Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2017 г.
Писма и указания

№ 1621-2 от 22.11.2016 г. Относно: Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател

В отговор на Вашето запитване относно полагането на допълнителен труд при друг работодател, Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с...

№ 20-25-23 от 25.03.2016 г. Относно: Упражняване на правото по чл.143, ал.3 от ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в запитването, представляваното от Вас дружество има за предмет на дейност търговия с авточасти и автосервизна дейност, като посочвате, че желаете да осъществявате продажби на автомобили втора употреба – внос...

№ 20-25-7 от 03.02.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на деца – немски граждани, които имат разрешение за продължително пребиваване в Република България

Във връзка с постъпило писмо в ТД на НАП ……., офис ………… от лицето Д.С.В., препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …….. с вх. № ………./27.01.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото и при...

№ 24-39-12 от 11.03.2016 г. Относно: обявени за нищожни ревизионни актове, издадени при приложението на § 35, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ДОПК (обн. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

Предвид констатираната практика на Върховен административен съд /ВАС/ за обявяване на нищожност на ревизионни актове /РА/, издадени след отменителни решения на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК на директорите на дирекции „Обжалване и данъчно-осигурите...

№ 3-173 от 25.01.2016 г. Относно: приложението на разпоредбата на чл.26, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, дружеството е регистрирано по ЗДДС и в активите му са включени урегулиран поземлен имот със сграда, построена през 2015 г. На основание сключен договор за покупко-продажба е извършена продажба на идеални части от имот...

№ 3-2679 от 08.12.2016 г. Относно: упражняване право на избор от собственик на вещ по реда на чл.83, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) при извършване на публична продан

Според изложеното в запитването по изпълнително дело № …………/12 г. по описа на ЧСИ рег. № ………… със страни: взискател - „А” АД и длъжник „Б” ООД предстои насрочване на публична продан на недвижим имот, представляващ земя и сгради, подробно описан в същ...

№ 94-В-151 от 22.03.2016 г. Относно: препращане по компетентност.

Приложено, изпращам Ви по компетентност, постъпило в Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № 94-В-151 от 18.02.2016 г., писмо на г-н ………... По съществото си горното писмо представлява оспорване на действията на приходнит...

№ 96-00-18 от 8.02.2016 г. Относно: ползва данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..26.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Производствената дейност на едноличен търговец е шиене на ишлеме. Посочено е, че за 2014г. община З…… е в списъка на общините с високо равнище н...

№ 96-00-22 от 15.02.2016 г. В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …../ 03.02.2016г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП- офис.

Изложена е следната фактическа обстановка: Консорциум „ “ е учреден по чл.357 от ЗЗД между две юридически лица – ООД. Дружеството по ЗЗД е създадено с цел участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет СМР и за и...

№ 96-00-30 от 19.02.2016 г. Относно: право да приспадне данъка за стоките или услугите

В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-30/ 08.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано в Кърджали и е земеделски производител. Развива дейността си в Хасковска област. Продукцията – зърно, се съхра...

Анотации

Връщане на неоснователно внесените осигурителни вноски

В бр. 3 от 2017 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на въпроса: Пенсионер съм. През 2013 г. работех по граждански договор. За положения труд без трудово правоотношение са ми начислени възнаграждения, както следва: за месец юни - 290 лв...

Възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер пожизнено

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Предстои прекратяване на трудовия договор със служител по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 КТ, поради невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела д...

Възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС

В бр. 2 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружество извършва транспортни услуги в ЕС, камионите изцяло пребивават в други страни членки (Холандия). Получаваме фактури за резервни части...

Грешки, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Нели Вангелова, държавен експерт в НОИ, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани от органите на медицинската експертиза, при издаването на болнични листове? Независимо че грешките се допускат от органи...

Ключови длъжности в администрацията могат да бъдат изпълнявани споделено от двама държавни служители

В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Могат ли ключови длъжности в администрацията да бъдат изпълнявани споделено от двама служители? Какви изисквания поставя законът към двамата държавни служит...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определен...

Особености при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда

В бр. 9-10 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мина Янкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при извършване на доставки по договори за лизинг, при които е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху сграда? Пре...

Особености при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" доц. д-р Камелия Савова, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са особеностите при изготвянето на финансовите отчети на бюджетните предприятия за 2016 г.? Бюджетният сектор осъществява дейности, които са със същ...

Особености при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" доц. д-р Диана Ималова отговаря на въпроса: Какви са особеностите при отчитане на задълженията по активирани гаранции в БП? Бюджетните организации (предимно министерства, централни ведомства и общини) могат да гаран...

Промени в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗДДС, свързани със специалните правила, уреждащи третирането по ЗДДС на неперсонифицираните дружества? До края на ...

Процедури по преотстъпването на публични вземания

В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са процедурите по преотстъпването на публични вземания? Като въведение към тази тема се предлага текст, съдържащ се в чл. 166 от ЗКПО, по силата на който...

Срок за издаване на удостоверение за данъчна оценка

В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Красимира Узунова, гл. юрисконсулт НАП, отговаря на въпроса: Какъв е срокът за издаване на удостоверение за данъчна оценка? В Приложение № 2 към ЗМДТ, в чл. 3, ал. 1, срокът за издаване на удос...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 март 2017 г.

До 20-ти март: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти март: ЗДДФЛ 1. Внасяне от рабо...

Държавен вестник в бр. 5 от 2017 г.

ДВ, бр. 12, от дата 3.2.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда Президент на републиката Поправка на техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 ...

Надзорният съвет на НОИ утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на осем наредби по прилагането на КСО

Национален осигурителен институт С промените се цели привеждане в съответствие на текстове от подзаконовите актове с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на кодекса, както и намаляване на административната тежест. В Наредбата з...

Справочна информация бр. 5/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 февруари - 4 март 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...