начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 5, 1 - 15 март 2017 г. > № 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: п...
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.


Статия със свободен достъп

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС и в активите му са включени урегулиран поземлен имот със сграда, построена през 2015 г. На основание сключен договор за покупко-продажба е извършена продажба на идеални части от имота и сградата. Страните са се договорили, че разходите по извършване на продажбата, в т.ч. местен данък, такса вписване и нотариални такси са за сметка на купувача. Във връзката с горното се поставя въпроса следва ли данъчната основа да бъде увеличена с разходите по прехвърляне на имота след като са платени от купувача?

   При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС, обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 1 от 06.01.2015 г.) изразяваме следното принципно становище:
На основание чл. 26, ал.1 от ЗДДС, данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема или освободена. Съгласно ал. 2 на цитираната разпоредба данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер. Така определената данъчна основа се увеличава съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС с всички други данъци и такси, в т.ч. акциз, когато такива са дължими за доставката.
Съгласно чл. 15 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в определената по реда на чл. 26 или чл. 27 от закона данъчна основа на доставките, за които те са дължими.

   Включването в данъчната основа на дължимите във връзка с доставката данъци и такси съгласно чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е обусловено единствено от тяхната дължимост във връзка с доставката, без да е поставено в зависимост от обстоятелството кое е лицето - платец съгласно закона или договорните отношения между страните по сделката. Поради това, при сделките с недвижими имоти данъчната основа включва и данъка, дължим при придобиване на имуществото по раздел III от Закона за местните данъци и такси, нотариалната такса, събирана от нотариуса по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и таксата за вписване на нотариалния акт по чл. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, независимо от кого са заплатени. В този смисъл са и Решения № 11041 от 13.08.2012 г. по адм. д. № 8030/2011 г., № 3520 от 13.03.2013 г. по адм. д. № 8199/2012 г., № 9920 от 02.07.2013 г. по адм. д. № 11411/2012 г. на Върховния административен съд.
С оглед пълнота на изложението уведомяваме, че предстоят промени в ППЗДДС и по-конкретно в чл.15, поради което е необходимо да съобразите действащата към датата на възникване на данъчното събитие нормативна разпоредба.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Велико Търново: (п) (не се чете)

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...