заеми Облагане с ДДС на услуги Облагане на доставка на ст...