начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г. > № 3-1273 от 07.06.2017 г. Относно: ...
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1273 от 07.06.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването физическо лице работи по трудово правоотношение и получава възнаграждението си за положен труд 100% по банков път. От получените средства по банков път извършва разплащания в страната и чужбина. Към основната кредитна карта притежава допълнителна, която е предоставил на съпругата си за извършване на определени разплащания.
Във връзка с горното се поставят следните въпроси:
1. Какви документи ще са необходими за удостоверяване на извършени безкасови плащания?
2. Важат ли изискванията за безкасови плащания при положение, че освен личните комунални разходи от кредитната карта се разплащат и такива на роднини?
3. Важат ли изискванията за безкасови плащания при положение, че е извършено разплащане от допълнителната кредитна карта, която е предоставена на съпругата му?
4. Ограничени ли са безкасовите плащания само до тези на територията на страната?
При така изложената фактическа обстановка, с оглед разпоредбите на ЗДДФЛ (обн. ДВ, бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 98/2016 г.) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29 декември 2005г., в сила от 01.01.2006г., посл. изм. ДВ бр. 105 от 30 декември 2016 г.) изразяваме следното становище:
С приемането на новата разпоредба на чл. 22д от ЗДДФЛ е въведено ново данъчно облекчение, целящо да насърчи безкасовите плащания. Съгласно чл. 22д, ал. 1 от ЗДДФЛ, физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършени през годината безкасови плащания, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицето е придобило през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;
2. сто на сто от паричните доходи по т. 1 са получени по банков път;
3. извършените безкасови плащания от лицето са в размер 80 или над 80 на сто от доходите по т. 1.

   Съществуват различни форми на безкасови плащания, т.е. плащания, при които не се използват пари в брой. За целите на чл. 22д от ЗДДФЛ е приложим директен превод – плащане, при което банката прехвърля определена сума по сметката на получателя. Като форма на безкасови плащания от сметката следва да се приеме извършеното плащане с основната и допълнителната банкова карта, която е предоставена на съпругата. Освен това разпоредбата на чл. 22д от ЗДДФЛ не ограничава безкасовите плащания до тези на територията на страната, както и те да бъдат само за лични нужди.
На основание чл. 22д, ал. 3 от ЗДДФЛ, обстоятелствата и условията по ал. 1 се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по от закона. Следователно облекчението не може да се ползва чрез работодателя, а единствено чрез подаване на годишната данъчна декларация по от ЗДДФЛ. Принципът при подаването на ГДД е декларативен и не се прилагат документи към декларацията, удостоверяващи извършени безкасови плащания, но същите се съхраняват за нуждите на последващ данъчен контрол. При осъществяването му в контекста на изложеното, разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ДОПК указва, че доказателствата в административното производство се събират служебно от органа по приходите или по инициатива на субекта. Всички събрани доказателства подлежат на обективна преценка и анализ от органите по приходите като същите са независими при изпълненията на задълженията си и действат само въз основа на закона.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Велико Търново: (п) (не се чете)Статия със свободен достъп