Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2017 г.
Писма и указания

№ 20-25-46 от 13.07.2017 г. Относно: Коригиране на данни по „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ………. с вх. № …………. от 06.07.2017 г., Ви уведомявам за следното: Според изложеното в запитването, като собственик на „М“ ЕООД, подавате „Декларация за регистрация на...

№ 24-38-26 от 07.06.2017 г. Относно: доказване на освободени доставки по чл. 41, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност

В Централно управление на НАП, с вх. ……………. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ……………….., в което е изложена следната фактическа обстановка: „Х……” ЕООД е специализиран център за чуждоезиково обучение. Дружеството е създадено с предмет на дейност: ез...

№ 24-38-28 от 29.06.2017 г. Относно: Дължими данъци и осигурителни вноски при изплащане на суми във връзка с канали в YouTube и предоставени права за поставяне на реклама

Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-38-28 от 02.05.2017 г., Ви уведомявам следното: В запиването сте посочили, че „……..“ ЕООД е компания, занимаваща се с рекламна дейност в интернет среда, управление на интернет сайтове, канали и други. Дружеството...

№ 24-38-31 от 28.06.2017 г. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-38-31/16.05.2017г., е изложена следната фактическа обстановка: Според изложеното в запитването, Частна детска градина „Дъга …….“ (ЧДГ) е открита с разрешение на министъра на образованието съгласно ч...

№ 26-К-121 от 12.06.2017 г. Относно: относно условията, които трябва да са изпълнени, за да бъде издадено удостоверение А1

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) и заведено с вх. ………. г., Ви уведомявам следното: Съгласно изложената фактическа обстановка фирма „…………..“ ЕООД, БУЛСТАТ……………, е регистрирана в България като предприят...

№ М-24-37-4 от 06.06.2017 г. Относно: Прилагането на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП – ….. и заведено в Централно управление на НАП с вх. № М-24-37-4 от 10.02.2017 г., изразявам следното становище: Според фактическата обстановка, описана в запитването Ви, Община …, съвместно с Регионалн...

Анотации

Давност при трудовите спорове

В бр. 9 от 2017 г. сп. "Труд и право" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Каква е давността при трудовите спорове? В специалната глава 18 КТ, озаглавена „Трудови спорове", се определя кои са трудовите спорове. Съгласно чл. 357, ал. 1 КТ трудови са споровете между работн...

Данъчна практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО

В бр. 5 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Каква е данъчната практика относно реквизитите на пътните листа за целите на ЗКПО? Трайна и установена във времето данъчна и съдебна практика е ползването...

Данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчно третиране по ЗКПО на печалби и загуби, реализирани от търговия с ценни книжа на регулирани пазари в България и чужбина? Практическото прилагане на разпоредбит...

Извънсъдебно удовлетворяване на заложния кредитор

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Георги Хорозов, адвокат, отговая на въпроса: Има ли право заложния кредитор да продаде заложеното имущество без съдебна намеса? При тълкуването на закона в частта, отнасяща се до извънсъдебното удовлетворяване на зало...

Облагане и деклариране на доходите от лихви по реда на ЗДДФЛ

В бр. 8 от 2017 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Българско юридическо лице - търговско дружество, е сключило договор за заем с две физически лица, едно от които е чуждестранно. В договора е предвидено да се изплаща ли...

Облагане с ДДС на онлайн търговия със стоки

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Дружеството е регистрирано в България и собственикът е български гражданин. Постоянно живее в Германия и от там ще си закупи интернет сайта, чрез които ще търгува разнообра...

Отчитане на промени в данъчната основа

В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. "Данъците в РБ" доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: Сключен е договор за доставка на стока „X" 1000 ед. при единична цена 100 лв., с предвиден аванс от 20% върху стойността на стоката. 1. Купувачът е превел необходимата авансова сума. До...

Парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Евгения Табакова, началник отдел в НОИ, отговаря на въпроса: Какви са парични обезщетения и пенсии в случай на трудова злополука или професионална болест съгласно новата спогодба за социална сигурност между Република България и Кралство Ма...

Понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Как се определя понятието „цена на придобиване" по смисъла на Директива 2006/112/ЕС? При решаването на съдебни спорове между приходната администрация и данъчнозадължените лица във вр...

Процедури за издаване на трудова книжка

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са процедурите за издаване на трудова книжка? Съгласно чл. 348, ал. 2 от КТ, когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни...

Социални разходи

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Работодателят всеки месец изплаща социални по ведомост, в зависимост от отработеното време. Съгласно последните промени върху тях се изчисляват осигуровки за всички фондове. Правил...

Условия за командироване на работници в държави от Европейския съюз

В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Зорница Димитрова, експерт по осигурително право, отговаря на въпроса: Какви са условията за командироване на работници в държави от Европейския съюз? Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2017 г.

До 20-ти ноември: ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти ноември: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия да...

Държавен вестник в бр. 21 от 2017 г.

ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за изменение и допълнение на Закона за админис...

ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1410 от 31.10.2017 г

Национален осигурителен институт На основание чл.10, ал. 1, т. 1, т. 7 и т .18 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с чл. 143ф, ал. 3 и чл. 143ш от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) НАРЕЖДАМ: Отчет по държави по чл. 143ф от ДОПК се подава по ...

Определени са нови размери на удръжките по наложени запори от пенсии

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) уведомява, че с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) са изменени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. В съответствие с това и във връзка с новите ми...

Справочна информация бр. 21/2017 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 19 октомври - 2 ноември 2017 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни мес...