Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.
Писма и указания

№ 20-19-14 от 01.06.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от услуги със селскостопанска техника

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 22.05.2017 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице сте регистриран като земеделски стопанин и имате регистрация ...

№ 20-21-60 от 16.06.2017 г. Относно: Документална обоснованост на стопанските операции

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 09.06.2017 г. В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – товарен транспорт и извършва транспортни услуги в рамките на ЕС. На др...

№ 3-1186 от 01.06.2017 г. Относно: Дължимост на данъка върху превозните средства за периода, през който същите са били със служебно прекратена регистрация на основание чл.143, ал. 10 и ал. 11 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)

В запитването не e изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. С промяна на Закона за движение по пътищата от 01.01.2016 г. е въведена нова алинея 10 на чл. 143. Дължи ли се данък върху превозните средства за периода...

№ 3-1273 от 07.06.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването физическо лице работи по трудово правоотношение и получава възнаграждението си за положен труд 100% по банков път. От получените средства по банков път извършва разплащания в страната и чужбина. Към основната кредитна ...

№ 94-00-81 от 06.06.2017 г. Относно: Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, съдружник в дружество с ограничена отговорност

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 23.05.2017 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице ползвате нает недвижим имот. Имотът е собственост на друго фи...

№ 96-00-137 от 16.06.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 05.06.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС е маркетингова агенция, която извършва услуги н...

№ М-24-36-6 от 26.05.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ……, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на НАП с вх. № М-24-36-6 от 31.01.2017 г., изразявам следното становище: В запитването сте посочили, че Вашата дейност е извършване на...

№ М-26-Л-9 от 17.05.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-26-Л-9 от 23.02.2017 г., изразявам следното становище: В запитването сте посочили, че в „………………….“ ООД работят над 1000 специалисти, ко...

Анотации

Влиянието на извършената от лицето освободена доставка върху размера на коефициента му по чл. 73 за 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м. 04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за ...

Данъчно третиране на брака и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третират данъчно бракът и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила, ...

Дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия данък и за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е на физическото лице - получател на доходите

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия д...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

В бр. 16 от 2017 г. Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Може ли да се направи корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура? Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените факту...

Определяне на данъчната основа и дължимия ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор

В бр. 7-8/2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя данъчната основа и дължимият ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор, респ. прекратяването му?...

Особености при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци? За отразяване на особеностите при данъчното обла...

Особености при осигуряване на съдружници в търговски дружества

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при осигуряване на съдружници в търговски дружества? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО...

Отчитане облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка? За целите на ЗДДС се приема, че когато едно данъчно ...

Ползване на част от отпуска поради бременност и раждане от бащата/осиновителя

В бр. 16 от 2017 г. на в. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Може ли да се ползва част от отпуска поради бременност и раждане от бащата/осиновителя? От 2009 г. в Кодекса на труда съществува правна възможност част от отпуска за брем...

Право на платен годишен отпуск при непълно работно време

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" доц. д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) работникът и служителят, който работи през част от законоустанов...

Прилагане на различни подходи за определяне на данъчната основа в рамките на предоставените опции съгласно чл. 215а, ал. 2 ЗКПО

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Велин Филипов, д.е.с., отговаря на въпроса: Ако данъчно задължено лице избере режима за облагане на разходите в натура по ЗКПО, може ли по отношение на отделните превозни средства да прилага ра...

Уредба на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии в Спогодбата за социална сигурност между Република България и кралство Мароко

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Как са уредени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии в Спогодбата за социална сигурност между Републик...

Формиране на крайните обороти и салда по счетоводните сметки

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Актив" проф. Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се формират крайните обороти и салда по счетоводните сметки? На специалистите е много добре известно, че своевременното и качественото съставяне на годишните финанс...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2017 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са дан...

Държавен вестник в бр. 19 от 2017 г.

ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г. Министерски съвет Постановление № 200 от 21 септември 2017 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии Постановление № 201 от 2...

Справочна информация бр. 19/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 септември - 3 октомври 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...