Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2015 > бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2015 г.
Писма и указания

№ 02-126 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Условия за пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа, втора и трета категория труд

През 2015 г. се запазват непроменени услови­ята за пенсиониране на работещите при ус­ловията на първа и втора категория труд, а за работещите при условията на трета категория се увеличава само стажът. С последните промени на Кодекса за социално осигу...

№ 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Коригиране на декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г. на МФ).

Според изложеното в запитването, в „ХХХХХХХ” ЕООД с БУЛСТАТ 000000 работи лице по трудово правоотношение. Същото излиза от месец юли 2014 г. в отпуск поради бременност и раждане. С оглед въвеждането на нов програмен продукт за счетоводство и ТРЗ са д...

№ 94-00-304 от 12.11.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Запитването отправяте в качеството си на счетоводител, обслужващ търговско дружество „…..” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ …... В същото излагате следната фактическа обстановка: Дружеството е учредено от двама съдружници, които са вписани като управители, но са...

№ 94-2696 от 13.11.2014 г. ОТНОСНО: Правото на майка да получава обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане му

Майка, която работи по трудово правоотношение има право на обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане на малко дете, разрешен по надлежния ред и след подаване на заявление - декларация по образец от Наредбата за изч...

Анотации

База за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: При прекратяване на трудовото правоотношение, каква база се използва за изчисляване на обезщетението? Съгласно Наредбата за структурата и организация...

Годишното приключване в селскостопанските предприятия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното приключване в селскостопанските предприятия, как да извършим инвентаризация и да осчетоводим резултата? При практическото осъщ...

Документиране и отчитане на доставките с обратно данъчно задължение

В бр. 3/2015 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: На 15.10.2014 г. между земеделски производител и търговец, установени и регистрирани за целите на облагането с ДДС в страната, е сключен договор за доставка ...

Задължителна регистрация по ДДС

В бр. 2/2015 г.на сп. „Форум на счетоводителя", Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българско дружество, което директно доставя на кипърско данъчно задължено лице стока, закупена от Китай, формира ли в Кипър облагаем оборот...

Имуществени санкции за неизпълнение на задължения към държавата или общината

В бр. 12/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Имахме наложени имуществени санкции, които погасихме. След време поискахме удостоверение за липса на публични задължения и такова ни бе издадено,...

Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата

В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Коригиращият коефициент по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, прилага ли се към обезщетението по чл. 224 ...

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Александра Атанасова, адвокат, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва заповед за възлагане на ревизия? Заповедта за възлагане на ревизия се издава от органи по приходите, определени със запо...

Облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски в други дружества

В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какъв е общият режим на облагане на физическите лица според ЗДДФЛ, при извършване на непарични вноски (дялове или акции) в други дружества? На основан...

Определяне на дължимия данък при източника между консорциум и неговите съдружници

В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на ЗКПО във връзка с определяне на дължимия данък при източника за 2014 г. за взаимоотношенията между консорциум ...

Пет години разлика в осигурителния стаж на жените и мъжете учители

В бр. 2/2015 г. на сп. „Бюлетин по труд”, Петя Малакова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“, отговаря на следния въпрос: Защо има пет години разлика в осигурителния стаж на жените и мъжете учители, т...

Попълване, подаване и коригиране на Справката по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какви са особеностите при попълването на информацията за доходите от трудови правоотношения? Какъв е редът за подаване на Справката по чл. 7...

Право на получаване на дивидент от акции

В бр. 19/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Притежаваме акции от капитала на акционерно дружество, което разпределя дивиденти за 2009 г. Ако те бъдат продадени след взимането на решение на общото събрани...

Промени в указанията за попълване на данни в декларация образец № 6

В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”,Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Има ли промени в указанията за попълване на данни в декларация образец № 6 Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ? От 1 яну...

Разходи за брак причинен от непреодолима сила

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Предприятие произвежда продукция чрез технологичен процес, при който прекъсването на тока или водата води до технологичен брак. При по-про...

Ранно пенсиониране през 2015 г.

В бр. 2/2015 г. на сп. „Труд и право”, Ваня Никова, главен експерт по осигуряването в ЦУ на НОИ, отговаря на следния въпрос: Как се отразяват отмяната на ал. 2 на чл. 94 КСО и новата ал. 2 в § 6б от ПЗР на КСО върху реда за отпускане на лични пенсии ...

Счетоводно отчитане на разходи настъпили при събитие с извънреден характер

В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как се отчитат счетоводно разходи настъпили при събитие, което има извънреден характер? Стопанските операции, които могат да се квалифицират като извъ...

Счетоводно отчитане преоценката на нематериалният актив

В бр. 2/2015 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Румяна Пожаревска, УНСС отговаряна следния въпрос: Имаме нематериален актив с отчетна стойност 100 000 лв.; начислена към момента на преоценката амортизация 50 000 лв.; преносна стойност на нематериалния актив...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април 2015 г.

До 10-и април ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ц...

Държавен вестник в бр. 6 от 2015 г.

ДВ, бр. 17 от 6.3.2015 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката Решение за промени в ръководството на Комисията по културата и медиите Решение за промени в ръководството и попълване състава на Комисията по здравео...

Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февр...

Осигурителен календар за април 2015 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2015 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 27 февруари - 16 март 2015 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигури...