Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-13 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” с вх.№ /2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас търговско дружество е счетоводно предприятие. Част от клиентите Ви са отчели данъчно признати разходи през 2017 г. О...

№ 1-ИТ-00-12 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Към момента като физическо лице извършвате дейност като застрахователен агент и земеделски производител (пчелар). Регистрирана сте по ЗДДС. Във връзка с участие в програма с...

№ 20-00-465 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Р. е дружество установено в Холандия, което е регистрирано лице за целите на ЗДДС. Дружеството възнамерява да продава стоки /зърнени култури/ в страни извън Европейския съюз. Дружеството ще придобива стоките при условия ...

№ 20-21-14 от 08.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-14/ 29.01.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице се занимава с търговия с криптовалути и е регистрирано по БУЛСТАТ като свободна професия. Поставени са сл...

№ 20-28-2 от 08.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че на педагогическите специалисти се възстановяват разходи за транспорт от местоживеенето до местора...

№ 24-35-42 от 05.01.2018 г. Относно: задължително обществено осигуряване на лице-регистриран земеделски стопанин през периода на отпуск поради бременност и раждане, и отглеждане на малко дете като осигурено лице в качеството му на собственик на търговско дружество

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-42 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……….., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Упражнявате трудова ...

№ 24-39-141 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-141 от 30.10.2017 г., е описана следната фактическа обстановка: „………..“ АД е лицензиран на територията на Република България инвестиционен посредник. В съответствие с чл. 28, ал. 8 от Наредба №38 от 25 юли 2007 г. за...

№ 3-689 от 02.04.2018 г.Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на дялове от капитала на регистрирано по ЗДДС лице

Според изложеното в запитването „Д.“ ООД е собственик на 100% от капитала на „О“ ЕООД. На 09.03.2018 г. „Д.“ ООД продава 100% от дяловете си в капитала на „О“ ЕООД на „В” ЕООД. „О“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 09.10.2001 г., а новият собственик на капитала на „О“ ЕООД, „В” ЕООД...

№ 3-730 от 05.04.2018 г. Относно: необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случай на прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство с испанска регистрация от прехвърлител, който е физическо лице с испанско гражданство

Съгласно изложеното в запитването, физическо лице Х желае да закупи от испански гражданин моторно превозно средство с марка „АВС“ с испанка регистрация. Във връзка с прехвърляне на собствеността от нотариус е поискано да бъде представена декларация от прехвърлителя, че няма непог...

№ 94-Й-33 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Във Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Й-33/14.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство (сръбско и българско) работи във фирма ………………, регистрирана в Република Сърб...

№ 94-Л-170 от 15.01.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция по приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Л-170 от 07.11.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През месец юни 2017 г. лице, работещо в институция, второстепенен разпоредител на бюджетни средст...

№ 94-Т-190 от 06.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №94-Т-190 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. В запитването е посочено, че от две години живеете, работите и се осигурявате във Великобритания. Преди заминаването Ви с...

№ 96-00-36 от 21.02.2018 г. Относно: доставки по чл.130 от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-36/ 12.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството сключва договор за „Получаване право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за изграждане н...

№ 96-00-46 от 06.03.2018 г. Относно: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. Първоначално ще работи като инв...

№ 96-00-69 от 10.04.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждение в натура на лице управител назначено по договор за управление и контрол

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № …. 22.03.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че дружеството притежава недвижим имот находящ се в гр. София, представляващ къща с двор. Този имот се използва без...

Анотации

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице? С разпоредбата на чл. 194, ал. 1, т....

Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Атанаска Филипова отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ купува джип преди 10 години. В момента на покупката ДДС не е ползван. Джипът е напълно амортизиран от 2 години и собственикът решава да го продаде. В тази връзка възн...

Международни търговски термини (Инкотермс)

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво означават термините - FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAP, DAT? Каква е връзката им със ЗДДС по отношение на датата на данъчното събитие и изискуемостта на данъка? ...

Осигуряване на преводач

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви документи е необходимо да им бъдат из...

Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват активите и пасивите по отсрочени данъци? Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или разход. Тяхното счетоводно отчита...

Отчитане на придобити идеални чати от поземлен имот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4240 кв.м. на стойност 250 000 ...

Разходи за реклама

В бр. 7 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни на известна английска марка. За разпространение на продукт...

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. Андрей Александров, д-р по трудово право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа? С измененията и допълненията на Кодекса на труда от юли 2015 г. се създаде н...

Удостоверяване на трудов стаж

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: През септември 1976 г. в „Г.-Мадан“ постъпва на работа жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месеца, след което в архивите е пос...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2018 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са уст...

Държавен вестник в бр. 13 от 2018 г.

ДВ, бр. 41 от 18.5.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Министерски съвет Постановление № 73 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2...

Осигурителен календар за юли 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юни - 4 юли 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...