Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2017 г.
Писма и указания

№ 07-00-216 от 18.11.2016 г. Относно: Регистрация по ЗДДС.

В Дирекция ОДОП Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № …………… от 07.11.2016 г., относно регистрация по ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основен предмет ...

№ 3-2627 от 30.11.2016 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при извършване на дейност от физическо лице като член на Адвокатския съвет към Адвокатска колегия

Според изложеното в запитването, физическото лице А.В. осъществява дейност като адвокат. За целите на ЗДДС е регистрирана по този закон, като отчита всички извършвани адвокатски услуги чрез издаване на фактури и декларирането им в отчетните регистри ...

№ 3-2707 от 2.12.2016 г. Относно: данъчно третиране на доставка на услуга, свързана с настаняване и превоз на пътници съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването и допълнително идентифициране на задълженото лице „ДТ“ ЕООД, същият в качеството си на туроператор предстои да извърши туристическа услуга и настаняване към туроператор от Холандия, който не е установен на територията ...

№ 33-00-643 от 14.11.2016 г. Относно: Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България

Във връзка с Ваше писмено запитване относно приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност спрямо гражданин на Руската Федерация, полагащ труд единствено на територията на Република България, заведено в Централно управление на Национална...

№ 94-00-189 от 18.11.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурително законодателство при деклариране на доходи от трудова дейност като самоосигуряващо се лице, упражнявана през предходни години

Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП ………../09.11.2016г. относно деклариране на получен доход през 2016 г. в резултат на положен труд през 2015 г., изразявам следното становище: В писмото сте посочили, че през 2015 г. сте били адвокат - с...

№ 94-794 от 04.04.2016 г. Относно: Осигуряване в професионални пенсионни фондове и прехвърляне на средствата в НОИ

Конкретната преценка за категорията труд, от която следва да бъде зачетен осигурителния стаж, се прави от длъжностните лица в Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на оригиналните документите за осигурителен (трудов) стаж, които лицето ...

№ 96-00-307 от 21.11.2016 г. Относно: Прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото /СИДДО/

В дирекция ОДОП … постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……. от 08.11.2016 г. В запитването е посочено, че българско юридическо лице иска да сключи договор за заем с дружество от Русия. Според чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Спогодбата между правителството ...

№ 96-00-310 от 23.11.2016 г. Относно: Начисляване на данък върху добавената стойност при доставка на стоки между две български фирми

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, на дружеството което представлявате му предстои продажба на машини и стоки – собствено производство на клиент – българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Машините и стоките ще бъдат натоварени от ...

№ 96-00-311 от 25.11.2016 г. Относно: Данъчно третиране по ЗДДС на прехвърлянето на парично вземане

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, с Решение № … от 19.06.2013 г. по адм. Дело № …/2013г. на ВАС се оставя в сила Решение № … от 25.03.2013 г. постановено по адм. Дело № …./ 2012 г. по описа на ВАС, IV - то отделение, с което е ...

Анотации

Данъци, подлежащи на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои данъци подлежат на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.? Най-общо казано В декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото ...

Данъчна регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната регулация на разликите, произтичащи от отписване на данъчни амортизируеми активи? Данъчната регулация на разликите, възникващи при отписва...

Данъчни ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са данъчните ефекти при ползването на автомобил както за управленска дейност, така и за лични нужди на управляващия? Обичайна практика на...

Данъчно облагане на съпътстваща доставка

В бр. 23/2016 г. на в. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, има поръчка от чуждестранен клиент, регистриран по ДДС в Германия, за изработка на шприцформа (матрица) за п...

Документална обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Актив" на Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Каква е документалната обоснованост за разходи за винетки, такси за магистрали, такси за паркинги, за преминаване на мостове и други подобни разходи, свърза...

Доставка от трета страна

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Железопътен превозвач извършва услуга превоз на товари от място в България до българско пристанище. След това товарът се натоварва на кораб за ...

Конкурс за постъпване на държавна служба

В бр. 11 от 2016 г. сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Задължителен ли е конкурсът за постъпване на държавна служба. В какво се изразява конкурсната процедура? Съгласно чл. 10 от ЗДСл постъпването на държавна служб...

Лица, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, които се изключват от кръга на правоимащите

В бр. 10 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Как се удостоверява обстоятелството кои от лицата, работещи при работодателя с открито производство по несъстоятелност, се изключват от кръга на правоимащите? Задължение...

Ограничения за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС

В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции по чл. 79, ал. 1-7 съгласно чл. 80 от ЗДДС? 1. Ако стоките или услугите са използвани за доставки по чл. 70, ал. 3 (...

Осигуряване на собственик на ЕООД

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Осъществявам дейност чрез фирма - ЕООД. Самоосигурявам се върху 600 лв. за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална бо...

Особености на прекратения финансов лизинг

В бр. 9-10 oт 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на прекратения финансов лизинг? При него активите, предмет на договора за финансов лизинг, се връщат на лизингодателя и дог...

Прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието

В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Как се прекратява трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, поради сключване на договор за управление на предприятието? Сред основанията за ...

Приспадане на данъчен кредит

В бр. 7 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество, извършващо застрахователни услуги, има леки автомобили, които се използват и за лично потребление от ръководители и други сл...

Статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица

В бр. 21 от 2016 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какъв е статутът „търговец" при продажби на недвижими имоти от физически лица? Когато нерегистрирано като едноличен търговец (ЕТ) местно физическо лице осъществ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 февруари 2017 г.

До 5-ти февруари: ЗДДФЛ 1. Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоо...

Държавен вестник в бр. 2 от 2017 г.

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акуш...

Осигурителен календар за януари 2017 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 2/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 29 декември 2016 г. - 13 янеари 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осиг...