Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 13, 1 - 15 юли 2018 г.
Писма и указания

1-ИТ-00-13 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на §1, т.30 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч) и чл.92, ал.4 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” с вх.№ /2018 г. е описана следната фактическа обстановка: Управляваното от Вас търговско дружество е счетоводно предприятие. Част от клиентите Ви са отчели данъчно п...

№ 1-ИТ-00-12 от 09.02.2018 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018 г., е изложена следната фактическа обстановка: Към момента като физическо лице извършвате дейност като застрахователен агент и земеделски производител (пчелар). Регистрирана сте по ЗДДС. Във...

№ 20-00-465 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: Р. е дружество установено в Холандия, което е регистрирано лице за целите на ЗДДС. Дружеството възнамерява да продава стоки /зърнени култури/ в страни извън Европейския съюз. Дружеството ще п...

№ 20-21-14 от 08.02.2018 г. Относно: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 20-21-14/ 29.01.2018г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице се занимава с търговия с криптовалути и е регистрирано по БУЛСТАТ като своб...

№ 20-28-2 от 08.03.2018 г. Относно: Прилагане на ЗКПО, ЗДДФЛ и КСО

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № ……/22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: В запитването е посочено, че на педагогическите специалисти се възстановяват разходи за транспор...

№ 24-35-42 от 05.01.2018 г. Относно: задължително обществено осигуряване на лице-регистриран земеделски стопанин през периода на отпуск поради бременност и раждане, и отглеждане на малко дете като осигурено лице в качеството му на собственик на търговско дружество

В Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 24-35-42 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОДОП ……….., за изразяване на становище. В запитването е изложена следната фактическа об...

№ 24-39-141 от 09.01.2018 г. Относно: Прилагане разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмо, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. №24-39-141 от 30.10.2017 г., е описана следната фактическа обстановка: „………..“ АД е лицензиран на територията на Република България инвестиционен посредник. В съответствие с чл. 28, ал. 8 от На...

№ 3-689 от 02.04.2018 г.Относно: задължение за регистрация по реда на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) при придобиване на дялове от капитала на регистрирано по ЗДДС лице

Според изложеното в запитването „Д.“ ООД е собственик на 100% от капитала на „О“ ЕООД. На 09.03.2018 г. „Д.“ ООД продава 100% от дяловете си в капитала на „О“ ЕООД на „В” ЕООД. „О“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС на 09.10.2001 г., а новият собственик на ...

№ 3-730 от 05.04.2018 г. Относно: необходимост от представяне пред нотариус в страната на писмена декларация съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) в случай на прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство с испанска регистрация от прехвърлител, който е физическо лице с испанско гражданство

Съгласно изложеното в запитването, физическо лице Х желае да закупи от испански гражданин моторно превозно средство с марка „АВС“ с испанка регистрация. Във връзка с прехвърляне на собствеността от нотариус е поискано да бъде представена декларация о...

№ 94-Й-33 от 01.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

Във Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Й-33/14.12.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Лице с двойно гражданство (сръбско и българско) работи във фирма ………………,...

№ 94-Л-170 от 15.01.2018 г. Относно: прилагане на осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция по приходите (НАП) е постъпило Ваше писмо, прието с вх. №94-Л-170 от 07.11.2017 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През месец юни 2017 г. лице, работещо в институция, второстепенен р...

№ 94-Т-190 от 06.02.2018 г. Относно: прилагане разпоредбите на данъчното и осигурителното законодателство

В Централно управление на Националната агенция за приходите с вх. №94-Т-190 от 2017 г. е постъпило Ваше запитване за изразяване на становище по компетентност. В запитването е посочено, че от две години живеете, работите и се осигурявате във Великобри...

№ 96-00-36 от 21.02.2018 г. Относно: доставки по чл.130 от ЗДДС

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-36/ 12.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството сключва договор за „Получаване право на собственост върху недвижим имот ср...

№ 96-00-46 от 06.03.2018 г. Относно: третиране по ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО при право на строеж и продажба на апартаменти

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-46/ 22.02.2018 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще се занимава със строителство на жилищни сгради и е регистрирано по ЗДДС. П...

№ 96-00-69 от 10.04.2018 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС при изплащане на възнаграждение в натура на лице управител назначено по договор за управление и контрол

По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” с вх. № …. 22.03.2018 г., Ви уведомявам следното: В запитването посочвате, че дружеството притежава недвижим имот находящ се в гр. София, представляващ къща с д...

Анотации

Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от местно юридическо лице в полза на чуждестранно юридическо лице? С разп...

Доставка на стоки или услуги при производството, придобиването или вноса, на които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Счетоводна и данъчна практика" Атанаска Филипова отговаря на въпроса: Собственик на ЕТ купува джип преди 10 години. В момента на покупката ДДС не е ползван. Джипът е напълно амортизиран от 2 години и собственикът решава да ...

Международни търговски термини (Инкотермс)

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво означават термините - FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAP, DAT? Каква е връзката им със ЗДДС по отношение на датата на данъчното събит...

Осигуряване на преводач

В бр. 6 от 2018 г. на сп. „Български законник“ Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: Преводач с ЕООД наема на хонорар други преводачи, които не са регистрирани на свободна професия и като самоосигуряващи се лица. Какви докумен...

Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци

В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се осчетоводяват активите и пасивите по отсрочени данъци? Активите и пасивите по отсрочени данъци не представляват счетоводен приход или раз...

Отчитане на придобити идеални чати от поземлен имот

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Живко Бонев, д.е.с., отговаря на въпроса: През м. 02.2016 г. дружеството А е придобило от дружество Б 20/30 ид. части от имот с площ 4580 кв.м по скица, за който имот е отредено УПИ 4-63 с площ 4...

Разходи за реклама

В бр. 7 от 2018 г. на сп. „Български законник“ доц. д-р Али Вейсел, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Работя счетоводството на фирма, занимаваща се с разпространение на витамини и минерали, ориентирани към бременни на известна английска марка....

Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

В бр. 14 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. Андрей Александров, д-р по трудово право, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа? С измененията и допълненията на Кодекса на тру...

Удостоверяване на трудов стаж

В бр. 12 от 2018 г. на в. „Седмичен законник“ доц. д-р Андрей Александров отговаря на въпроса: През септември 1976 г. в „Г.-Мадан“ постъпва на работа жена, чието дете е на 1 г. От постъпването си на работа тя излиза в неплатен отпуск за няколко месец...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 юли 2018 г.

До 20-ти юли: ЗДДС Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно ...

Държавен вестник в бр. 13 от 2018 г.

ДВ, бр. 41 от 18.5.2018 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Министерски съвет Постановление № 73 от 10 май 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери...

Осигурителен календар за юли 2018 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 13/2018 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 юни - 4 юли 2018 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...