Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
Писма и указания

№ 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………. с вх. № …………. от 06.07.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, като собственик на „М“ ЕООД, подавате...

№ 24-38-26 от 07.06.2017 г. Относно: доказване на освободени доставки по чл. 41, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

В Централно управление на НАП, с вх. ……………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ……………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Х……” ЕООД е специализиран център за чуждоезиково обучение. Дружеството е създ...

№ 24-38-28 от 29.06.2017 г. Относно: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права за поставяне на реклама

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-38-28 от 02.05.2017 г., Ви уведомявам следното: В запиването сте посочили, че „……..“ ЕООД е компания, занимаваща се с рекламна дейност в интернет среда, управление на интернет сайтов...

№ 24-38-31 от 28.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-38-31/16.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „Дъга …….“ (ЧДГ) е открита с разрешение на министъ...

№ 26-К-121 от 12.06.2017 г. Относно: относно условията, които трябва да са изпълнени, за да бъде издадено удостоверение А1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ………. г., Ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка фирма „…………..“ ЕООД, БУЛСТАТ……………, е регистри...

№ М-24-37-4 от 06.06.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – ….. и заведено в Централно управление на НАП с вх. № М-24-37-4 от 10.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, О...

Анотации

Давност при трудовите спорове

В бр. 9 от 2017 г. сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е давността при трудовите спорове? В специалната глава 18 КТ, озаглавена „Трудови спорове", се определя кои са трудовите спорове. Съгласно чл. 357, ал. 1 КТ тру...

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО? Трайна и установена във времето данъчна и...

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина? Практиче...

Извънсъдебно удовлетворяване на заложния кредитор

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Георги Хорозов, адвокат, отговая на въпроса: Има ли право заложния кредитор да продаде заложеното имущество без съдебна намеса? При тълкуването на закона в частта, отнасяща се до извънсъд...

Облагане и деклариране на доходите от лихви по реда на ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българско юридическо лице - търговско дружество, е сключило договор за заем с две физически лица, едно от които е чуждестранно. В договора...

Облагане с ДДС на онлайн търговия със стоки

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано в България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайта, ч...

Отчитане на промени в данъчната основа

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Сключен е договор за доставка на стока „X" 1000 ед. при единична цена 100 лв., с предвиден аванс от 20% върху стойността на стоката. 1. Купувачът е превел ...

Парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, началник отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Ре...

Понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС? При решаването на съдебни спорове между приходната администрация и ...

Процедури за издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са процедурите за издаване на трудова книжка? Съгласно чл. 348, ал. 2 от КТ, когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работода...

Социални разходи

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Работодателят всеки месец изплаща социални по ведомост, в зависимост от отработеното време. Съгласно последните промени върху тях се изчисляват осигур...

Условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са условията за командироване на работници в държави от Европейския съюз? Командироване на работници или служители в рамките на п...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2017 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне о...

Държавен вестник в бр. 21 от 2017 г.

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и д...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г

Национален осигурителен институт На основание чл.10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т .18 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с чл. 143ф, ал. 3 и чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАРЕЖДАМ: Отчет по държави по ...

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. В съответствие с...

Справочна информация бр. 21/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 октомври - 2 ноември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...