начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 6, 16 - 31 март 2015 г. > № 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Кор...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Коригиране на декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г. на МФ).

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, в „ХХХХХХХ” ЕООД с БУЛСТАТ 000000 работи лице по трудово правоотношение. Същото излиза от месец юли 2014 г. в отпуск поради бременност и раждане. С оглед въвеждането на нов програмен продукт за счетоводство и ТРЗ са допуснати грешки и разминаване в данните при подаване на декларации образец № 1 и образец № 6. След като е установен проблема вече е било късно за извършване на корекции за месец юли по електронен път. За месец август е извършено заличаване на подадената за лицето декларация образец № 1 и корекция на декларация № 6 и при опит да се подаде редовна декларация образец № 1 и редовна декларация образец № 6 осигурителят счита, че е декларирал два пъти данните с декларация образец № 6. В тази връзка има и предписание на НОИ.
Във връзка с горното се поставя въпроса по какъв начин да декларира правилно данните в декларации образец № 1 и образец № 6, за да изправи допуснатите грешки?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО, обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм., ДВ, бр. 53/2014 г.) и Наредба №Н-8/2005 г. на МФ (обн., ДВ, бр.1/2006 г., посл. изм., ДВ, бр.110/2013 г.), изразяваме следното становище:
На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. За същите социални рискове на основание чл. 4, ал. 1, т. 6 от КСО подлежат на задължително осигуряване и лицата, полагащи допълнителен труд по трудов договор, сключен с друг работодател.
С разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от КСО законодателят е определил, че когато лицето е наето на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, задължително подлежи на държавно обществено осигуряване за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.
Видно от цитираните разпоредби на кодекса (чл. 4, ал. 1, т. 1 и 6 и ал. 2 от КСО) по отношение на работещите по трудови правоотношения, обхватът на осигуряване не зависи пряко от основанието по КТ, на което е възникнало трудовото правоотношение. Това е така, защото с посочените разпоредби от КСО законодателят не прави връзка (не препраща) към съответна разпоредба от КТ. Във връзка с държавното обществено осигуряване на основание работа по трудово правоотношение, определящо за обхвата на осигуряването е условието продължителност на работното време, договорено с трудовия договор.
С оглед на изложеното, за месеците, през които лицето, в съответствие с договореното работно време, работи при всеки един от работодателите си за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец приложима е разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от КСО, т.е. подлежи на осигуряване за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест. В този случай не се дължат осигурителни вноски за безработица, общо заболяване и майчинство. Ако обаче в даден месец продължителността на отработеното време надхвърли 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, тогава основанието за осигуряването ще е чл. 4, ал. 1, т. 6 от КСО.

   При подаване на декларация образец № 1 в полето на т. 12 „Вид осигурен“ в две позиции се посочва съответният код за вид осигурен, който е приложим за лицето. Когато основанието за осигуряване е чл. 4, ал. 1, т. 6 от КСО в т. 12 се записва код 04 за работещи по втори или допълнителен трудов договор. Ако основанието е чл. 4, ал. 2 от КТ се записва код 11 за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест. Следвайки тази нормативна уредба, осигурителят може сам да прецени за всеки месец поотделно доколко правилно е определил основанието за осигуряване в зависимост от отработеното време за съответния месец. При извършена проверка в информационната система на НАП се констатира, че е подадено уведомление за сключен трудов договор с лицето с начална дата 19.03.2014 г. и основание на сключения договор с код 12, което означава, че сключеният договор е на основание чл. 114 от КТ. Също така се установи, че за някой от месеците е подадена декларация образец № 1 с код за вид осигурен 04 при отработени 40 или по-малко от 40 часа месечно, което представлява несъответствие на основанието за осигуряване с подадената информация с декларация образец № 1. Следователно трябва да се извърши съпоставка на подадената информация с декларация образец № 1 за всеки месец с отработеното време и при наличие на несъответствие да се извършат съответни корекции в подадената информация.
При положение, че се констатира необходимост от коригиране на подадени данни с декларация образец № 1 следва да се има предвид, че за да бъдат спазени разпоредбите на Наредба № Н-8/2005 г. на МФ при подаване на коригиращи данни с декларация образец № 1 се променя и декларираното задължение за месеца с декларация образец № 6. Съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредбата всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължения за ЗОВ от подадените декларации образец № 1, т.е. изчисленото задължение от декларации образец № 1 трябва да е равно на декларираното задължение с декларация образец № 6. Следва да се има предвид също така, че с код корекция не се коригират данни, декларирани с грешен код за вид осигурен в декларация образец № 1 (чл. 6а, ал. 1, т. 1 от Наредбата). В този случай се подава декларация с попълнен код за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни.

   В разпоредбата на чл. 6а от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ е предвидена възможност за коригиране/заличаване на декларации образец № 1 и образец № 6. Съгласно чл. 6а, ал. 12 от Наредбата, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 за увеличаване размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ. Също така съгласно ал. 13 от същата разпоредба, когато подадените декларации образец № 1 за коригиране/заличаване на данни водят до намаляване на изчислените осигурителни вноски и/или вноските за фонд „ГВРС“, осигурителите подават едновременно и декларация образец № 6 с попълнен код за корекция, с която намаляват размера на декларираното задължение, така че да се запази равенството по чл. 2, ал. 4 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Следва да се има предвид и разпоредбата на ал. 9, съгласно която декларация образец № 6 може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на НАП.
В случай, че в резултат на извършени корекции се установят недължимо внесени ЗОВ следва да се има предвид разпоредбата на чл. 128, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която предвижда, че недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, могат да се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от агенцията. Прихващането или възстановяването може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето.
Искането за прихващане или възстановяване се разглежда, ако е подадено до изтичането на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в закон е предвидено друго. След постъпване на искането за прихващане или възстановяване може да се възложи извършването на ревизия или проверка (чл. 129, ал. 1 и 2 от ДОПК).
Освен това следва да се отбележи, че ако данните за отработените часове на лицето за периода март – юни на 2014 г. в подадените декларации образец № 1 са правилни, то в този случай следва да се извършат съответните корекции в подадената информация, като в новите декларации за вид осигурен се посочи код 11.

   Директор на Дирекция „ОУИ” – Велико Търново: (п)
(не се чете)Статия със свободен достъп