Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.
Коментар на експерта

ВИДЕОСЕМИНАР: Актуални промени в трудовото законодателство

ВИДЕОСЕМИНАР [[table_1]]...

Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 4 август 2017 г. са в сила редица нови правни текстове в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр. 63 от 2017 г. Тематично измененията могат да бъдат разделени в две групи: 1. Промени относно задължителния обмен на инф...

Промените в правната уредба на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете

С изменения и допълнения на чл. 163, 167 и 167а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) са разширени обхватът и правата на работниците и служителите относно ползването и прекратяването на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на мал...

Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставки на наемни услуги

В качеството си на самостоятелен правен субект физическите лица може да участват в стопанския оборот както като нерегистрирани за съответната дейност или услуги лица, така и като ЕТ. При това много често те извършват облагаеми по смисъла на ЗДДС дост...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчна временна разлика по отсрочения данъчен актив

Въпрос: Фирмата е извършила обезценка на вземания от клиенти (609/494), увеличила е СФР в ГДД и е формирала данъчен актив по отсрочени данъци 4971/123 през предходни на 2016 г. години. През 2016 г. тя си събира вземането 494/709, намалила е СФР за 20...

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите ...

Данъчно облагане на разходите за зъболечение, предоставено на служител на данъчно задълженото лице

Въпрос: Фирма е заплатила зъбно лечение на един от служителите си. Фактурата е на стойност 1700 лв. без начислено ДДС и е на името на фирмата. Какво данъчно облагане и деклариране трябва да бъде извършено? Как трябва да бъде оформена документацията, ...

Данъчно третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране

Въпрос: Какво е данъчното третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране (като IUVO) и по-конкретно от гледна точка на деклариране на доходите на физическите и юридически лица? Съществуват ли законодателни проблеми за так...

Данъчно третиране на разходите, свързани с търговската марка

Въпрос: 1. Могат ли да се признаят за данъчни цели разходи по консултиране, подновяване на регистрация и други, свързани с търговска марка при следните фактически обстоятелства: - фирмата продава стоки с тази търговска марка; - собственик на търговск...

Договор за заем за послужване

Въпрос: ЕТ е собственик на имот - производствена сграда и офис. Регистриран е по ЗДДС, но със замразена дейност. На основание на два договора имотът е отдаден под наем на: - Дружество с ограничена отговорност със собственици на капитала собственика ...

За неустойки фактури не трябва да се издават

Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с клиент за плащане на задължения по договор за наем. Делото е спряно с опцията да бъде подновено при неизпълнение от страна на длъжника. Договорът за наем е недействащ и вземанията са с характер н...

Избягване на двойно данъчно облагане

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с гръцка фирма за предоставяне за ползване на софтуер, за което получава лицензионно възнаграждение. Двете фирми не са свързани лица. Гръцката фирма трябва ли да удържи данък при източника и ако той е повеч...

Начисляване на ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС

Въпрос: Фирма търгува с автомобили втора употреба, при продажбата на които начислява ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС. В началото на юни от физическо лице от Европейската общност е закупена камера за боядисване на автомобили, която ще бъде продад...

Неперсонифицираните граждански дружества са приравнени на юридически лица за целите на данъчното облагане

Въпрос: През месец февруари регистрирах ДЗЗД в агенцията по вписвания. Споразумението за създаване на консорциума е с дата 07.12.2016 г. ДДС регистрацията е с дата 24.02.2017 г. Сега получихме покана за връчване на акт за неподадена годишна данъчна д...

Облагане по ЗДДС на доставка на услуга за ремонт на ферибот

Въпрос: Българска фирма притежава ферибот като основно средство. Ремонтира го в Сърбия и получава фактура за извършения ремонт. Как ще отрази тази фактура в дневниците по ДДС? Трябва ли да удържа 10% еднократен данък при източника? Отговор: При посо...

Облагане по ЗДДС на операция за демонтаж, ремонт и монтаж на кранове

Въпрос: На българско дружество предстои да сключи договор с немско дружество за оказване на услуги по ремонт, монтажи и демонтажи на кранове в Германия. Тези услуги ще се предоставят от българско дружество, което няма седалище и постоянен обект на т...

Ограничения на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактури за гориво при командировка на работници с лични автомобили, като фактурата е на името на дружеството? Отговор: Ограниченията на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1 от ...

Осчетоводяване на дропшипинг

Въпрос: Дропшипинг се осчетоводява в България. Клиент – европейски физически лица и фирми, доставчик – китайска фирма, посредник – българска фирма. Европейска фирма или физическо лице прави поръчка за 1 бр. блуза в сайта на българската фирма и плаща ...

Отразяване в дневниците за ДДС и VIES декларацията на фактура за изработка на матрица

Въпрос: Издавам фактура за изработка на матрица за фирма от Румъния, регистрирана по ДДС. Как следва да отразя в дневниците за ДДС и VIES декларацията тази фактура, при положение че тази матрица остава при нас за изработка на продукция за тяхната фир...

Пенсиониране на лице, осигуряване по граждански договори

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор с 460 лв. трудово възнаграждение и допълва до максимален осигурителен доход (2600,00 лв.) чрез работа по граждански договори. На същото лице му предстои пенсиониране в стандартния вариант - за осигурителен с...

Погасяване на публичните вземания по давност

Въпрос: С изпълнително дело, заведено през декември 2015 г. (след подадено от нас възражение за отпадане по давност), не следва ли да се прекъсне давностният срок само за задълженията от 2009 г., а за годините 2006 – 2008 г. да се приеме погасяването...

Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък

Въпрос: Регистрирани сме като религиозно общество в регистъра на вероизповеданията. Даренията, които ще получава нашето вероизповедание, считат ли се за доход и ще трябва ли да се облагат с 10% данък по чл. 92 от ЗКПО? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 1...

Право на прилагане на 9%-на ставка за туристически услуги

Въпрос: Фирмата извършва дейност като хотелиер и ресторантьор. Имаме категоризация на хотела и като хотелиери начисляваме 9% ДДС на пакетна цена нощувка и храна. Тази година направихме пакет - нащувка, храна и по два или три масажа в зависимост от пр...

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Служител започва работа във фирма през 2006 г. 2009 г. прекъсва трудовото си правоотношение за 2 дни и се пенсионира. Тогава не й е изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ. След тези два дни е назначена отново на работа до м. 6 2017 г., когато...

Предпоставка за отпускане на парични обезщетения от фондовете на държавното обществено осигуряване е в съответния период осигуреното лице да не упражнява трудова дейност

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, предстои да ползва майчинство. Достатъчно ли е да назначи управител на трудов договор на 4 часа или 8 часа, за да има право на болнични и майчинство, като остане управител в дружеството, без да се ...

Прекратяване на трудовия договор при смърт на служител

Въпрос: На 12.07.2017 г. имаме починал служител в болница. Коя дата се счита за дата на прекратяване на трудовия договор, датата на смъртта или следващата дата? Отговор: При смърт на лицето трудовият договор се прекратява без предизвестие на основан...

Признаването на отсрочен данъчен актив не е свързано с правото на обръщане на данъчната временна разлика по реда на чл. 34 и чл. 35 от ЗКПО

Въпрос: През 2016 г. фирмата е обезценила стоки в посока намаление (по НСС), като отчетеният разход за обезценка (609/304) е посочен в увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, тъй като стоката не е реализирана през същата година. Фирмата не е формирала от...

Публикуване на ГФО на фондация

Въпрос: Трябва да се публикува ГФО на фондация (сдружение с дейност в частна полза). През 2016 г. има дейност, в НСИ и НАП са подадени годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Какво трябва да съдържа ГФО за 2016 г. и къ...

Работно място на шофьор

Въпрос: Във връзка с деклариране на ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62 ал. 5 след 01.04.2017 г. кое населено място е работно място на шофьор, в случай че: • седалището на фирмата е в Русе; • гаражът, в който домува автомобилът, също е в Русе; • шофьор...

Размер на изплащаното от НОИ обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход

Въпрос: Има ли за 2017 г. горен (максимален) праг (сума), която се изплаща от НОИ като обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход? Отговор: Съгласно чл. 54а от Кодекса за социа...

Условия и ред за ползване на данъчен кредит

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактурите за комисиона във връзка с отпечатване на ваучери за храна на персонала? Отговор: Условията и редът за ползване на данъчен са регламентирани в чл. 69 – 72 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. ...

Писма и указания

№ 26-Б-26 от 1.08.2017 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС и § 46 ПЗР на ЗИД на ЗАДС по ...

№ МУ-11 от 21.12.2016 г. ОТНОСНО: Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ С оглед информиране на всички лица, които имат интерес да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите имат задължението да изпращат до АОП информация за нейното актуално състояние. Една от възможните ...

№ МУ-12 от 22.12.2016 г. ОТНОСНО: Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ При изпращане на информация в РОП за откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, възложителите следва да имат предвид следното: - откриването на процедурата може да се оповести, когато след изтичан...

№ МУ-3 от 22.05.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно чл. 203, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато...

№ МУ-4 от 13.06.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. първо от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до повече от едно лице, всички подписват един ЕЕДОП. Изключение е допустимо при необходимост ...

Решения на съдилища

Решение № 10624 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 2219/2016 г.

Предмет на спора е възстановяване на надвнесен корпоративен данък. Разпоредбите на чл. 52 от ЗКПО (отм.) и чл. 94 (отм.) от ЗКПО не визират период от време, в който лицето може да приспада надвнесения корпоративен данък от следващи авансови и годишн...

Решение № 10625 от 24.08.2017 г. по Адм. дело № 5161/2016 г.

Предмет на спора е обосноваване на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 7 от ДОПК. Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 г., е материалноправна и законодателят не й е придал обратно действие, поради което не може да служи като ...

Решение № 10626 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4711/2016 г.

Предмет на спора е допълнително задължение за ДДС на основание чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС за 04.2009 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗДДС за 05.2012 г. и лихва за забава. Извършена е доставка на услуга по предо...

Решение № 10629 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4533/2016 г.

Предмет на спора са определени са задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ за различни ревизирани години. Съгласно чл. 15 от ЗДДФЛ данъчната година е календарната година, като съгласно чл. 12, ал. 1 от същия закон, облагаеми са доходите...

Решение № 10630 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4329/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за различни години за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ, както и задължения за задължителни социални и здравни осигуровки. Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 г., е материалноправна ...

Решение № 10652 от 28.08.2017 г. адм. дело № 8391/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху превозните средства за периода 01.01.2007 г. - 31.01.2010 г. и лихви. Данъчните задължения са парични задължения, т.е. носими, и тяхното изпълнение – начин, място и срок, е определено с нормат...

Решение № 10653 от 28.08.2017 г. по адм. дело № 8840/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци ведно с лихви. За да е нищожен един административен акт, е необходимо да страда от съществен, основен порок, който го лишава от същността му на ...

Решение № 10752 от 01.09.2017 г. по адм. дело № 3039/2017 г.

Предмет на спора е установено задължение за акциз за данъчен период 01. - 31.08.2009 г. и лихви за забава. Писменото заключение на тройната съдебно техническа експертиза следва да бъде обсъдено в светлината на определението в § 1, т. 4 от ДР на ЗТТИ...

Решение № 10791 от 04.09.2017 г. по адм. дело № 5664/2016 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък върху доходите за 2007 г. ведно с лихва за забава. След като съдът е бил сезиран с жалба срещу административен акт и е приел, че той е нищожен, понеже не е издаден от компетентен орган, не е следвало...

Решение № 10792 от 04.09.2017 г. по адм. дело № 5639/2016 г.

Предмет на спора е допълнително определено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за финансовите 2008 г. и 2009 г. с лихва за забава. Безспорно са установени обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК. По повод да конкретизираната прав...

Решение № 112 от 15.01.2015 г. по т.д. № 2936/2013 г., ТК, II т.о.

Лизинговите вноски с ненастъпил падеж, т.е. лизинговите вноски за периода от прекратяване на договора за лизинг до крайния му срок, респективно от връщане на автомобила до крайния срок на договора, не следва да бъдат включени в застрахователното обез...

Решение № 223 от 19.04.2016 г. по т. д. № 3633/2014 г., ТК, I т.о.

Преценката за прекомерност на неустойката не може да бъде извършена само въз основа на уговорения в договора размер, без да бъдат ангажирани доказателства относно действителния размер на претърпените от кредитора вреди. Въпросът за накърняване на доб...

Решение № 358/2015 от 06.01.2016 г. по гр. д. № 2639/2015 г., IV г. о.

Уреденото в устава на търговското дружество правомощие на негов колективен орган да извършва структурни промени няма отношение към правомощието на законния представител на дружеството да извършва промени в щатното разписание. Структурна промяна е отк...

Решение № 9 от 29.02.2016 г. по гр. д. № 4247/2015 г., II г. о.

Давностният срок по чл. 67 ЗС започва да тече от момента, в който е осигурена фактическа възможност за реализиране на правото на строеж и при забавяне на строителството по обективни причини като съдебни спорове с трети лица относно разрешенията за ст...

Процедури

Процедура чрез подбор на проекти за кандидатстване BG05M9OP001-1.022 - Специфични обучения - Компонент I

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цели на процедурата: Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за пр...

Справочник

Справочна информация бр. 10 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 59 до бр. 74 от 2017 г.

ДВ, бр. 59 от 21.7.2017 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена о...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 11 от 2017 г.

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство Осигуряване на лица работещи при сумирано изчисляване на работното време Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход Ра...