Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
Писма и указания

№ 1621-2 от 22.11.2016 г. Относно: Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

В отговор на Вашето запитване относно полагането на допълнителен труд при друг работодател, Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършв...

№ 20-25-23 от 25.03.2016 г. Относно: Упражняване на правото по чл.143, ал.3 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност търговия с авточасти и автосервизна дейност, като посочвате, че желаете да осъществявате продажби на автомобили втора употреба – внос от чужбина. В тази връзка пос...

№ 20-25-7 от 03.02.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на деца – немски граждани, които имат разрешение за продължително пребиваване в Република България

Във връзка с постъпило писмо в ТД на НАП ……., офис ………… от лицето Д.С.В., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./27.01.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото и приложените към него копия от док...

№ 24-39-12 от 11.03.2016 г. Относно: обявени за нищожни ревизионни актове, издадени при приложението на § 35, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ДОПК (обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Предвид констатираната практика на Върховен административен съд /ВАС/ за обявяване на нищожност на ревизионни актове /РА/, издадени след отменителни решения на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК на директорите на дирекции „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /ОДОП/, по ревиз...

№ 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС и в активите му са включени урегулиран поземлен имот със сграда, построена през 2015 г. На основание сключен договор за покупко-продажба е извършена продажба на идеални части от имота и сградата. Страните са се д...

№ 3-2679 от 08.12.2016 г. Относно: упражняване право на избор от собственик на вещ по реда на чл.83, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при извършване на публична продан

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …………/12 г. по описа на ЧСИ рег. № ………… със страни: взискател - „А” АД и длъжник „Б” ООД предстои насрочване на публична продан на недвижим имот, представляващ земя и сгради, подробно описан в същото. Във връзка с горното е по...

№ 94-В-151 от 22.03.2016 г. Относно: препращане по компетентност.

Приложено, изпращам Ви по компетентност, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 94-В-151 от 18.02.2016 г., писмо на г-н ………... По съществото си горното писмо представлява оспорване на действията на приходните органи в Община ………….. и по-...

№ 96-00-18 от 8.02.2016 г. Относно: ползва данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..26.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Производствената дейност на едноличен търговец е шиене на ишлеме. Посочено е, че за 2014г. община З…… е в списъка на общините с високо равнище на безработица в страната. Сред...

№ 96-00-22 от 15.02.2016 г. В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 03.02.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП- офис.

Изложена е следната фактическа обстановка: Консорциум „ “ е учреден по чл.357 от ЗЗД между две юридически лица – ООД. Дружеството по ЗЗД е създадено с цел участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет СМР и за изпълнение на договора при склю...

№ 96-00-30 от 19.02.2016 г. Относно: право да приспадне данъка за стоките или услугите

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-30/ 08.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано в Кърджали и е земеделски производител. Развива дейността си в Хасковска област. Продукцията – зърно, се съхранява в лицензирано зърнохранил...

Анотации

Връщане на неоснователно внесените осигурителни вноски

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер съм. През 2013 г. работех по граждански договор. За положения труд без трудово правоотношение са ми начислени възнаграждения, както следва: за месец юни - 290 лв., за месец август - 79 лв. и ...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособ...

Възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество извършва транспортни услуги в ЕС, камионите изцяло пребивават в други страни членки (Холандия). Получаваме фактури за резервни части за поддръжка, същите са с нач...

Грешки, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове? Независимо че грешките се допускат от органите на медицинската експертиза ...

Ключови длъжности в администрацията могат да бъдат изпълнявани споделено от двама държавни служители

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Могат ли ключови длъжности в администрацията да бъдат изпълнявани споделено от двама служители? Какви изисквания поставя законът към двамата държавни служители в тези случаи? Какво възна...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определени данъци, дължими от физически...

Особености при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда? Предоставянето на сграда по догов...

Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.? Бюджетният сектор осъществява дейности, които са със съществено значение за цялото общ...

Особености при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Какви са особеностите при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП? Бюджетните организации (предимно министерства, централни ведомства и общини) могат да гарантират дългове на трети страни ...

Промени в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества? До края на 2016 г. в ЗДДС не съществуваше...

Процедури по преотстъпването на публични вземания

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са процедурите по преотстъпването на публични вземания? Като въведение към тази тема се предлага текст, съдържащ се в чл. 166 от ЗКПО, по силата на който преотстъпване на корпоративен...

Срок за издаване на удостоверение за данъчна оценка

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт НАП, отговаря на въпроса: Какъв е срокът за издаване на удостоверение за данъчна оценка? В Приложение № 2 към ЗМДТ, в чл. 3, ал. 1, срокът за издаване на удостоверение за данъчна оценка на...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2017 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, у...

Държавен вестник в бр. 5 от 2017 г.

ДВ, бр. 12, от дата 3.2.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Президент на републиката Поправка на техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.) Министерски съвет ...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на КСО

Национален осигурителен институт С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест. В Наредбата за пенсиите и осигурителния ста...

Справочна информация бр. 5/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 февруари - 4 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца...