начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 3, 1 - 15 февруари 2018 г.
Писма и указания

№ 20-00-242 от 09.08.2017 г. Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за местните данъци и такси

В дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, препратено ни от дирекция ДОМ при ЦУ на НАП, прието с вх. № 20-00-242/07.06.2017 г., във връзка с прилагането на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Факт...

№ 20-00-306 от 16.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за местните данъци и такси

В дирекция ,,Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило препратеното ни от ЦУ на НАП Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-306 от 21.07.2017 г., относно прилагането на разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) ...

№ 23-29-57 от 25.08.2017 г. Относно: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, прието с вх. №23-29-57/…..2017 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическата обстановка, изложена в запи...

№ 24-37-16 от 18.08.2017 г. Относно: Признаване на право на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 92, ал. 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №24-37-16 от 18.05.2017 г., за възможността за ползване на отстъпка по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ и чл. 92, ал. 5 от ЗКПО в случаите на подаване на коригиращи декларации, Ви уведомявам следното: 1. На о...

№ 26-А-84 от 18.08.2017 г. Относно: Обратно проявление на формирана данъчна временна разлика от провизии/обезценка на вземания по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №26-Д-84/28.07.2017 г., е изложена следната фактическа обстановка: „Б……….“ АД е производител на фармацевтични препарати. През периода до 1999 г. за дружеството възникват вземания в размер на 2 495 887,60 лв...

№ 3-2169 от 12.10.2017 г. Относно: данъчно третиране на доход от наем, получен от чуждестранно физическо лице съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и предоставената допълнителна информация лицето ………………… с ЕГН ………. е български гражданин, което обаче по смисъла на ЗДДФЛ е чуждестранно физическо лице - живее повече от 183 дни в чужбина и центърът на жизнените му инт...

№ 92-00-1384 от 25.08.2017 г. Относно: Възможността за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище …….. за 2016 г. и 2017 г.

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. №92-00-1384/26.07.2017 г., е отправено запитване относно възможността за издаване на акт за установяване на публични държавни вземания за летищни такси за използване на летище ……. за 2016 г. и 2017 г. Въп...

№ М-24-36-29 от 31.08.2017 г. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 74 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение правото на приспадане на данъчен кредит на бенефициент по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

В писмо от ЕТ „……….“ (едноличен търговец), ЕИК ……….., препратено от дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …… и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г., е изложена следната фактическа обстановка: Едноличен търговец е получил безвъзмездна...

№ М-24-36-41 от 08.08.2017 г. Относно: Срок за внасяне на дължим данък по подадена декларация на основание чл. 50, ал. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. № М-24-36-41 от 20.07.2017 г., Ви уведомявам следното: В запитването са поставени следните въпроси във връзка с обработката на годишните данъчни декларации по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ: 1. Какъв е срок...

№ М-92-00-1337 от 17.08.2017 г. Относно: данъчно и осигурително третиране на доходи от трудови правоотношения на чуждестранно физическо лице

Във връзка с Ваше писмо, заведено в ЦУ на НАП с вх. №М-92-00-1337 от 18.07.2017 г., Ви уведомявам следното: Според описаното от Вас, запитването Ви е във връзка с чужденец, гражданин на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), който ще бъде нает...

Анотации

Грешки, допускани в електронния обмен на данни във връзка с изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Красимира Атанасова, юрист, отговаря на въпроса: Кои са грешките, допускани в електронния обмен на данни във връзка с изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност? Паричните обезщетения...

Данъчно третиране на фирмени стоки, ползвани и за лични нужди, и за дейности извън икономическата дейност на ДЗЛ

В бр. 7 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС при безвъзмездното ползване на фирмени активи за лично потребление възникват възмездни ...

Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ивайло Кондарев, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Кои са новите моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС? Налице са няколко такива изменения и допълнения в закона. На...

Облагане на разходите за превозни средства

В бр. 8 от 2017 г. на сп. сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Как се документират и облагат разходите за превозни средства? Законът за корпоративното подоходно облагане не съдържа специални правила по отношение...

Овластяване на взискателя да подаде молба за обезсилване на акциите

В бр. 11 от 2017 г. на сп. "Търговско и облигационно право" д-р Георги Хорозов, адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява овластяването на взискателя да подаде молба за обезсилване на акциите? Ако управителният орган на дружеството откаже да и...

Парични и предметни награди, представляващи облагаем доход

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои награди представляват облагаем доход? Паричните и предметните награди и печалби, които не попадат сред изключенията по чл. 13, ал. 1 и чл. ...

Право на обезщетение от работодателя при пенсиониране

В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: Служител е назначен на трудов договор от 01.10.2006 г. С Указ на президента е назначен като член на колективен орган с друг работодател и по основното правоотношение пол...

Право на платен годишен отпуск по чл. 56, ал. 2 от Закона за държавния служител

В бр. 12 от 2017 г. на сп. "Труд и право" Емилия Александрова, юрист в МС, отговаря на въпроса: Може ли държавен служител с намалена работоспособност, придобил право на пенсия за осигурителен етажи възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване...

Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел

В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Как се представят финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел? В комплекта на НСС има включен счетоводен стандарт, който регламентира изготвянето...

Справочник

Данъчен календар 15 - 28 февруари 2018 г.

До 20-ти февруари ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец януари 2018 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и февруари ЗДДФЛ 1. Внасяне от...

Държавен вестник в бр. 3 от 2018 г.

ДВ, бр. 1 от 2.1.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите Министерски съвет Постановление № 329 от 22 декември 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 25 на Министерския...

Осигурителен календар за февруари 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 3/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 17 януари - 31 февруари 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен...