начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2013 г. > № 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2013 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   Съгласно чл. 173, ал. 1 КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.
В ал. 2 на чл. 176 КТ е предвидено, че при уважителни причини, по писмено искане на работника или служителя и със съгласието на работодателя, ползването на част от платения годишен отпуск в размер не повече от 10 работни дни може да се отложи за следващата календарна година.
Според чл. 376, ал. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските в графика може да се включва платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено.
Както е видно от разпоредбите, ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика може да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. С оглед на гореизложеното отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респективно писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година, респ. за отлагането на платения годишен отпуск за 2011 г. искането следва да бъде направено през 2011 г., за отлагането на платения годишен отпуск за 2012 г. искането следва да бъде направено през 2012 г.
Съгласно чл. 176а, ал. 1 КТ, когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. Предвид цитираната разпоредба правото на ползване на платения годишен отпуск за 2011 се погасява на 31.12.2013 г.; за 2012 се погасява на 31.12.2014 г. С писмено разрешение на работодателя лицето може да ползва платения си годишен отпуск в рамките на този срок.
Министър: (п)
(не се чете)Статия със свободен достъп