начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г. > Очаквайте в брой 11 от 2017 г.
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.

Очаквайте в брой 11 от 2017 г.

   Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство

   Осигуряване на лица работещи при сумирано изчисляване на работното време

   Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход

   Разширяване отговорността на третите лица за данъци и осигурителни вноски след последните промени в ДОПК

   Признаване на ДМА

   Използване на счетоводен софтуер

   Признаване на разходи за командировка

   Осчетоводяване учредяването на сервитут

   Отчитане на договор за ишлеме

   Освободена доставка

   Облагане на услуги, предстнавляващи комплекс от услуги за реклама и административно посредничество при
осъществяването на продажбите

   Данъчно третиране и отразяване на фактура, издадена за обработка на документи и такса за търг във връзка с покупката на автомобил втора употреба

   Вътреобщностна доставка

   Данъчни задължения на физическото лице, произтичащи от дохода, получен от него под формата на лихва

   Облагане маржа на цената

   Третиране по ЗДДС на доставките на превозни средства

   Прилагане на преференциална данъчна ставка към доставките на услуги за настаняване

   Подаване на заявление за регистрация по чл. 96 от ЗДДС

   Коригиране на грешка, допусната при издаване на фактура за облагаема доставка

   Облагане и документиране на доставките с ДДС

   Продажба на автомобил, за който не е използван данъчен кредит при покупката

   Данъчно третиране на отписаното подобрение

   Ред за облагане на превозните средства втора употреба

   Определяне на данъчния финансов резултат

   Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси

   Стопанска дейност на фирма, регистрирана в регистъра за вероизповеданията

   Облагане на доходите от прехвърляне на произведения на изкуството

   Осигуряване на физическо лице от Китай

   Осигуряване на индийски гражданин

   Удостоверяването на приложимото осигурително законодателство се извършва с формуляр А1

   Осигуряване на ЕСК и управител, изпълняващ и други дейности във фирмата

   Осигуряване на физическо лице

   Осигуряване на собственик на ЕООД

   Осигуряване на македонски гражданин

   № 08-О-2 от 25.09.2017 г. Относно: Третиране на данък върху добавената стойност като възстановим/невъзстановим данък при изпълнение на проекти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

   № 3-1950 от 31.08.2017 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на място на стопанска дейност (МСД), разкрито от българско юридическо лице във Федерална република Германия, съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и данъчно третиране на доставки, свързани с недвижим имот съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

   № 12-00-423 от 25.09.2017 г. Относно: Срок на валидност на удостоверенията за данъчна оценка на
незастроени земи от горския фонд

   № 24-35-28 от 11.09.2017 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

   № 24-39-106 от 01.09.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО)

   № 24-39-111 от 19.09.2017 г. Относно: Прилагане разпоредбите на чл. 173, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в изпълнение на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ (Споразумение/ Споразумението)

   № 92-00-1299 от 4.10.2017 г. Относно: Условието за ползване на облекчения по реда на данъчните закони, задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

   Адм. дело № 5345/2017 г., решение № 10975 от 19.09.2017 г. Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от различни дружества, ведно с начислени съответни лихви

   Адм. дело № 14587/2016 г., решение № 11181 от 26.09.2017 г. Предмет на спора са установени данъчни задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г., 2009 г. и 2011 г. и за ДОО, ДЗПО-УПФ и ЗОО за 2011 г.

   Адм. дело № 11457/2016 г., решение № 11322 от 27.09.2017 г. Предмет на спора са допълнително определени задължения за ДДС с лихви за забава в резултат на извършена корекция на декларираните от данъчно задълженото лице резултати по ЗДДС за данъчни периоди 10.2013 г. и 01. и 06.2014 г.

   Адм. дело № 12051/2016 г., решение № 11316 от 27.09.2017 г. Предмет на спора са установени задължения в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактура от 25.07.2011 г. с предмет предплащане на наемни вноски за периодите от 08.2011 г. до 09.2012 г., ведно с лихви за забава

   Адм. дело № 7622/2017 г., решение № 11401 от 29.09.2017 г. Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък по ЗКПО за 2011 г. и ДДС за 10., 11. и 12.2011 г. със съответните лихви

   Адм. дело № 7447/2016 г., решение № 11459 от 02.10.2017 г. Предмет на спора е нищожност на ревизионен акт

   Адм. дело № 12294/2016 г., решение № 11632 от 03.10.2017 г. Предмет на спора са определени задължения за ДДС за данъчни периоди декември 2010 г., декември 2011 г., декември 2012 г. и декември 2013 г., както и задължения за корпоративен данък за данъчни периоди 2011 г., 2012 г. и 2013 г., ведно с лихви

   Адм. дело № 7714/2016 г., решение № 11650 от 04.10.2017 г. Предмет на спора са определени допълнителни задължения за ДДС, на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1 във вр. с чл. 6 и 9 от ЗДДС във вр. с фактури, издадени от различни дружества

   Адм. дело № 13967/2016 г., решение № 11838 от 09.10.2017 г. Предмет на спора са установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 12.2011 г. и 12.2012 г., както и за осигурителни вноски за 2011 г. и 2012 г. – за ДОО, ЗОО-УПФ, за ДЗПО-ППФ и ЗО, ведно със съответните лихви върху тях

   Адм. дело № 4614/2017 г., решение № 11974 от 10.10.2017 г. Предмет на спора са допълнително установените задължения за 2010 г. - 2013г. за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ, ЗОВ, ДОО, УПФ, ведно със съответните лихви за забава

   Решение № 18 от 02.02.2016 г. по гр. д. № 3124/2015 г., IV г. о.

   Решение № 24 от 12.05.2016 г. по т. д. № 3135/2013 г., ТК, II т.о.

   Решение № 297/2015 от 09.02.2016, г. по гр. д. № 1202/2015 г., III г. о.

   Решение № 421 от 17.02.2016 г. по гр. д. № 1831/2015 г., IV г. о.Статия със свободен достъп