Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-216 от 18.11.2016 г. Относно: Регистрация по ЗДДС.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………… от 07.11.2016 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основен предмет на дейност покупко-продажба на...

№ 3-2627 от 30.11.2016 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на дейност от физическо лице като член на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия

Според изложеното в запитването, физическото лице А.В. осъществява дейност като адвокат. За целите на ЗДДС е регистрирана по този закон, като отчита всички извършвани адвокатски услуги чрез издаване на фактури и декларирането им в отчетните регистри и съответните справки-декларац...

№ 3-2707 от 2.12.2016 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с настаняване и превоз на пътници съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването и допълнително идентифициране на задълженото лице „ДТ“ ЕООД, същият в качеството си на туроператор предстои да извърши туристическа услуга и настаняване към туроператор от Холандия, който не е установен на територията на страната и е регистриран за...

№ 33-00-643 от 14.11.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България

Във връзка с Ваше писмено запитване относно приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България, заведено в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) ...

№ 94-00-189 от 18.11.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………../09.11.2016г. относно деклариране на получен доход през 2016 г. в резултат на положен труд през 2015 г., изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че през 2015 г. сте били адвокат - служебен защитник в съдебни про...

№ 94-794 от 04.04.2016 г. Относно: Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето представя в съответното терито...

№ 96-00-307 от 21.11.2016 г. Относно: Прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото /СИДДО/

В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 08.11.2016 г. В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството на Република България и правит...

№ 96-00-310 от 23.11.2016 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирми

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, на дружеството което представлявате му предстои продажба на машини и стоки – собствено производство на клиент – българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Машините и стоките ще бъдат натоварени от склада на доставчика в Пловдив...

№ 96-00-311 от 25.11.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на прехвърлянето на парично вземане

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, с Решение № … от 19.06.2013 г. по адм. Дело № …/2013г. на ВАС се оставя в сила Решение № … от 25.03.2013 г. постановено по адм. Дело № …./ 2012 г. по описа на ВАС, IV - то отделение, с което е отменено като незаконосъобразн...

Анотации

Данъци, подлежащи на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои данъци подлежат на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.? Най-общо казано В декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото тримесечие на годината се опис...

Данъчна регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи? Данъчната регулация на разликите, възникващи при отписване на амортизируеми активи и п...

Данъчни ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия? Обичайна практика на лицата, управляващи ДЗЛ, е да...

Данъчно облагане на съпътстваща доставка

В бр. 23/2016 г. на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има поръчка от чуждестранен клиент, регистриран по ДДС в Германия, за изработка на шприцформа (матрица) за пластмасови палети. След израбо...

Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове и други подобни разходи, свързани с движението на транспортни...

Доставка от трета страна

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Железопътен превозвач извършва услуга превоз на товари от място в България до българско пристанище. След това товарът се натоварва на кораб за Алжир (целият маршрут на стока...

Конкурс за постъпване на държавна служба

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Задължителен ли е конкурсът за постъпване на държавна служба. В какво се изразява конкурсната процедура? Съгласно чл. 10 от ЗДСл постъпването на държавна служба в съответната администрация ...

Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите? Задължението за подаване на тази информа...

Ограничения за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС? 1. Ако стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 (специалното, работното, унифор...

Осигуряване на собственик на ЕООД

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Осъществявам дейност чрез фирма - ЕООД. Самоосигурявам се върху 600 лв. за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Моя прияте...

Особености на прекратения финансов лизинг

В бр. 9-10 oт 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на прекратения финансов лизинг? При него активите, предмет на договора за финансов лизинг, се връщат на лизингодателя и договорът се прекратява. Преди вс...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Как се прекратява трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието? Сред основанията за прекратяване на трудовото прав...

Приспадане на данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо застрахователни услуги, има леки автомобили, които се използват и за лично потребление от ръководители и други служители на дружеството. При пр...

Статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица

В бр. 21 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица? Когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) местно физическо лице осъществява даден вид дейност срещу въ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2017 г.

До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работн...

Държавен вестник в бр. 2 от 2017 г.

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицинс...

Осигурителен календар за януари 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 декември 2016 г. - 13 янеари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календ...