Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
Писма и указания

№ 1621-2 от 22.11.2016 г. Относно: Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

В отговор на Вашето запитване относно полагането на допълнителен труд при друг работодател, Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с...

№ 20-25-23 от 25.03.2016 г. Относно: Упражняване на правото по чл.143, ал.3 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност търговия с авточасти и автосервизна дейност, като посочвате, че желаете да осъществявате продажби на автомобили втора употреба – внос...

№ 20-25-7 от 03.02.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на деца – немски граждани, които имат разрешение за продължително пребиваване в Република България

Във връзка с постъпило писмо в ТД на НАП ……., офис ………… от лицето Д.С.В., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./27.01.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото и при...

№ 24-39-12 от 11.03.2016 г. Относно: обявени за нищожни ревизионни актове, издадени при приложението на § 35, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ДОПК (обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Предвид констатираната практика на Върховен административен съд /ВАС/ за обявяване на нищожност на ревизионни актове /РА/, издадени след отменителни решения на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК на директорите на дирекции „Обжалване и данъчно-осигурите...

№ 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС и в активите му са включени урегулиран поземлен имот със сграда, построена през 2015 г. На основание сключен договор за покупко-продажба е извършена продажба на идеални части от имот...

№ 3-2679 от 08.12.2016 г. Относно: упражняване право на избор от собственик на вещ по реда на чл.83, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при извършване на публична продан

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …………/12 г. по описа на ЧСИ рег. № ………… със страни: взискател - „А” АД и длъжник „Б” ООД предстои насрочване на публична продан на недвижим имот, представляващ земя и сгради, подробно описан в същ...

№ 94-В-151 от 22.03.2016 г. Относно: препращане по компетентност.

Приложено, изпращам Ви по компетентност, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 94-В-151 от 18.02.2016 г., писмо на г-н ………... По съществото си горното писмо представлява оспорване на действията на приходнит...

№ 96-00-18 от 8.02.2016 г. Относно: ползва данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..26.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Производствената дейност на едноличен търговец е шиене на ишлеме. Посочено е, че за 2014г. община З…… е в списъка на общините с високо равнище н...

№ 96-00-22 от 15.02.2016 г. В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 03.02.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП- офис.

Изложена е следната фактическа обстановка: Консорциум „ “ е учреден по чл.357 от ЗЗД между две юридически лица – ООД. Дружеството по ЗЗД е създадено с цел участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет СМР и за и...

№ 96-00-30 от 19.02.2016 г. Относно: право да приспадне данъка за стоките или услугите

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-30/ 08.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано в Кърджали и е земеделски производител. Развива дейността си в Хасковска област. Продукцията – зърно, се съхра...

Анотации

Връщане на неоснователно внесените осигурителни вноски

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер съм. През 2013 г. работех по граждански договор. За положения труд без трудово правоотношение са ми начислени възнаграждения, както следва: за месец юни - 290 лв...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела д...

Възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество извършва транспортни услуги в ЕС, камионите изцяло пребивават в други страни членки (Холандия). Получаваме фактури за резервни части...

Грешки, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове? Независимо че грешките се допускат от органи...

Ключови длъжности в администрацията могат да бъдат изпълнявани споделено от двама държавни служители

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Могат ли ключови длъжности в администрацията да бъдат изпълнявани споделено от двама служители? Какви изисквания поставя законът към двамата държавни служит...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определен...

Особености при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда? Пре...

Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.? Бюджетният сектор осъществява дейности, които са със същ...

Особености при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Какви са особеностите при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП? Бюджетните организации (предимно министерства, централни ведомства и общини) могат да гаран...

Промени в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества? До края на ...

Процедури по преотстъпването на публични вземания

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са процедурите по преотстъпването на публични вземания? Като въведение към тази тема се предлага текст, съдържащ се в чл. 166 от ЗКПО, по силата на който...

Срок за издаване на удостоверение за данъчна оценка

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт НАП, отговаря на въпроса: Какъв е срокът за издаване на удостоверение за данъчна оценка? В Приложение № 2 към ЗМДТ, в чл. 3, ал. 1, срокът за издаване на удос...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2017 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 5 от 2017 г.

ДВ, бр. 12, от дата 3.2.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Президент на републиката Поправка на техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 ...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на КСО

Национален осигурителен институт С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест. В Наредбата з...

Справочна информация бр. 5/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 февруари - 4 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...