Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-13 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” с вх.№ /2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас търговско дружество е счетоводно предприятие. Част от клиентите Ви са отчели данъчно п...

№ 1-ИТ-00-12 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Към момента като физическо лице извършвате дейност като застрахователен агент и земеделски производител (пчелар). Регистрирана сте по ЗДДС. Във...

№ 20-00-465 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Р. е дружество установено в Холандия, което е регистрирано лице за целите на ЗДДС. Дружеството възнамерява да продава стоки /зърнени култури/ в страни извън Европейския съюз. Дружеството ще п...

№ 20-21-14 от 08.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-14/ 29.01.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице се занимава с търговия с криптовалути и е регистрирано по БУЛСТАТ като своб...

№ 20-28-2 от 08.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че на педагогическите специалисти се възстановяват разходи за транспор...

№ 24-35-42 от 05.01.2018 г. Относно: задължително обществено осигуряване на лице-регистриран земеделски стопанин през периода на отпуск поради бременност и раждане, и отглеждане на малко дете като осигурено лице в качеството му на собственик на търговско дружество

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-42 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……….., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа об...

№ 24-39-141 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-141 от 30.10.2017 г., е описана следната фактическа обстановка: „………..“ АД е лицензиран на територията на Република България инвестиционен посредник. В съответствие с чл. 28, ал. 8 от На...

№ 3-689 от 02.04.2018 г.Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на дялове от капитала на регистрирано по ЗДДС лице

Според изложеното в запитването „Д.“ ООД е собственик на 100% от капитала на „О“ ЕООД. На 09.03.2018 г. „Д.“ ООД продава 100% от дяловете си в капитала на „О“ ЕООД на „В” ЕООД. „О“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 09.10.2001 г., а новият собственик на ...

№ 3-730 от 05.04.2018 г. Относно: необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случай на прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство с испанска регистрация от прехвърлител, който е физическо лице с испанско гражданство

Съгласно изложеното в запитването, физическо лице Х желае да закупи от испански гражданин моторно превозно средство с марка „АВС“ с испанка регистрация. Във връзка с прехвърляне на собствеността от нотариус е поискано да бъде представена декларация о...

№ 94-Й-33 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Във Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Й-33/14.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство (сръбско и българско) работи във фирма ………………,...

№ 94-Л-170 от 15.01.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция по приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Л-170 от 07.11.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През месец юни 2017 г. лице, работещо в институция, второстепенен р...

№ 94-Т-190 от 06.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №94-Т-190 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. В запитването е посочено, че от две години живеете, работите и се осигурявате във Великобри...

№ 96-00-36 от 21.02.2018 г. Относно: доставки по чл.130 от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-36/ 12.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството сключва договор за „Получаване право на собственост върху недвижим имот ср...

№ 96-00-46 от 06.03.2018 г. Относно: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. П...

№ 96-00-69 от 10.04.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждение в натура на лице управител назначено по договор за управление и контрол

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № …. 22.03.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че дружеството притежава недвижим имот находящ се в гр. София, представляващ къща с д...

Анотации

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице? С разп...

Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Атанаска Филипова отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ купува джип преди 10 години. В момента на покупката ДДС не е ползван. Джипът е напълно амортизиран от 2 години и собственикът решава да ...

Международни търговски термини (Инкотермс)

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво означават термините - FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAP, DAT? Каква е връзката им със ЗДДС по отношение на датата на данъчното събит...

Осигуряване на преводач

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви докумен...

Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват активите и пасивите по отсрочени данъци? Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или раз...

Отчитане на придобити идеални чати от поземлен имот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4...

Разходи за реклама

В бр. 7 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни на известна английска марка....

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. Андрей Александров, д-р по трудово право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа? С измененията и допълненията на Кодекса на тру...

Удостоверяване на трудов стаж

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: През септември 1976 г. в „Г.-Мадан“ постъпва на работа жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месец...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2018 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2018 г.

ДВ, бр. 41 от 18.5.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Министерски съвет Постановление № 73 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери...

Осигурителен календар за юли 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юни - 4 юли 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...