начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г. > № 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………. с вх. № …………. от 06.07.2017 г., Ви уведомявам за следното:
Според изложеното в запитването, като собственик на „М“ ЕООД, подавате „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“, чрез която обявявате, че започвате да упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице, считано от 13.03.2013 г., с избран вид на осигуряване „Инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт“. Подавате данни с декларация образец № 1 и образец № 6 и внасяте задължителни осигурителни вноски на високия процент (вкл. за риска “Общо заболяване и майчинство“) от началото на дейността до м. април 2017 г. В посочения период на упражняваната дейност не е подавана декларация за промяна вида на осигуряването.
През м. април 2017 г. след представяне на болничен лист в НОИ и получен отказ да Ви бъде изплатено обезщетение по него, установявате, че има разминаване между избрания вид на осигуряване и внесените задължителни осигурителни вноски. Заявявате, че при подадената декларация за започване на дейността, като самоосигуряващо се лице, сте допуснали техническа грешка при определяне вида на осигуряване.

   След това сте правили многократни опити да промените вида на осигуряване. Чрез подаване на „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ по интернет, чрез ПИК (персонален идентификационен код), сте заявявали прекъсване и възобновяване на дейността, вкл. в един и същи месец (м. май 2017 г.) и сте посочили, че ще се осигурявате за по-високия риск (видно от приложените разпечатки на орган по приходите от ТД на НАП офис Х).
Желаете да получите разрешение за деклариране с обратна дата, считано от датата на започване на дейността и заплащането на вноските, осигуряване и за фонд „Общо заболяване и майчинство“. Обръщате внимание, че Ви предстои да излизате в отпуск по майчинство през септември, но при така допуснатата техническа грешка, независимо че сте внасяли осигурителни вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“, няма да можете да получавате обезщетение.

   С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и действащата нормативна уредба в областта на осигурителното законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващи се лица) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. Те могат да се осигуряват по свой избор и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
На основание чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице, подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от същата наредба).

   Правото на самоосигуряващите се лица да избират вида на осигуряването си (по чл. 4, ал. 4 от КСО) се реализира по ред, определен в чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ.
Съгласно чл. 1, ал. 3 от наредбата в сила от 01.01.2007 г. видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.
В сила от 01.01.2008 г., в текста на чл. 1, ал. 3 (доп. – ДВ, бр. 17 от 2008 г.) е добавено изречението: При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
В сила от 01.01.2010 г., е внесена още една промяна в чл. 1, ал. 3 (доп. – ДВ, бр. 2 от 2010 г.) - разпоредбата е допълнена с изречение трето: При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.
В сила от 01.03.2012 г. (изм. –ДВ, бр. 16 от 2012 г.) – разпоредбата е изменена, със следното допълнение в изречение второ: При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването.
На основание чл. 1, ал. 4 от наредбата (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) - Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на НАП до края на януари на съответната календарна година.

   В сила от 01.01.2016 г. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2016 г.) разпоредбата на ал. 4 е променена както следва: Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП от 1 до 31 януари на съответната календарна година.
Тъй като разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от упоменатата наредба са императивни, ако правото по цитираните норми не бъде упражнено в определените срокове, то се преклудира. Преклудирането погасява правото на съответното лице да избере да се осигурява за по-високия осигурен риск – за общо заболяване и майчинство или да промени вида на осигуряването си (независимо в каква посока).
В Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица не е регламентиран ред за подаване на декларация, свързана с промяна на вече декларирани обстоятелства след изтичане на срока за подаване. Корекции на данни, подадени с декларациите по чл. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, но само в сроковете за подаването им, е уредено в чл. 104, ал. 1 от ДОПК. Съгласно тази разпоредба след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения, като промени в подадена декларация се извършват с нова декларация. По силата на ал. 4 от чл. 104 от ДОПК коригиращи декларации за задължителни осигурителни вноски могат да се подават и след изтичане на законоустановения срок за подаване. Тази разпоредба визира конкретно декларации за задължителни осигурителни вноски, което би могло да се свърже с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО, чиито ред за коригиране е регламентиран с Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

   От изложеното следва, че когато едно самоосигуряващо се лице подаде декларация в компетентната ТД на НАП за започване на трудова дейност в законоустановения 7-дневен срок, с която заявява каква осигурителна вноска ще внася - само за фонд „Пенсии“ или и за фонд „Общо заболяване и майчинство“, приемаме, че е упражнено правото на избор по чл. 1, ал. 3 от наредбата, и че осигуряването ще се осъществява за осигурителните рискове, за които лицето е декларирало при започване на дейността, освен ако видът на осигуряването не бъде променен при спазване разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и 4 от НООСЛБГРЧМЛ.
С оглед гореизложеното, доколкото от запитването и от приложените към него разпечатки от информационната система на НАП става ясно, че с подадена в срок декларация за започване на трудова дейност е направен избор за вида на осигуряване – само за фонд „Пенсии“, и с декларация, подадена с ПИК за възобновяване на дейност, след подадена такава за прекъсване на дейност в една и съща година е въведено, че ще се осигурявате за по-високия осигурен риск, извън срока по чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ, корекции по така подадената декларация не следва да се правят. За Вас правните последици вече са настъпили, независимо от факта, че в системата фигурират данни, че сте избрали да се осигурявате и за общо заболяване и майчинство, който избор не е съобразен с разпоредбата на чл. 1, ал. 3 и 4 от наредбата, тоест сте осигурена само за минималния осигурен риск.

   Ежемесечното внасяне на осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица в размер по-висок от нормативно регламентирания, без да е подадена декларация за това, по своя характер и само по себе си не представлява правопораждащ факт. Самоосигуряващо се лице, което е заявило, че ще се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и което не е променило вида на осигуряването си по определения ред на чл. 1, ал. 3 или 4 от НООСЛБГРЧМЛ, не следва да се счита за осигурено за по-високия осигурен риск, независимо от обстоятелството, че е внасяло осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ и за фонд „Общо заболяване и майчинство“ и е подавало декларация образец № 1 с данни за този вид осигуряване. В този случай осигурителните вноски, които са над размера за фонд „Пенсии“, са внесени неоснователно и при поискване от лицето или по инициатива на орган по приходите могат да бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми публични вземания, събирани от НАП, по реда на чл. 128-129 от ДОПК.
Предвид изложеното и съгласно фактическата обстановка от писмото Ви, в конкретния случай е недопустимо да бъде извършена промяна на вида на осигуряването, чрез подаване на коригираща декларация за минало време.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)Статия със свободен достъп