начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г. > № 3-689 от 02.04.2018 г.Относно: за...
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-689 от 02.04.2018 г.Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на дялове от капитала на регистрирано по ЗДДС лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Според изложеното в запитването „Д.“ ООД е собственик на 100% от капитала на „О“ ЕООД. На 09.03.2018 г. „Д.“ ООД продава 100% от дяловете си в капитала на „О“ ЕООД на „В” ЕООД. „О“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 09.10.2001 г., а новият собственик на капитала на „О“ ЕООД, „В” ЕООД не е регистриран по ЗДДС. От справка в Търговския регистър се установява, че покупко- продажбата на дяловете е вписана в търговския регистър на 16.03.2018 г.
Във връзка с горното e поставен въпроса следва ли „В” ЕООД да се регистрира по ЗДДС в резултат на придобиване на капитала на „О“ ЕООД?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г. , посл. изм. ДВ, бр. 24 от 16 март 2018 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15. 09. 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 24 от 21 март 2017 г.) е изразено следното становище:
В Глава петнадесета от ЗДДС са уредени специфичните случаи на регистрация и дерегистрация.
По силата на чл. 132, ал. 1 от ЗДДС на задължителна регистрация подлежи лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано по ЗДДС лице. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга доставката към приобретателя от преобразуващия се, от отчуждителя или от апортиращия в резултат на:
1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон /ТЗ/;
3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;
4. преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
5. предоставяне за ползване на имоти от държавата и общините на заявителите за нуждите на частни детски градини и училища по Закона за предучилищното и училищното образование и последващото им преминаване към държавата и общините от заявителите при закриване на детските градини и училищата.
В конкретния случай не са налице данни, че „В” ЕООД е придобило стоки и услуги в резултат на извършено преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от ТЗ, на извършена непарична вноска в търговско дружество както и прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от ТЗ, поради което за него не е налице задължение за регистрация по реда на ЗДДС по реда на чл. 132 от същия закон. В случая покупката на дружествени дялове не е предвидена в хипотезите на чл. 10 от ЗДДС. Следователно „В“ ЕООД не следва да се регистрира по реда на чл. 132 от ЗДДС във връзка с придобиването на дяловете от капитала на „О“ ЕООД.
Доколкото в запитването не са посочени данни относно извършваните от „В” ЕООД доставки, във връзка със задължението за регистрация по реда на ЗДДС следва да се имат предвид общите разпоредби на закона, регламентиращи задължителна регистрация.
Разпоредбите на чл. 96, 97, 97а, 97б и чл. 98 от ЗДДС уреждат случаите на задължителна регистрация във връзка с извършвани доставки. Освен това на основание чл. 99, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице и всяко данъчно незадължено юридическо лице, което не е регистрирано на някое от основанията по чл. чл. 96, 97, 98, 100, ал. 1 и 3 и чл. 102, и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
Лицето има право да се регистрира и по избор на основание чл. 100 от ЗДДС.

   Директор на Дирекция «ОУИ» Велико Търново: (п) (не се чете)Статия със свободен достъп