начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г. > Очаквайте в брой 4 от 2017 г.
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.

Очаквайте в брой 4 от 2017 г.

   Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак
Каква съдебна практика утвърждава тълкувателно решение № 5 от 2016 г. на ВАС
Признаване на правителствено дарение, свързано с приход
Прилагане на разпоредбите на Глава деветнадесет „а” от ЗДДС
Закупуване на вземане
Осчетоводяване на паричното обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Продажба на актив, който е апортиран
Отчитане на апорт
Погасяване на част от задължението на фирма към банка
Ограничаване на планията в брой
Предоставените стоки/услуги от членовете на консорциум в съответствие с дружествения договор и съответстващи на дела на всеки съдружник не представляват доставка на стока или услуга
Плащане за резервирани хотелски услуги
Бартерна сделка по чл. 130 от ЗДДС
Данъчно признат разход
Реставриране и реновиране на недвижимия имот
Отдаване под наем собствен имот на друго физическо лице
Задължения във връзка с получаването или доставянето на услуги, извършвани по електронен път
Услуги, извършвани по електронен път
Прехвърляне правото на строеж
Осъществяване на тристранна операция
Грешно начислен данък
Задължения на местните данъчно задължени лица във връзка с доходите им, реализирани чрез обект на стопанска дейност извън територията на страната
Транзитна търговска операция
Доставки на технически и надзорни услуги, свързани с недвижим имот
Транзитна операция за покупко-продажба на стока от вътреобщностната търговия
Корекция по реда на чл. 79 от ЗДДС
Възнаграждения за технически услуги, начислени от местни юридически лица
Данъчни особености при продажба на недвижим имот
Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на договор за доставка и монтаж на оборудване
Доставка и монтаж на промишлени съоръжения на територията на държава-членка на ЕС
Извършване превози с получено под наем товарно ремарке
Доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика
Издаване на известие към фактура
Неустойка за забава на изпълнение на договор за предоставяне на услуга
Признаване на разходи за пътуване и престой на физически лица
Намаляване на регистрирания капитал на дружество
Облекчение по чл. 22в и чл. 22г за лице, което ползва облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18 от ЗДДФЛ
Могат ли да се ползват двете облекчения по чл. 22в и чл. 22г едновременно
Данъчни облекчения за деца
Парично обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.
Осигуряване на чуждестранен гражданин
Осигуряване на самоосигуряващите се лица
Забрана за работа при конкурент на работодателя след прекратяване на трудовия договор
Изчисляване на трудовия стаж, положен по основния трудов договор и по трудовите договори за допълнителен труд
Трябва ли да се иска съгласието на основния работодател, за да се сключи втори трудов договор с друг работодател
Командироване на работници/служители в чужбина
Трудов договор, подписан със срок за изпитване в полза и на двете страни
Придобиването право на пенсия за осигурителен стаж и възраст не променя трудовоправните отношения с работника или служителя
При командировка в чужбина размерът на дневните пари се определя от работодателя и се вписва в заповедта за командировка
Сумирано изчисляване на работното време
№ 07-635/09.03.2017 Г. ОТНОСНО: Прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Адм. дело № 3911/2015 г., решение № 1908 от 15.02.2017 г. Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди 09., 11. и 12.2005 г., 01., 03., 05., 07. и 12.2006 г., 04., 07., 10. и 12.2007 г., 01., 02. и 07.2008 г. по фактури на различни дружества с предмет машини, авансово плащане и доставка на строителен материал гранулат, авансово плащане за доставка на ръчна машина за сняг, както и начислен ДДС за данъчен период 12.2006 г. върху неотчетени приходи от неустойки за просрочени плащания на задължения на основание чл. 29, ал. 1, т. 4 от ЗДДС (отм.), ведно с лихви.
Адм. дело № 3095/2016 г., решение № 1911 от 15.02.2017 г. Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за спорните данъчни периоди по фактури с предмет: поддръжка на билбордове, изработка на бетонови стъпки, монтаж билбордове, и отказан данъчен кредит по фактури с предмет транспортна услуга, издадени от дружество в ликвидация
Адм. дело № 30/2016 г., решение № 2010 от 16.02.2017 г. Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за периоди от 2007 г. до 2009 г. по различни фактури с предмет на доставка плащане по договор за телевизионна реклама чрез ТВ оператори, ведно с начислени лихви за забава
Адм. дело № 14667/2015 г., решение № 2026 от 17.02.2017 г. Предмет на спора е непризнато право на преотстъпване на корпоративен данък за 2010 г., на основание чл. 189б от ЗКПО и в частта на допълнително установения за внасяне корпоративен данък за 2010 г., ведно със съответните лихви за просрочие
Адм. дело № 12295/2016 г., решение № 2165 от 21.02.2017 г. Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 02., 05. и 08.2008 г., както и задължения за вноски за ДОО и за здравно осигуряване за самоосигуряващо се лице за 2011 г., ведно с лихви
Адм. дело № 14146/2015 г., решение № 2273 от 22.02.2017 г. Предмет на спора са установени задължения за ДДС по три фактури, издадени през 10., 11. и 12.2010 г. за доставка на СМР, горива, храна, вода и облекло, ведно със съответните лихви
Адм. дело № 13234/2015 г., решение № 2310 от 23.02.2017 г. Предмет на спора са определени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗО, ведно с лихви
Адм. дело № 13211/2014 г., решение № 2376 от 24.02.2017 г. Предмет на спора са определени задължения: данък по чл. 42/49 от ЗДДФЛ за периоди 05. – 12.2010 г. и 01. – 12.2011 г.; вноски за фондовете на ДОО, НЗОК, ДЗПО – УПФ, и ГВРС за процесния период, ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета
Адм. дело № 6332/2016 г., решение № 2393 от 27.02.2017 г. Предмет на спора са установени допълнителни задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г., ведно със следващите се лихви за забава
Адм. дело № 13533/2016 г., решение № 2512 от 28.02.2017 г. Предмет на спора е надвнесен ДДССтатия със свободен достъп