Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-216 от 18.11.2016 г. Относно: Регистрация по ЗДДС.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………… от 07.11.2016 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основен предмет ...

№ 3-2627 от 30.11.2016 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на дейност от физическо лице като член на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия

Според изложеното в запитването, физическото лице А.В. осъществява дейност като адвокат. За целите на ЗДДС е регистрирана по този закон, като отчита всички извършвани адвокатски услуги чрез издаване на фактури и декларирането им в отчетните регистри ...

№ 3-2707 от 2.12.2016 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с настаняване и превоз на пътници съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването и допълнително идентифициране на задълженото лице „ДТ“ ЕООД, същият в качеството си на туроператор предстои да извърши туристическа услуга и настаняване към туроператор от Холандия, който не е установен на територията ...

№ 33-00-643 от 14.11.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България

Във връзка с Ваше писмено запитване относно приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България, заведено в Централно управление на Национална...

№ 94-00-189 от 18.11.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………../09.11.2016г. относно деклариране на получен доход през 2016 г. в резултат на положен труд през 2015 г., изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че през 2015 г. сте били адвокат - с...

№ 94-794 от 04.04.2016 г. Относно: Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето ...

№ 96-00-307 от 21.11.2016 г. Относно: Прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото /СИДДО/

В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 08.11.2016 г. В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството ...

№ 96-00-310 от 23.11.2016 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирми

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, на дружеството което представлявате му предстои продажба на машини и стоки – собствено производство на клиент – българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Машините и стоките ще бъдат натоварени от ...

№ 96-00-311 от 25.11.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на прехвърлянето на парично вземане

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, с Решение № … от 19.06.2013 г. по адм. Дело № …/2013г. на ВАС се оставя в сила Решение № … от 25.03.2013 г. постановено по адм. Дело № …./ 2012 г. по описа на ВАС, IV - то отделение, с което е ...

Анотации

Данъци, подлежащи на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои данъци подлежат на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.? Най-общо казано В декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото ...

Данъчна регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи? Данъчната регулация на разликите, възникващи при отписва...

Данъчни ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия? Обичайна практика на...

Данъчно облагане на съпътстваща доставка

В бр. 23/2016 г. на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има поръчка от чуждестранен клиент, регистриран по ДДС в Германия, за изработка на шприцформа (матрица) за п...

Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове и други подобни разходи, свърза...

Доставка от трета страна

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Железопътен превозвач извършва услуга превоз на товари от място в България до българско пристанище. След това товарът се натоварва на кораб за ...

Конкурс за постъпване на държавна служба

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Задължителен ли е конкурсът за постъпване на държавна служба. В какво се изразява конкурсната процедура? Съгласно чл. 10 от ЗДСл постъпването на държавна служб...

Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите? Задължение...

Ограничения за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС? 1. Ако стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 (...

Осигуряване на собственик на ЕООД

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Осъществявам дейност чрез фирма - ЕООД. Самоосигурявам се върху 600 лв. за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална бо...

Особености на прекратения финансов лизинг

В бр. 9-10 oт 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на прекратения финансов лизинг? При него активите, предмет на договора за финансов лизинг, се връщат на лизингодателя и дог...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Как се прекратява трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието? Сред основанията за ...

Приспадане на данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо застрахователни услуги, има леки автомобили, които се използват и за лично потребление от ръководители и други сл...

Статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица

В бр. 21 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица? Когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) местно физическо лице осъществ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2017 г.

До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоо...

Държавен вестник в бр. 2 от 2017 г.

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акуш...

Осигурителен календар за януари 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 декември 2016 г. - 13 янеари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осиг...