Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
Писма и указания

№ 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………. с вх. № …………. от 06.07.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, като собственик на „М“ ЕООД, подавате...

№ 24-38-26 от 07.06.2017 г. Относно: доказване на освободени доставки по чл. 41, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

В Централно управление на НАП, с вх. ……………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ……………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Х……” ЕООД е специализиран център за чуждоезиково обучение. Дружеството е създ...

№ 24-38-28 от 29.06.2017 г. Относно: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права за поставяне на реклама

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-38-28 от 02.05.2017 г., Ви уведомявам следното: В запиването сте посочили, че „……..“ ЕООД е компания, занимаваща се с рекламна дейност в интернет среда, управление на интернет сайтов...

№ 24-38-31 от 28.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-38-31/16.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „Дъга …….“ (ЧДГ) е открита с разрешение на министъ...

№ 26-К-121 от 12.06.2017 г. Относно: относно условията, които трябва да са изпълнени, за да бъде издадено удостоверение А1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ………. г., Ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка фирма „…………..“ ЕООД, БУЛСТАТ……………, е регистри...

№ М-24-37-4 от 06.06.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – ….. и заведено в Централно управление на НАП с вх. № М-24-37-4 от 10.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, О...

Анотации

Давност при трудовите спорове

В бр. 9 от 2017 г. сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е давността при трудовите спорове? В специалната глава 18 КТ, озаглавена „Трудови спорове", се определя кои са трудовите спорове. Съгласно чл. 357, ал. 1 КТ тру...

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО? Трайна и установена във времето данъчна и...

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина? Практиче...

Извънсъдебно удовлетворяване на заложния кредитор

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Георги Хорозов, адвокат, отговая на въпроса: Има ли право заложния кредитор да продаде заложеното имущество без съдебна намеса? При тълкуването на закона в частта, отнасяща се до извънсъд...

Облагане и деклариране на доходите от лихви по реда на ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българско юридическо лице - търговско дружество, е сключило договор за заем с две физически лица, едно от които е чуждестранно. В договора...

Облагане с ДДС на онлайн търговия със стоки

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано в България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайта, ч...

Отчитане на промени в данъчната основа

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Сключен е договор за доставка на стока „X" 1000 ед. при единична цена 100 лв., с предвиден аванс от 20% върху стойността на стоката. 1. Купувачът е превел ...

Парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, началник отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Ре...

Понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС? При решаването на съдебни спорове между приходната администрация и ...

Процедури за издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са процедурите за издаване на трудова книжка? Съгласно чл. 348, ал. 2 от КТ, когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работода...

Социални разходи

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Работодателят всеки месец изплаща социални по ведомост, в зависимост от отработеното време. Съгласно последните промени върху тях се изчисляват осигур...

Условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са условията за командироване на работници в държави от Европейския съюз? Командироване на работници или служители в рамките на п...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2017 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2017 г.

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и д...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г

Национален осигурителен институт На основание чл.10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т .18 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с чл. 143ф, ал. 3 и чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАРЕЖДАМ: Отчет по държави по ...

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. В съответствие с...

Справочна информация бр. 21/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 октомври - 2 ноември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...