Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 3, Март 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 3, Март 2017 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 д...

Коментар на експерта

Последни промени в Кодекса на труда

През м. декември 2016 година в два броя на „Държавен вестник“ са обнародвани многобройни и съществени изменения в Кодекса на труда (КТ). В бр. 98, в § 8 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г. са...

Право на неплатен отпуск на работещите по служебно и трудово правоотношение

Неплатен отпуск на държавния служител 1) По реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) по искане на държавния служител органът по назначаването може да разреши ползването на неплатен отпуск, независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и н...

Промените в ЗДДФЛ за 2017 г.

С преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС, обн. ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) са направени промени и в подоходните данъчни закони. Измененията и допълненията в ЗДДФЛ са регламентирани с § 5...

Въпроси и отговори от практиката

Безналични плащания в Интернет

Въпрос: Доколкото в сайта и/или мобилното приложение потребителите ще въвеждат данни за кредитни карти и ще се извършват плащания, какво е необходимо да има продуктът и фирмата от юридическа гледна точка (например регистрации в държавни учреждения, документи, сертификати), за да ...

Временно спиране на работата

Въпрос: Предстои ремонт на целогодишен градски хотел за около два-три месеца. По време на ремонта ще се преустанови дейността на хотела и няма да се реализират приходи. В хотела работят около 50 служители на различни длъжности. Как се уреждат взаимоотношенията между работниците и...

Връщане на стока

Въпрос: Как е правилно да се постъпи при връщане на стока? Дружеството ни продава стоки на друго дружество, регистрирано по ДДС в Румъния. Между двете фирми има устно договаряне след приключване на сезон да се връща непродадена стока, както и дефектни стоки. Във връзка с посочено...

Доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице

Въпрос: Какви са условията за доброволна регистрация по ДДС на чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Швейцария? Регистрацията ще се извърши чрез акредитиран представител - българско юридическо лице. Българското дружество следва да представи валиден договор за акредитиран п...

Доставка на услуга в полза на община

Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е подписало пилотен проект с община в Австрия за доставката на електрически автобуси. Те ще останат собственост на българското дружество. Автобусите се внасят от Китай, като не влизат в България, а се разтоварват в Словения и от ...

Командироване на работници и служители в чужбина

Въпрос: Българска фирма извършва монтаж на вентилационни системи в Германия, като изпраща свои работници от фирмата. За работниците е подадено уведомление А1 в НАП и същите се осигуряват и получават заплати, съответстващи на заплатите за тази дейност в Германия. Освен заплатите н...

Облагане доходите от стопанска дейност на физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ

Въпрос: Фирма иска да сключи граждански договор с лице с 95% намалена работоспособност. Сумата по договора е 200 лева. На лицето е отпусната пенсия в размер на 150 лв. Трябва ли фирмата да удържи данък общ доход и да го преведе по съответната сметка на НАП и да подаде декларация ...

Облагане на доставка на наемни услуги

Въпрос: Нотариус, упражняваш свободна професия, се регистрира по ЗДДС по чл. 96 – задължителна регистрация при облагаем оборот над 50 000,00 лв. Оборотът от 58 000,00 лв. за последните 12 месеца е реализиран само от нотариална дейност. Регистрацията по ЗДДС е като физическо лице...

Облагане на доставка на стандартен софтуер

Въпрос: Холандското дружество, вече записало и пакетирало дисковете със софтуер, ги изпраща от Холандия от името на българското дружество на дистрибутор в Италия - дружество, регистрирано по ЗДДС в Италия. Така изпратените дискове ще бъдат продавани от италианското дружество на к...

Облагане на доходи от свободна професия

Въпрос: Физическо лице пише статии за великобританско издателство и те му заплащат за това. До момента този доход е третиран като авторско право. През м. 09.2016 г. лицето се регистрира като свободна професия журналист. Как трябва да се третира този доход по ЗДДФЛ - като авторско...

Облагане на закупени самолетни билети

Въпрос: Имам издадена фактура от „Дойче Луфтханза” (с адрес в гр. София и български ДДС №) за закупени самолетни билети с посочена данъчна основа и ДДС с нулева ставка. В коя колона от дневника за покупки следва да посоча данъчната основа и съответно данъка, който е 0.00 лв.? От...

Облагане продажбата на зърнени култури

Въпрос: Предстои ни продажба на царевица „на зелено“ на декар. Няма да я силажираме или жънем. Този вид продукция попада ли в списъка на Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, част втора, т.е. тя попада ли под механизма за обратно начисляване на ДДС или следва да начислим ДД...

Облагане с ДДС на услуги

Въпрос: Българската фирма, регистрирана по ЗДДС, наема холандско дружество, регистрирано по ЗДДС в Холандия, да запише софтуера върху DVD и да го пакетира с цел по-нататъшна продажба. Какво е счетоводното отчитане на софтуера, записан върху дисковете, и какви са данъчните ефекти ...

Ограничения за плащане в брой

Въпрос: Фирмата ни започна изкупуване на благородни метали проба 585 от физически лица. Изкупуването може ли да става по касов път и дължи ли се данък от физическите лица. Отговор: Ограниченията за плащане в брой са посочени в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Съгласн...

Осигурителни вноски на самоосигуряващо лице - управител на ООД

Въпрос: Самоосигуряващо лице - управител на ООД - през 2007 г. (по точно от 01.10.2007 – до 31.12.2008 г.) сключва договор с съдружниците си за ДУК и през този период се осигурява за всички осигурителни случаи върху сума, която са решили да му плащат съдружниците, но тази сума не...

Пазарна лихва

Въпрос: В Решение на ВАС, на което не мога да цитирам номера му, прочетох за отменени данъчни задължения по ревизионен акт, начислени от данъчните органи във връзка с чл. 16 от ЗКПО за неотчетени приходи от лихви по пазарни цени. Следва ли във всички случаи на отпускане на заем м...

Парични обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване

Въпрос: Физическо лице работи по трудов договор във фирма. Считано от 17.08.2016 е в болнични поради бременност и раждане (първи болничен - 45 дни преди раждането). Има право на обезщетение от НОИ и да получава съответното обезщетение (12 м. осигурителен стаж). Считано от 14.09.2...

Подаване на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ

Въпрос: Едноличен собственик на търговско дружество захранва сметка 501 с лични средства поради недостиг на оборотни средства. Издаден е протокол за решение на общото събрание. Сумата за 2016 г. е 150 000 лв. Трябва ли физическото лице да подаде декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ? От...

Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

Въпрос: Във връзка с прилагането на чл. 167 от ЗКПО, който регламентира условията, които трябва да бъдат спазени, за да се ползва преотстъпен данък от земеделските производители, бих искала да разбера каква е разликата между „подлежащи на принудително изпълнение публични задължен...

Право и лиценз за продажба, употреба, разпространение на пазара на софтуерен продукт

Въпрос: Фирма, регистрирана по ДДС, във Великобритания разработва софтуер, като предоставя права за дистрибуция на софтуера на фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Какви са данъчните задължения по отношение данък при източника и счетоводното третиране на правата за ползване? Т...

Предоставяне на ваучери на персонала на данъчно задължените лица

Въпрос: Фирма закупува от бензиностанция ваучери за гориво за своите служители. Горивото се ползва от личните автомобили на служителите. Бензиностанцията издава фактура за тези ваучери с начислен ДДС. От какво естество ще е разходът за гориво - социален, несвързан с дейността или...

Разпределяне на дивиденти

Въпрос: Фирмата е ЕООД. Разпределени са дивиденти за периода от м 07 до м. 09 2016 г. на основата на няколко решения на управителя, като сумите са изплатени в брой по всяко едно от решенията и са в размер на 9900 лева всяко (фирмата е с голяма касова наличност и поради тази причи...

Разходи за лихви по получени заеми

Въпрос: По договор за цесия, в който банка се явява цедент, а фирма като цесионер, цедентът прехвърля на цесионера парично вземане от кредитополучател. Заплащането на цесията се извършва със средства от банков заем. Лихвите, които се плащат по банковия заем, следва ли да се отчит...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Въпрос: Самоосигуряващото се лице „Х” е съдружник и управител в ООД. В същото време е в трудовоправни отношения с друг работодател, който го осигурява върху максималния осигурителен доход. Трудовият договор се прекратява на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, счит...

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство

Въпрос: Самоосигуряващо лице, което е по майчинство - родило е на 31.08.2016 г. и ползва само болничните - 135 дни, от които 45 дни преди раждането. Ако това лице започне да работи след тези 135 дни, т.е. не подаде Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при брем...

Сумирано изчисляване на работното време

Въпрос: Лице постъпва на работа на 28.04. при сумирано изчисляване на работното време с период на отчитане един месец, работи на 28 и 29.04. (Разпети петък). Според чл. 9, ал. 5 от Наредбата за трудовата книжка трудовият стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни за п...

Трудов договор за положен личен труд в дружеството на съдружник

Въпрос: Може ли съдружник в ООД, който е и негов управител, да сключи трудов договор за положен личен труд в дружеството, различен от управлението на дружеството? Съдружникът е управител съгласно дружествения договор, като за целта има сключен ДУК с дружеството. Последното има на...

Писма и указания

№ МУ – 10 от 11.10.2016 г. Относно: Приложимост на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Според чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) възложителят не е длъжен да прилага правилата за възлагане на обществени поръчки, когато предмет на правоотношението са заеми, независимо от това дали са свързани с ем...

№ МУ–9 от 08.08.2016 г. ОТНОСНО: Приложимост на Закона за обществените поръчки при поемане на общински дълг

Условията и редът за поемане на финансови задължения от името и за сметка на общините са уредени в Закона за общинския дълг. Съгласно последната редакция на чл. 19 от този закон (в сила от 01.07.2007 г.) изборът на финансова институция и на финансов посредник следва да се извърши...

№ П–740 от 02.02.2016 г. ОТНОСНО: Въпроси, свързани със заличаване на имена и подписи на служители от административни структури при публикуването им за свободен достъп в интернет.

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: председател: Венцислав Караджов, и членове: Цанко Цолов и Мария Матева на заседание, проведено на 09.03.2016 г., разгледа преписка с рег. № П – 740 от 02.02.2016 г. по искане на г-н П.Ц. Същият поставя въпроси относно чл. 2 от...

Решения на съдилища

Решение № 1056 от 26.01.2017 г. по адм. дело № 6616/2016 г.

Предмет на спора е облагане на доходи, произтичащи от продажба и замяна на недвижимо имущество. Съгласно чл. 10, т. 7 от ЗОДФЛ (отм.) подлежат на облагане доходите, произхождащи от продажба и замяна на недвижимо имущество, пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства. Данъ...

Решение № 1099 от 27.01.2017 г. по адм. дело № 516/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2010 г. и лихви. Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ (в приложимата й редакция за данъчен период 2010 г.) данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен тър...

Решение № 1126 от 27.01.2017 г. по адм. дело № 14704/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ за периода 2006 – 2007 г. и съответните лихви. Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОДФЛ (отм., приложим за 2006 г.), подлежат на облагане доходите, произхождащи от упражняване на свободна професия и извършване...

Решение № 1211 от 31.01.2017 г. по адм. дело № 13141/2015 г.

Предмет на спора са установени допълнително задължения за задължителни осигурителни вноски (ЗОВ) - за ДОО, ЗО и ДЗПО, на самоосигуряващо се лице за периода 2008 г. – 2010 г., както и установен допълнително за довнасяне данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. ведно с прилежащите лихви...

Решение № 127 от 09.01.2017 г. по адм. дело № 5442/2016 г.

Предмет на спора са начислен ДДС, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за периода 2007 г. - 2010 г., както и вноски за ДОО, здравно осигуряване и ДЗПО за периода 2007 г. - 2009 г. ведно с лихви. Наличието на фактури не е достатъчно, за да обоснове реалност на доставката на стоки по смисъла ...

Решение № 1360 от 01.02.2017 г. по адм. дело № 10775/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на приспадане на данъчен кредит поради липса на реални доставки на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС и на основание чл. 16, ал. 2, т. 4 ...

Решение № 14092 от 20.12.2016 г. по Адм. дело № 10733/2015 г.

Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС за периода 25.08.2008 г. - 31.12.2010 г., както и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, ДОО и ЗО за периода 2008 г. – 2010 г. ведно с лихви. Задължения за ДОО и ЗО за периода 2008 г. - 2010 г. не се дължат. Това произтича от разп...

Решение № 1411 от 02.02.2017 г. по адм. дело № 4449/2016 г.

Предмет на спора е преотстъпен по реда на чл. 189б от ЗКПО данък за 2010 г. и установен дължим корпоративен данък с лихви за забава. Неоснователни са доводите на касатора, обосновани с разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от Закона за счетоводството (ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г, отм., Д...

Решение № 14166 от 21.12.2016 г. по адм. дело № 10992/2015 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури от 28.02.2013 г., 28.03.2013 г. и 29.04.2013 г. Непредставянето на документи за кадрова, техническа и технологична обезпеченост не налага извод за липса на реалност на доставката между преките доставчици и получателя...

Решение № 14226 от 22.12.2016 г. по адм. дело № 11129/2015 г.

Предмет на спора е установен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ и допълнително установени задължения за здравно осигуряване за 2008 г. ведно с лихва. При годишния характер на облагането с данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ несъответствието на доходите с имущественото състояние на дан...

Решение № 14282 от 23.12.2016 г. по адм. дело № 12053/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения на основание чл. 177 от ЗДДС за неплатени лихви върху невнесен ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от ЗДДС, регистрирано лице - получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е по...

Решение № 14335 от 28.12.2016 г. по адм. дело № 12822/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ с лихви за 2010 г. след проведена по реда на чл. 122 и сл. от ДОПК ревизия поради наличие на обстоятелства по чл. 122, ал. 1, т. 7 от ДОПК - превишение на разходите над разполагаемите парични средства. В разходите по д...

Решение № 14336 от 28.12.2016 г. по адм. дело № 10964/2015 г.

Предмет на спора е непризнато право на приспадане на данъчен кредит за периода април 2013 г. по различни фактури с начислени лихви на основание чл. 68, ал. 1, чл. 69, ал. 1, чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС поради неосъщественост на доставките на стоки и услуги по тези фактури, както и опре...

Решение № 14391 от 29.12.2016 г. по адм. дело № 12220/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за 2011 г. на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 189б от ЗКПО ведно с лихви. Съгласно чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ (в редакцията, приложима през 2011 г.), облагаемият доход от стопанск...

Решение № 210 от 22.12.2014 г. по т.д. № 4090/2013 г., ТК, I т.о.

Споразумението между страните по договора за банков кредит да изменят само размера на отделните вноски и сроковете за плащане, в рамките на общия размер по стария дълг, съобразявайки вече платеното по него, не е новация, тъй като старото задължение не е погасено и не е извършена ...

Решение № 3 от 03.01.2017 г. по адм. дело № 535/2016 г.

Предмет на спора са определени данъчни задължения за периода 2007 г. – 2010 г., както следва: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, вноски ДОО, вноски за ДЗПО и вноски за ЗО ведно с лихви. Съгласно чл. 19, ал. 1 от СК (отм.) и чл. 21, ал. 1 от СК (в сила от 01.10.2009 г.), както и ТР № 2/27...

Решение № 7415 от 05.01.2017 г. по адм. дело № 11338/2015 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди август – декември 2008 г. и август и септември 2009 г. по девет фактури с предмет на доставка „маслодаен слънчоглед“, „слънчоглед“ и „пшеница“ и съответните лихви. Ненамирането на доставчиците на адресите им ...

Решение № 912 от 23.01.2017 г. по адм. дело № 936/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС, корпоративен данък и лихви. Съгласно т. 49 и т. 50 от решението на СЕС по дело С-324/11, когато въпросните услуги безспорно са осъществени, но възниква съмнение относно това дали са осъществени с персонал именно на доставчика (из...

Решение № 914 от 23.01.2017 г. по адм. дело № 14130/2015 г.

Предмет на спора е акт за установяване на задължение по ЗДДС от 2015 г. Съгласно чл. 8 от ЗДДС, услуга по смисъла на ЗДДС е всичко, което има стойност и е различно от стока, от пари в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Нормата транспонира те...

Решение № 944 от 24.01.2017 г. по адм. дело № 12777/2015 г.

Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди 12.2010 г., 12.2011 г., 12.2012 г., за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2011 г. и 2012 г. ведно с лихви. За да се установи наличие на хипотеза по чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК, приходната администрация следва д...

Решение № 997 от 25.01.2017 г. по адм. дело № 2221/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данъчни периоди 07. и 08.2014 г. за доставки с предмет различни материали, ремонт на витрини и хладилници, препарати за почистване и консумативи, стоки и материали, както и отказ на право на приспадане на данъчен кредит на основание чл...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 3 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.02. - 28.02.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 103 от 2016 г. до бр. 5 от 2017 г.

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицинс...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 4 от 2017 г.

Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги Признаването за данъчни цели на счетоводни разходи за ДДС, щети и брак Какв...