Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2017 г.
Писма и указания

№ 20-19-14 от 01.06.2017 г. Относно: Данъчно облагане на доходи от услуги със селскостопанска техника

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 22.05.2017 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице сте регистриран като земеделски стопанин и имате регистрация по ЗДДС. През 2016 година сте ...

№ 20-21-60 от 16.06.2017 г. Относно: Документална обоснованост на стопанските операции

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 09.06.2017 г. В запитването е посочено, че дружеството има предмет на дейност – товарен транспорт и извършва транспортни услуги в рамките на ЕС. На дружеството е изискано да регист...

№ 3-1186 от 01.06.2017 г. Относно: Дължимост на данъка върху превозните средства за периода, през който същите са били със служебно прекратена регистрация на основание чл.143, ал. 10 и ал. 11 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП)

В запитването не e изложена конкретна фактическа обстановка, а са поставени следните въпроси: 1. С промяна на Закона за движение по пътищата от 01.01.2016 г. е въведена нова алинея 10 на чл. 143. Дължи ли се данък върху превозните средства за периода от служебно прекратената реги...

№ 3-1273 от 07.06.2017 г. Относно: Ползване на данъчно облекчение по чл. 22д от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването физическо лице работи по трудово правоотношение и получава възнаграждението си за положен труд 100% по банков път. От получените средства по банков път извършва разплащания в страната и чужбина. Към основната кредитна карта притежава допълнителна, ...

№ 94-00-81 от 06.06.2017 г. Относно: Данъчно облагане на изплатен наем от самоосигуряващо се лице, съдружник в дружество с ограничена отговорност

Във връзка с направеното от Вас запитване с писмо вх. № … от 23.05.2017 г. при Дирекция ОДОП …, Ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка, Вие като физическо лице ползвате нает недвижим имот. Имотът е собственост на друго физическо лице и го ползвате за ...

№ 96-00-137 от 16.06.2017 г. Относно: Прилагане на ЗДДС.

В Дирекция ОДОП ………… постъпи писмено запитване с вх. № ………… от 05.06.2017 г. относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС е маркетингова агенция, която извършва услуги на юридически лица от трети стр...

№ М-24-36-6 от 26.05.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

По повод Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ……, препратено по компетентност и постъпило в Централно управление на НАП с вх. № М-24-36-6 от 31.01.2017 г., изразявам следното становище: В запитването сте посочили, че Вашата дейност е извършване на кораборемонтни услуги, за кое...

№ М-26-Л-9 от 17.05.2017 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

По повод Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на НАП по електронната поща и заведено с вх. № М-26-Л-9 от 23.02.2017 г., изразявам следното становище: В запитването сте посочили, че в „………………….“ ООД работят над 1000 специалисти, които извършват ремонти на възду...

Анотации

Влиянието на извършената от лицето освободена доставка върху размера на коефициента му по чл. 73 за 2017 г.

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ЗДДС, извършваща само облагаеми доставки, през м. 04.2017 г. продава свое вземане с договор за цесия. Издава фактура за финансова услуга за освободена...

Данъчно третиране на брака и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила

В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се третират данъчно бракът и липсата на материални запаси, и липсата на дълготрайни активи, причинени от природни явления, признати като непреодолима сила, как се третира данъчно по реда...

Дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия данък и за подаването на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ е на физическото лице - получател на доходите

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, гл. експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са дължимите данъци, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице и задължението за внасяне на дължимия данък и за подаването на деклар...

Корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура

В бр. 16 от 2017 г. Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Може ли да се направи корекция на ДДС при отказ на партньора да съдейства за анулиране на погрешно издадена фактура? Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно издадените фактури следва да се анулират и на ...

Определяне на данъчната основа и дължимия ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор

В бр. 7-8/2017 г. на сп. "Данъците в РБ" Даниела Даракчиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се определя данъчната основа и дължимият ДДС при връщане на подобрение върху нает имот поради изтичане на наемния договор, респ. прекратяването му? Съгласно разпоредбите на ЗДДС...

Особености при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Актив" Цветан Станкулов, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при определяне облагаемият доход на земеделските производители - еднолични търговци? За отразяване на особеностите при данъчното облагане на доходите, отчетени от ...

Особености при осигуряване на съдружници в търговски дружества

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, отговаря на въпроса: Какви са особеностите при осигуряване на съдружници в търговски дружества? Съгласно чл. 10, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигуряването възниква от де...

Отчитане облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка

В бр. 14 от 2017 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита облагането с ДДС на доставки, извършвани от лице, действащо от свое име и за чужда сметка? За целите на ЗДДС се приема, че когато едно данъчно задължено лице (комисионер, до...

Ползване на част от отпуска поради бременност и раждане от бащата/осиновителя

В бр. 16 от 2017 г. на в. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Може ли да се ползва част от отпуска поради бременност и раждане от бащата/осиновителя? От 2009 г. в Кодекса на труда съществува правна възможност част от отпуска за бременност, раждане и отглеждане н...

Право на платен годишен отпуск при непълно работно време

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" доц. д-р Андрей Александров, адвокат, отговаря на въпроса: Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно р...

Прилагане на различни подходи за определяне на данъчната основа в рамките на предоставените опции съгласно чл. 215а, ал. 2 ЗКПО

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Велин Филипов, д.е.с., отговаря на въпроса: Ако данъчно задължено лице избере режима за облагане на разходите в натура по ЗКПО, може ли по отношение на отделните превозни средства да прилага различни подходи за определяне н...

Уредба на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии в Спогодбата за социална сигурност между Република България и кралство Мароко

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, н-к отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Как са уредени пенсиите за осигурителен стаж и възраст, пенсиите за инвалидност и наследствените пенсии в Спогодбата за социална сигурност между Република България и кралство Мароко? ...

Формиране на крайните обороти и салда по счетоводните сметки

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Актив" проф. Стоян Дурин, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се формират крайните обороти и салда по счетоводните сметки? На специалистите е много добре известно, че своевременното и качественото съставяне на годишните финансови отчети зависи в много голя...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 октомври 2017 г.

До 20-ти октомври: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които с...

Държавен вестник в бр. 19 от 2017 г.

ДВ, бр. 78 от 29.9.2017 г. Министерски съвет Постановление № 200 от 21 септември 2017 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на подсистемите и предпазните устройства за въжени линии Постановление № 201 от 21 септември 2017 г. за изменен...

Справочна информация бр. 19/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 септември - 3 октомври 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни м...