Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 10, Октомври 2017 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2017 г.
Коментар на експерта

ВИДЕОСЕМИНАР: Актуални промени в трудовото законодателство

ВИДЕОСЕМИНАР [[table_1]]...

Нови моменти в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 4 август 2017 г. са в сила редица нови правни текстове в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), публикувани в ДВ, бр. 63 от 2017 г. Тематично измененията могат да бъдат разделени в две групи: 1. Промени относно задължителния обмен на информация в областта на данъчнот...

Промените в правната уредба на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малко дете

С изменения и допълнения на чл. 163, 167 и 167а от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г.) са разширени обхватът и правата на работниците и служителите относно ползването и прекратяването на отпуските за бременност, раждане и отглеждане на малки деца. Осиновителите на деца...

Регистрацията по ЗДДС на физически лица при доставки на наемни услуги

В качеството си на самостоятелен правен субект физическите лица може да участват в стопанския оборот както като нерегистрирани за съответната дейност или услуги лица, така и като ЕТ. При това много често те извършват облагаеми по смисъла на ЗДДС доставки, което поражда за тях опр...

Въпроси и отговори от практиката

Данъчна временна разлика по отсрочения данъчен актив

Въпрос: Фирмата е извършила обезценка на вземания от клиенти (609/494), увеличила е СФР в ГДД и е формирала данъчен актив по отсрочени данъци 4971/123 през предходни на 2016 г. години. През 2016 г. тя си събира вземането 494/709, намалила е СФР за 2016 г. в ГДД и намаляемата врем...

Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството

Въпрос: Има ли задължителен документ, отчитащ приходите на лица, упражняващи свободна професия, които не са задължени да регистрират продажбите си чрез касов апарат? Отговор: Съгласно чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчно задължените лица,...

Данъчно облагане на разходите за зъболечение, предоставено на служител на данъчно задълженото лице

Въпрос: Фирма е заплатила зъбно лечение на един от служителите си. Фактурата е на стойност 1700 лв. без начислено ДДС и е на името на фирмата. Какво данъчно облагане и деклариране трябва да бъде извършено? Как трябва да бъде оформена документацията, за да бъде необлагаемо и по ЗК...

Данъчно третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране

Въпрос: Какво е данъчното третиране на дейността на peer-to-peer платформите за споделено финансиране (като IUVO) и по-конкретно от гледна точка на деклариране на доходите на физическите и юридически лица? Съществуват ли законодателни проблеми за такива инвестиции за резиденти на...

Данъчно третиране на разходите, свързани с търговската марка

Въпрос: 1. Могат ли да се признаят за данъчни цели разходи по консултиране, подновяване на регистрация и други, свързани с търговска марка при следните фактически обстоятелства: - фирмата продава стоки с тази търговска марка; - собственик на търговската марка е физическо лице/съд...

Договор за заем за послужване

Въпрос: ЕТ е собственик на имот - производствена сграда и офис. Регистриран е по ЗДДС, но със замразена дейност. На основание на два договора имотът е отдаден под наем на: - Дружество с ограничена отговорност със собственици на капитала собственика на ЕТ и съпругата му. - ЕООД с...

За неустойки фактури не трябва да се издават

Въпрос: Дружеството е сключило извънсъдебна спогодба с клиент за плащане на задължения по договор за наем. Делото е спряно с опцията да бъде подновено при неизпълнение от страна на длъжника. Договорът за наем е недействащ и вземанията са с характер на неустойки за забава по догов...

Избягване на двойно данъчно облагане

Въпрос: Българска фирма има сключен договор с гръцка фирма за предоставяне за ползване на софтуер, за което получава лицензионно възнаграждение. Двете фирми не са свързани лица. Гръцката фирма трябва ли да удържи данък при източника и ако той е повече от 10 процента, как българск...

Начисляване на ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС

Въпрос: Фирма търгува с автомобили втора употреба, при продажбата на които начислява ДДС на марж съгласно чл. 143 от ЗДДС. В началото на юни от физическо лице от Европейската общност е закупена камера за боядисване на автомобили, която ще бъде продадена на територията на България...

Неперсонифицираните граждански дружества са приравнени на юридически лица за целите на данъчното облагане

Въпрос: През месец февруари регистрирах ДЗЗД в агенцията по вписвания. Споразумението за създаване на консорциума е с дата 07.12.2016 г. ДДС регистрацията е с дата 24.02.2017 г. Сега получихме покана за връчване на акт за неподадена годишна данъчна декларация. Въпросът ми е, след...

Облагане по ЗДДС на доставка на услуга за ремонт на ферибот

Въпрос: Българска фирма притежава ферибот като основно средство. Ремонтира го в Сърбия и получава фактура за извършения ремонт. Как ще отрази тази фактура в дневниците по ДДС? Трябва ли да удържа 10% еднократен данък при източника? Отговор: При посочените обстоятелства българска...

Облагане по ЗДДС на операция за демонтаж, ремонт и монтаж на кранове

Въпрос: На българско дружество предстои да сключи договор с немско дружество за оказване на услуги по ремонт, монтажи и демонтажи на кранове в Германия. Тези услуги ще се предоставят от българско дружество, което няма седалище и постоянен обект на територията на Германия, където...

Ограничения на приспадане на данъчен кредит

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактури за гориво при командировка на работници с лични автомобили, като фактурата е на името на дружеството? Отговор: Ограниченията на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в чл. 70, ал. 1 от ЗДДС. Съгласно разпоредбите на...

Осчетоводяване на дропшипинг

Въпрос: Дропшипинг се осчетоводява в България. Клиент – европейски физически лица и фирми, доставчик – китайска фирма, посредник – българска фирма. Европейска фирма или физическо лице прави поръчка за 1 бр. блуза в сайта на българската фирма и плаща 100 лв., за което получава фак...

Отразяване в дневниците за ДДС и VIES декларацията на фактура за изработка на матрица

Въпрос: Издавам фактура за изработка на матрица за фирма от Румъния, регистрирана по ДДС. Как следва да отразя в дневниците за ДДС и VIES декларацията тази фактура, при положение че тази матрица остава при нас за изработка на продукция за тяхната фирма до свършване на поръчката и...

Пенсиониране на лице, осигуряване по граждански договори

Въпрос: Лице е назначено на трудов договор с 460 лв. трудово възнаграждение и допълва до максимален осигурителен доход (2600,00 лв.) чрез работа по граждански договори. На същото лице му предстои пенсиониране в стандартния вариант - за осигурителен стаж и възраст - трета категори...

Погасяване на публичните вземания по давност

Въпрос: С изпълнително дело, заведено през декември 2015 г. (след подадено от нас възражение за отпадане по давност), не следва ли да се прекъсне давностният срок само за задълженията от 2009 г., а за годините 2006 – 2008 г. да се приеме погасяването на задълженията по давност? В...

Получаването на дарения от ЮЛНЦ не представлява стопанска дейност и не подлежи на облагане с корпоративен данък

Въпрос: Регистрирани сме като религиозно общество в регистъра на вероизповеданията. Даренията, които ще получава нашето вероизповедание, считат ли се за доход и ще трябва ли да се облагат с 10% данък по чл. 92 от ЗКПО? Отговор: Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за вероизповеданият...

Право на прилагане на 9%-на ставка за туристически услуги

Въпрос: Фирмата извършва дейност като хотелиер и ресторантьор. Имаме категоризация на хотела и като хотелиери начисляваме 9% ДДС на пакетна цена нощувка и храна. Тази година направихме пакет - нащувка, храна и по два или три масажа в зависимост от престоя на клиентите. Трябва ли ...

Правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

Въпрос: Служител започва работа във фирма през 2006 г. 2009 г. прекъсва трудовото си правоотношение за 2 дни и се пенсионира. Тогава не й е изплатено обезщетение по чл. 222 от КТ. След тези два дни е назначена отново на работа до м. 6 2017 г., когато трудовото й правоотношение е ...

Предпоставка за отпускане на парични обезщетения от фондовете на държавното обществено осигуряване е в съответния период осигуреното лице да не упражнява трудова дейност

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД, предстои да ползва майчинство. Достатъчно ли е да назначи управител на трудов договор на 4 часа или 8 часа, за да има право на болнични и майчинство, като остане управител в дружеството, без да се вписва промяна в Търговския ре...

Прекратяване на трудовия договор при смърт на служител

Въпрос: На 12.07.2017 г. имаме починал служител в болница. Коя дата се счита за дата на прекратяване на трудовия договор, датата на смъртта или следващата дата? Отговор: При смърт на лицето трудовият договор се прекратява без предизвестие на основание чл. 325, ал. 1, т. 11 от КТ...

Признаването на отсрочен данъчен актив не е свързано с правото на обръщане на данъчната временна разлика по реда на чл. 34 и чл. 35 от ЗКПО

Въпрос: През 2016 г. фирмата е обезценила стоки в посока намаление (по НСС), като отчетеният разход за обезценка (609/304) е посочен в увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО, тъй като стоката не е реализирана през същата година. Фирмата не е формирала отсрочен данъчен актив за посоче...

Публикуване на ГФО на фондация

Въпрос: Трябва да се публикува ГФО на фондация (сдружение с дейност в частна полза). През 2016 г. има дейност, в НСИ и НАП са подадени годишен отчет за дейността и годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО. Какво трябва да съдържа ГФО за 2016 г. и къде трябва да се публикува? От...

Работно място на шофьор

Въпрос: Във връзка с деклариране на ЕКАТТЕ в уведомленията по чл. 62 ал. 5 след 01.04.2017 г. кое населено място е работно място на шофьор, в случай че: • седалището на фирмата е в Русе; • гаражът, в който домува автомобилът, също е в Русе; • шофьорът изпълнява служебните си зад...

Размер на изплащаното от НОИ обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход

Въпрос: Има ли за 2017 г. горен (максимален) праг (сума), която се изплаща от НОИ като обезщетение за безработица, ако лицето е осигурявано през последните 24 месеца върху максималния осигурителен доход? Отговор: Съгласно чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване право на парич...

Условия и ред за ползване на данъчен кредит

Въпрос: Може ли да се ползва данъчен кредит по фактурите за комисиона във връзка с отпечатване на ваучери за храна на персонала? Отговор: Условията и редът за ползване на данъчен са регламентирани в чл. 69 – 72 от ЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1 регистрирано по ЗДДС...

Писма и указания

№ 26-Б-26 от 1.08.2017 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и § 46 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ПЗР на ЗИД на ЗАДС) по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите за разясняване на възникнали въпроси във връзка с приложението на разпоредбите на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС и § 46 ПЗР на ЗИД на ЗАДС по отношение на договори за непер...

№ МУ-11 от 21.12.2016 г. ОТНОСНО: Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от орган по обжалване

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ С оглед информиране на всички лица, които имат интерес да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, възложителите имат задължението да изпращат до АОП информация за нейното актуално състояние. Една от възможните хипотези, в които възложителит...

№ МУ-12 от 22.12.2016 г. ОТНОСНО: Oбявяване в Регистъра на обществените поръчки (РОП) на процедури, които подлежат на контрол по чл. 232, ал. 1 и чл. 233, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ При изпращане на информация в РОП за откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, възложителите следва да имат предвид следното: - откриването на процедурата може да се оповести, когато след изтичане на 3 работни дни от изпращан...

№ МУ-3 от 22.05.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно чл. 203, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „сп...

№ МУ-4 от 13.06.2017 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. първо от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до повече от едно лице, всички подписват един ЕЕДОП. Изключение е допустимо при необходимост от защита на лични данни или п...

Решения на съдилища

Решение № 10624 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 2219/2016 г.

Предмет на спора е възстановяване на надвнесен корпоративен данък. Разпоредбите на чл. 52 от ЗКПО (отм.) и чл. 94 (отм.) от ЗКПО не визират период от време, в който лицето може да приспада надвнесения корпоративен данък от следващи авансови и годишни вноски за същия данък. Срокъ...

Решение № 10625 от 24.08.2017 г. по Адм. дело № 5161/2016 г.

Предмет на спора е обосноваване на обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и 7 от ДОПК. Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 г., е материалноправна и законодателят не й е придал обратно действие, поради което не може да служи като основание за определяне на зад...

Решение № 10626 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4711/2016 г.

Предмет на спора е допълнително задължение за ДДС на основание чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС за 04.2009 г. и на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 27, ал. 2 от ЗДДС за 05.2012 г. и лихва за забава. Извършена е доставка на услуга по предоставяне право да ползва и заку...

Решение № 10629 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4533/2016 г.

Предмет на спора са определени са задължения за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ за различни ревизирани години. Съгласно чл. 15 от ЗДДФЛ данъчната година е календарната година, като съгласно чл. 12, ал. 1 от същия закон, облагаеми са доходите от всички източници, придобит...

Решение № 10630 от 24.08.2017 г. по адм. дело № 4329/2016 г.

Предмет на спора са определени задължения за различни години за данък върху доходите по чл. 48 от ЗДДФЛ, както и задължения за задължителни социални и здравни осигуровки. Разпоредбата на чл. 124а от ДОПК, в сила от 15.02.2011 г., е материалноправна и законодателят не й е придал ...

Решение № 10652 от 28.08.2017 г. адм. дело № 8391/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху превозните средства за периода 01.01.2007 г. - 31.01.2010 г. и лихви. Данъчните задължения са парични задължения, т.е. носими, и тяхното изпълнение – начин, място и срок, е определено с нормативен акт. Съгласно чл. 61 от З...

Решение № 10653 от 28.08.2017 г. по адм. дело № 8840/2016 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци ведно с лихви. За да е нищожен един административен акт, е необходимо да страда от съществен, основен порок, който го лишава от същността му на властническо волеизявление, по...

Решение № 10752 от 01.09.2017 г. по адм. дело № 3039/2017 г.

Предмет на спора е установено задължение за акциз за данъчен период 01. - 31.08.2009 г. и лихви за забава. Писменото заключение на тройната съдебно техническа експертиза следва да бъде обсъдено в светлината на определението в § 1, т. 4 от ДР на ЗТТИ, явяващ се специален по отнош...

Решение № 10791 от 04.09.2017 г. по адм. дело № 5664/2016 г.

Предмет на спора е определено задължение за данък върху доходите за 2007 г. ведно с лихва за забава. След като съдът е бил сезиран с жалба срещу административен акт и е приел, че той е нищожен, понеже не е издаден от компетентен орган, не е следвало да излага мотиви относно неза...

Решение № 10792 от 04.09.2017 г. по адм. дело № 5639/2016 г.

Предмет на спора е допълнително определено задължение за корпоративен данък по ЗКПО за финансовите 2008 г. и 2009 г. с лихва за забава. Безспорно са установени обстоятелствата по чл. 122, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ДОПК. По повод да конкретизираната правна квалификация няма ограничен...

Решение № 112 от 15.01.2015 г. по т.д. № 2936/2013 г., ТК, II т.о.

Лизинговите вноски с ненастъпил падеж, т.е. лизинговите вноски за периода от прекратяване на договора за лизинг до крайния му срок, респективно от връщане на автомобила до крайния срок на договора, не следва да бъдат включени в застрахователното обезщетение по договор за застрахо...

Решение № 223 от 19.04.2016 г. по т. д. № 3633/2014 г., ТК, I т.о.

Преценката за прекомерност на неустойката не може да бъде извършена само въз основа на уговорения в договора размер, без да бъдат ангажирани доказателства относно действителния размер на претърпените от кредитора вреди. Въпросът за накърняване на добрите нрави по отношение на уго...

Решение № 358/2015 от 06.01.2016 г. по гр. д. № 2639/2015 г., IV г. о.

Уреденото в устава на търговското дружество правомощие на негов колективен орган да извършва структурни промени няма отношение към правомощието на законния представител на дружеството да извършва промени в щатното разписание. Структурна промяна е откриване или закриване на клонов...

Решение № 9 от 29.02.2016 г. по гр. д. № 4247/2015 г., II г. о.

Давностният срок по чл. 67 ЗС започва да тече от момента, в който е осигурена фактическа възможност за реализиране на правото на строеж и при забавяне на строителството по обективни причини като съдебни спорове с трети лица относно разрешенията за строеж срокът не тече. Доколкото...

Процедури

Процедура чрез подбор на проекти за кандидатстване BG05M9OP001-1.022 - Специфични обучения - Компонент I

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Цели на процедурата: Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места ...

Справочник

Справочна информация бр. 10 от 2017 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.09. - 30.09.2017 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 59 до бр. 74 от 2017 г.

ДВ, бр. 59 от 21.7.2017 г. Народно събрание Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно Бяла книга за развитието на Европа, предложена от г-н Юнкер – председател на Е...

Очаквайте в следващия брой

Очаквайте в брой 11 от 2017 г.

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата през погледа на счетоводното законодателство Осигуряване на лица работещи при сумирано изчисляване на работното време Какво се крие зад увеличаването на максималния осигурителен доход Разширяване отговорността на тре...