начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г. > № 24-37-16 от 18.08.2017 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 24-37-16 от 18.08.2017 г. Относно: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-37-16 от 18.05.2017 г., за възможността за ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 92, ал. 5 от ЗКПО в случаите на подаване на коригиращи декларации, Ви уведомявам следното:
1. На основание на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ лицата, които подадат годишната данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срока по чл. 67, ал. 5. Следователно, за да може да се упражни правото на отстъпка по реда на чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ, е необходимо кумулативно да са изпълнени всички условия, визирани в посочената разпоредба. Безспорно основно условие е годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ да е подадена по електронен път в срок до 31 март на следващата година. С въвеждането на това задължително изискване законодателят изрично е определил по-ранен срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с цел ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне.

   Доколкото коригиращата декларация напълно заменя вече подадената такава, при подаването й след 31 март на следващата година, без оглед дали е подадена по реда на чл. 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) – преди изтичането на законоустановения срок за подаването й, по реда на чл. 103 от същия кодекс – по инициатива на орган по приходите или по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, автоматично отпада възможността за ползване на данъчното облекчение, поради неизпълнение на специалното законово изискване за подаване на декларацията в по-ранния законово определен срок.
2. Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО (в редакцията на текста преди отмяната, ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. За 2016 г. отстъпката се ползва на основание § 61 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.
Предвид цитирана разпоредба, за да е налице основание за ползване на отстъпката, е необходимо едновременно да са изпълнени следните условия:
- годишната данъчна декларация и годишният отчет за дейността да са подадени по електронен път в срок до 31 март на следващата година;
- корпоративният данък да е внесен в същия срок – до 31 март на следващата година.
По отношение на извършването на корекции във вече подадени годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО също се прилага посоченият ред за корекции по чл. 103 и 104 от ДОПК. Освен това корекции могат да бъдат направени и по реда на чл. 75 от ЗКПО, като се приложи режимът за коригиране на грешки.
В случай на подадена на коригираща декларация следва да се извърши проверка за изпълнение на условията на чл. 92, ал. 5 от ЗКПО във всеки конкретен случай.
Видно от цитираните законови разпоредби задължителните условия за ползване на отстъпката по ЗДДФЛ и ЗКПО се различават и случаите на ползване на отстъпка при подаване на коригиращи декларации от задължените лица следва да бъдат преценявани от гледна точка на конкретния данъчен закон. Предвид това и с оглед отмяната на възможността за ползване на отстъпка по реда на ЗКПО (чл. 92, ал. 5 от закона) считам, че утвърдената до момента практика по посочения въпрос не се налага да бъде променяна.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Ал. Георгиев)Статия със свободен достъп