начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2013 г.
Писма и указания

№ М-94-М-86 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Надвнесен корпоративен данък към 31.12.2012 г.

В Централното управление на Националната агенция за приходите е постъпило ваше писмо, заведено с вх. № М-94-М-86/11.02.2013 г., в което поставяте въпроси, свързани с третирането на надвнесен корпоративен данък от 2012 г. и предходни години и по-конкр...

Писма на министерства и ведомства

№ 08-К-12 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на учредяване на право на строеж след 01.01.2012 г.

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………… г., е изложена следната фактическа обстановка: Община възнамерява да сключи договор за учредяване на право на строеж за изграждане на енергиен обект за производство на електрическа енергия чрез сила...

№ 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година.

Съгласно чл. 173, ал. 1 КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на син...

№ 17-31 от 30.05.2013 г.ОТНОСНО: В трудовото законодателство не са регламентирани законови възможности за използването на електронни системи за планиране, разрешаване и ползване на платен годишен отпуск и други видове отпуски

Според чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) трудовите права и задължения са лични, което означава, че те се осъществяват непосредствено от самите работници или служители. Трудовото правоотношение се учредява с оглед на личността на работника или слу...

№ 20-03-5 от 25.10.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване

Във връзка с ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………/25.10.2013 г., ви уведомяваме за следното: Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност въвеж...

№ 24-34-155 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставка на круизно пътуване, предоставена от туроператор към друг туроператор с цел последваща продажба

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-34-155/18.10.2012 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество осъществява дейност като туроператор, за което п...

№ 25-52 от 22.05.2013 г.ОТНОСНО: В случаите, когато трудовото правоотношение на работника или служителя е уредено по реда на чл. 123 КТ, трудовият договор не се прекратява, той остава във вида и при условията преди промяната. Поради това правата по трудовото правоотношение на лицето се запазват, включително и правото по чл. 222, ал. 3 КТ за изплащане на шест брутни заплати

От изложеното е видно, че в Дом за деца, лишени от родителска грижа, от 01.09.2002 г. работят възпитатели, на които им предстои пенсиониране. Видно е също така, че през 2007 г. домовете за деца, лишени от родителска грижа, са преминали от МОН към общ...

№ 26-572 от 06.08.2013 г.ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят отразява необходимите данни в трудовата книжка и я предава на работника или служителя лично. Тя може да му бъде изпратена и по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я въ...

№ 26-580 от 09.08.2013 г.ОТНОСНО: При определяне размера на отпуска поради осиновяване законодателят е предвидил, че осиновителката има право на отпуск в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане срока на полагащия се отпуск за раждане.

Във връзка със запитване относно определяне размера на отпуска по чл. 163, ал. 6 от Кодекса на труда (КТ) ви уведомяваме за следното: Разпоредбата на чл. 163 КТ е озаглавена „Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване". В ал. 1 е уреден отпускът...

№ 37-124 от 09.08.2013 г.ОТНОСНО: При определяне на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят може да отчете времето, признато за осигурителен стаж на управителите на търговски дружества преди 01.01.2009 г. въз основа на заверена осигурителна книжка, а след 01.01.2009 г. въз основа на документ (служебна бележка), издаден от осигурител и съдържащ данни, съответстващи на подадените от него в НАП.

Съществува разлика между понятията трудов стаж и осигурителен стаж. Правилата за зачитане на трудов стаж се съдържат в Кодекса на труда (КТ). Правилата за зачитане на осигурителен стаж са установени в Кодекса за социално осигуряване (КСО). Има случаи...

№ 39-258 от 08.08.2013 г.ОТНОСНО: Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е било прекратено трудовото правоотношение, а при отказ - от Инспекцията по труда. При обявяване на уволнението за незаконно и възстановяване на уволнения работник или служител на работа отпадат основанията за обезщетенията, получени при прекратяване на трудовото правоотношение, и те са дължими от лицето.

Съгласно чл. 346 от Кодекса на труда (КТ), когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно от съда, настъпилата промяна се вписва в трудовата му книжка. Вписването в трудовата книжка се извършва от работодателя, с когото е би...

№ 62-00-3 от 30.07.2013 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуга, свързана със съхранението на тленни останки в хладилна камера в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 62-00-3/16. 03. 2012 г. относно данъчното третиране на доставка на услуга, свързана със съхранението на тленни останки в хладилна камер...

№ 9104-320 от 29.05.2013 г.ОТНОСНО: В Кодекса на труда липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основния трудов договор да регламентира превръщане на допълнителния трудов договор по чл. 111 КТ в основен „по силата на закона"

От изложеното е видно, че по време на изпълнение на допълнителен трудов договор по чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) се прекратява основният трудов договор на служител. Работодателят, който е страна по допълнителния трудов договор по чл. 111 КТ, желае...

№ 92-00-1004 от 05.03.2013 г.ОТНОСНО: Държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на чуждестранни търговци

Във връзка с ваши писма относно държавното обществено осигуряване на управителите на клонове на чуждестранни търговци, заведени в ЦУ на НАП с вх. № ……./19.11.2012 г. и …………/22.01.2013 г., изразявам следното принципно становище: Сред лицата по чл. 4, ...

№ 94-00-298 от 07.10.2013 г.ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход на самоосигуряващо се лице - регистриран земеделски производител

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив с вх. № …………… от 07.10.2013 г., ви уведомяваме за следното: От изложеното в писмото ви се установява следната фактическа обстановка: Във връзк...

№ 94-1465 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ако към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, следва да се приеме, че има право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ в размер на 2 или 6 брутни заплати. Обстоятелството дали след прекратяване на трудовото правоотношение е упражнил това свое право и се е пенсионирал е без значение с оглед неговото изплащане

От изложеното в запитването е видно, че служителят към момента на прекратяване на трудовия договор е имал придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Видно е също така, че след прекратяване на трудовото правоотношение същият се е пенсио...

№ 94-1634 от 30.04.2013 г.ОТНОСНО: При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ работодателят дължи на работника или служителя обезщетение.

Срокът на обезщетението при безработица се определя в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето От приложените документи е видно, че трудовото ви правоотношение е прекратено на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда ...

№ 94-1981 от 31.05.2013 г.ОТНОСНО: Компетентен да се произнесе относно дължимостта на неустойка, уговорена в договора по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията, е съдът, в случай че бъде сезиран.

От изложеното в запитването е видно, че служителят е работел по трудов договор, сключен на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 70 и чл. 71 КТ, като впоследствие с допълнително споразумение е изменена длъжността и т...

№ 94-2331 от 14.06.2013 г.ОТНОСНО: Възпитателите в училища със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 дни по силата на НРВПО и на съответния по-голям размер съгласно условията на колективния трудов договор в училището

Съгласно чл. 155, ал. 2 u 4 от Кодекса на труда всеки работник или служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право на ползване на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 20 работни дни. Специалната разпоредба на чл. ...

№ 94-2726 от 07.08.2013 г.ОТНОСНО: Дейността по изпращане на работници и служители за изпълнение на временна работа/дейности в друго предприятие под негово ръководство и контрол не може да се извършва чрез командироване на основание чл. 121, ал. 1 от Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната.

Съгласно § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда (КТ) „предприятие, което осигурява временна работа" е всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност и сключва трудов договор с работник или служител, за да г...

№ 94-2873 от 08.08.2013 г.ОТНОСНО: Отпускът по чл. 319 от Кодекса на труда се ползва само в периода на инвалидизирането, установен в експертното решение на ТЕЛК, с което е определен процент - 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

Съгласно чл. 319 КТ работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни. От цитираната разпоредба е видно, че основен платен годишен отпуск...

№ 94-7 от 09.01.2013 г.ОТНОСНО: При сливане на две предприятия задълженията по колективния трудов договор, сключен от предишния работодател, преминават като задължения на новия работодател по силата на законово уреденото правоприемство в правата и задълженията им

В случаите на сливане на две предприятия по чл. 123 от Кодекса на труда (КТ) правата и задълженията на „стария" работодател преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател. Раз...

№ 94-907 от 28.03.2013 г.ОТНОСНО: Право на пенсия по реда на §4 ПЗР на КСО се придобива, ако жената е работила 15 години при условията на втора категория труд, навършила е съответната възраст, съгласно посочените условия за 2013 г. - 52 години и 8 месеца и сборът от осигурителния й стаж (след приравняването му към 3-та категория) и възрастта е не по-малко от 94

Съгласно разпоредбата на чл. 16а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж от 01.01.2012 до 31.12.2014 г. включително право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално ос...

№ 9413-80 от 26.04.2013 г.ОТНОСНО: За времето на платения годишен отпуск държавният служител получава основна заплата определена по служебното правоотношение към момента на започване ползването на отпуска

Законът за държавния служител урежда възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба. Законът за държавния служител се прилага за служебнит...

№ М-24-31-54 от 01.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на вътреобщностно придобиване по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ………………. г., е изложена следната фактическа обстановка: Университет, който е регистрирано по ЗДДС лице, е получател по доставка на навигационен симулатор, който ще се използва за учебен процес от студентит...

Анотации

Възстановяване на ДДС по чл. 92, ал. 3 ЗДДС

В бр. 10/2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Калина Златанова - данъчен консулт разглежда следния казус: Дружеството извършва доставки на оборудване, което се монтира от служители на дружеството. Получатели по доставките са лица, регистрир...

Закупуване на имот от фирма регистрирана по ЗДДС от физическо лице

В бр. 8/2013 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова отговаря на следния въпрос:Регистрирана по ЗДДС фирма продава апартамент в сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС. Тъй като купувачът е физическо лице, доставката ще се третира като освобо...

Начисляване на трудов стаж и изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ

В бр. 10/2013 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Ирена Ангелова – старши юрисконсулт в Дирекция „Правна” на НОИ отговаря на следния въпрос: Счита ли се, че има 10 години трудов стаж при един работодател лице, което е работило във фирмата в по...

Отчитане на ДДС от страна на чуждестранна фирма консултант в България и отразянване на колсултантската услуга

В бр. 8/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Договор за една година с фирма от Германия за консултантска дейност за повишаване производителността и качеството на работа в своите производствени отдели. Услугата ...

Право на парично обезщетение за майчинство докато служителя работи

В бр. 10/2013 г. на сп. „Актив”, Румяна Станчева - експерт по социално осигуряване разглежда следния казус Възможно ли е майка да получава парично обезщетение за майчинство и същевременно да работи? Право на парични обезщетения за майчинство, изплаща...

Прекратяване на трудово правоотношение поради липса на качества

В бр. 10/2013 г. на сп. „Актив”, Галина Николова - юрист отговаря на разглежда следния казус: Какъв е редът за прекратяване на трудовото правоотношение при липса на качества в работника? Често в практиката се наблюдава прекратяване на трудовото право...

Трудово правноотношение с възстановен на работа от съда служител

В бр. 19/2013 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров – д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Как се оформя трудовото отношение с възстановен от съда служител след отмяна на незаконно уволнение - с нов трудов договор или с допълнително споразумение къ...

Трудово-правно отношение между работодател и служител прекратил майчинство по чл. 164 от КТ

В бр. 19/2013 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров – д-р икономика разглежда следния казус: Условията по трудовия договор са резултат от договореност, постигната между двете страни по него. Промяна на което и да е от тези условия може да стане пак само пр...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 декември

До 10.12.2013 г. ЗКПО Подаване на декларация за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено, включително организирани от разстояние. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартн...

Държавен вестник, бр. 96 - 99/2013 г.

Народно събрание Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2011 г. Решение за приемане на Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съве...

Осигурителен календар за декември 2013 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 22/ 2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 20 ноември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (загл. изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., загл. доп., ДВ, бр. 2 от 1997 г., загл. изм., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., загл. изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 1992 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 1992 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 1993 г., изм., ДВ, бр. 64 от 27 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 45 от 3 юни 1994 г., изм., ДВ, бр. 61 от 28 юли 1994 г., изм., ДВ, бр. 15 от 20 ф...