начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г. > № 94-794 от 04.04.2016 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.


Статия със свободен достъп

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 94-794 от 04.04.2016 г. Относно: Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

   Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя в съответното териториално поделение (ТП) - обр. УП-3, заповеди за назначаване, трудова книжка, конкретната длъжност, на която е било назначено, предприятието, в което е работило и др.
Това е така, тъй като пенсиите и добавките към тях се отпускаш, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностно-то лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ.
В случай че сте недоволен от издаденото от НОИ разпореждане, има предвидена процедура за неговото обжалване. Разпорежданията за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях, включително и по отношение на категорията труд, могат да се обжалват пред ръководителя на съответното ТП на НОИ в двумесечен срок от получаването им.
Според предвиденото в чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, осигурителят е длъжен по искане на осигуреното лице, на негов представител и/или на съответните длъжностни лица в НОИ да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, в 14-дневен срок от искането.

   Във връзка с поставения от Вас въпрос относно прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд в НОИ, Ви предоставяме следната информация:
На основание разпоредбата на § 4а, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО), средствата по индивидуалните партиди, налични към 01.01.2011 г., на жените, родени от 01.01.1955 до 31.12.1959 г. включително, и мъжете, родени от 01.01.1952 до 31.12.1959 г. включително, които до 31.12.2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване.
Впоследствие тази разпоредба беше обявена за противоконституционна и беше създаден § 46 от ПЗР на КСО, който урежда тези случаи. Съгласно § 46, ал. 1, 2 и 9 от ПЗР на КСО, осигурителните правоотношения на жените, родени от 01.01.1955 до 31.12.1959 г. включително, и на мъжете, родени от 01.01.1952 до 31.12.1959 г. включително, с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който лицата са били осигурени към 31.12.2010 г., но са прекратени на основание § 4а, ал. 9 и лицата не са се пенсионирали до 17.06.2011 г. при условията на § 4, ал. 1-3, се възстановяват, считано от 18.06.2011 г., като от същата дата се разкриват отново индивидуалните партиди на лицата в съответните професионални пенсионни фондове.
Горепосочените лица, които се пенси­он­ират при условията на чл. 68 (пенсия за осигурителен стаж и възраст), имат право да получат еднократно от НОИ прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31.12.2010 г., и постъпилите след тази дата до 17.06.2011 г. включително осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, в срок до 6 месеца след подаване на заявление за възстановяването им.

   Сумите се възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ. Разпорежданията се връчват лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка и подлежат на обжалване по съответния ред.
Според § 46, ал. 5 от ПЗР на КСО, при отпускане на професионална пенсия по чл. 168 КСО НОИ превежда прехвърлените на основание § 4а, ал. 1 средства от професионалния пенсионен фонд, в който лицето е било осигурено към 31.12.2010 г., и постъпилите осигурителни вноски във фонд „Пенсии“ след тази дата до 17.06.2011 г. включително, по сметката на професионалния пенсионен фонд, който отпуска пенсията. Средствата се прехвърлят в 14-дневен срок от уведомяването на НОИ, че е отпусната пенсия от професионален пенсионен фонд.

   Министър на труда и социалната политика: (п) (не се чете)

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...