Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.
Писма и указания

№ 02-126 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Условия за пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа, втора и трета категория труд

През 2015 г. се запазват непроменени услови­ята за пенсиониране на работещите при ус­ловията на първа и втора категория труд, а за работещите при условията на трета категория се увеличава само стажът. С последните промени на Кодекса за социално осигуря­ване (КСО), които са в сила...

№ 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Коригиране на декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г. на МФ).

Според изложеното в запитването, в „ХХХХХХХ” ЕООД с БУЛСТАТ 000000 работи лице по трудово правоотношение. Същото излиза от месец юли 2014 г. в отпуск поради бременност и раждане. С оглед въвеждането на нов програмен продукт за счетоводство и ТРЗ са допуснати грешки и разминаване ...

№ 94-00-304 от 12.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Запитването отправяте в качеството си на счетоводител, обслужващ търговско дружество „…..” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ …... В същото излагате следната фактическа обстановка: Дружеството е учредено от двама съдружници, които са вписани като управители, но само единият упражнява дейност в...

№ 94-2696 от 13.11.2014 г. ОТНОСНО: Правото на майка да получава обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане му

Майка, която работи по трудово правоотношение има право на обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане на малко дете, разрешен по надлежния ред и след подаване на заявление - декларация по образец от Наредбата за изчисляване и изплащане на па­рич...

Анотации

База за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: При прекратяване на трудовото правоотношение, каква база се използва за изчисляване на обезщетението? Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ...

Годишното приключване в селскостопанските предприятия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното приключване в селскостопанските предприятия, как да извършим инвентаризация и да осчетоводим резултата? При практическото осъществяване на годишното счетово...

Документиране и отчитане на доставките с обратно данъчно задължение

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: На 15.10.2014 г. между земеделски производител и търговец, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в страната, е сключен договор за доставка на зърно. Зърнопроизводителят ...

Задължителна регистрация по ДДС

В бр. 2/2015 г.на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, което директно доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай, формира ли в Кипър облагаем оборот за задължителна регистрация и...

Имуществени санкции за неизпълнение на задължения към държавата или общината

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Имахме наложени имуществени санкции, които погасихме. След време поискахме удостоверение за липса на публични задължения и такова ни бе издадено, но със задължения за лихви въ...

Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, прилага ли се към обезщетението по чл. 224 от КТ? Съгласно разпоредбата ...

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Александра Атанасова, адвокат, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва заповед за възлагане на ревизия? Заповедта за възлагане на ревизия се издава от органи по приходите, определени със заповед от директора на съответнот...

Облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски в други дружества

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какъв е общият режим на облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски (дялове или акции) в други дружества? На основание чл. 13, ал. 4 ЗДДФЛ не се о...

Определяне на дължимия данък при източника между консорциум и неговите съдружници

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на ЗКПО във връзка с определяне на дължимия данък при източника за 2014 г. за взаимоотношенията между консорциум и неговите съдружници? Какви с...

Пет години разлика в осигурителния стаж на жените и мъжете учители

В бр. 2/2015 г. на сп. „Бюлетин по труд”, Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, отговаря на следния въпрос: Защо има пет години разлика в осигурителния стаж на жените и мъжете учители, т.е. за жените осигурителният с...

Попълване, подаване и коригиране на Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какви са особеностите при попълването на информацията за доходите от трудови правоотношения? Какъв е редът за подаване на Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ? Възможно л...

Право на получаване на дивидент от акции

В бр. 19/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Притежаваме акции от капитала на акционерно дружество, което разпределя дивиденти за 2009 г. Ако те бъдат продадени след взимането на решение на общото събрание на дружеството за тяхното ра...

Промени в указанията за попълване на данни в декларация образец № 6

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Има ли промени в указанията за попълване на данни в декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ? От 1 януари 2015 г. се променят даннит...

Разходи за брак причинен от непреодолима сила

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Предприятие произвежда продукция чрез технологичен процес, при който прекъсването на тока или водата води до технологичен брак. При по-продължителното им прекъсване се ...

Ранно пенсиониране през 2015 г.

В бр. 2/2015 г. на сп. „Труд и право”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Как се отразяват отмяната на ал. 2 на чл. 94 КСО и новата ал. 2 в § 6б от ПЗР на КСО върху реда за отпускане на лични пенсии на учителите? Може ли учителка...

Счетоводно отчитане на разходи настъпили при събитие с извънреден характер

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно разходи настъпили при събитие, което има извънреден характер? Стопанските операции, които могат да се квалифицират като извънредни статии и поради тази пр...

Счетоводно отчитане преоценката на нематериалният актив

В бр. 2/2015 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Румяна Пожаревска, УНСС отговаряна следния въпрос: Имаме нематериален актив с отчетна стойност 100 000 лв.; начислена към момента на преоценката амортизация 50 000 лв.; преносна стойност на нематериалния актив 50 000 лв.; справедлива стойн...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2015 г.

До 10-и април ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга е...

Държавен вестник в бр. 6 от 2015 г.

ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Решение за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите Решение за промени в ръководството и попълване състава на Комисията по здравеопазването Решение за промяна в...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 58...

Осигурителен календар за април 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 февруари - 16 март 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарн...