Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 11, 1 -15 юни 2021 г. > № 20-28-81 от 29.03.2021 г. Относно...
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 20-28-81 от 29.03.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-28-81/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка:
Със задължителни предписания № ЗД-1-15-00870466/27.01.2021 г., издадени от контролен орган на ТП на НОИ, е изискано за лицето Н.К, ЕГН …. да бъдат заличени подадените данни с декларация обр. № 1, с код за вид осигурен 12, за м. 10.2017 г., а в декларация обр. № 1 за м. 11.2017 г. да се посочи първи ден в осигуряване 06.11.2017 г. Самоосигуряващото се лице е подало декларация образец ОКд-5 с вх. № 16-7149 от 02.10.2017 г., с която е декларирало започване на осигуряване от 01.10.2017 г. Считате, че ако се изпълнят задължителните предписания, следва да бъде коригирана и подадената декларация образец ОКд-5, в която да бъде посочена нова дата за начало на осигуряването – 06.11.2017 г.
От мотивите за издаване на задължителните предписания е видно, че Н. К. е бил във временна неработоспособност от първия работен ден 02.10.2017 г. до 05.11.2017 г. включително, а 01.10.2017 г. е неделя.
Поставяте следните въпроси:
1. Как следва да бъде коригирана декларация ОКд-5, за да се промени доброволно декларираната от самоосигуряващото се лице дата за започване на осигуряването, от 01.10.2017 г. на 06.11.2017 г. – дата, произтичаща от задължителните предписания?
2. Как следва да се подаде декларация обр. № 7 с дата 01.10.2017 г., след като има подадена декларация ОКд-5 за започване на осигуряване с тази дата?
3. В случай, че не може да бъде коригирана декларацията за започване на осигуряването ОКд-5 от 06.11.2017 г., законосъобразно ли ще бъде заличаването на данните, декларирани с декларация обр. № 1 за м. 10.2017 г. и коригиране на данните за м. 11.2017 г.?

   При така представената фактическа обстановка и с оглед действащата нормативна уредба по задължителното обществено осигуряване, Ви уведомявам за следното:
Обвързването на осигуряването с полагането на труд е основополагащо за държавното обществено осигуряване (ДОО). За да възникне задължение за осигуряване, е необходимо лицето да извършва трудова дейност по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основание за това е разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от КСО, съгласно която осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 и за която са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. Осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудова дейност. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност (основание чл. 6, ал. 2 от КСО). С други думи, в основата за възникване на осигуряването е осъществяване на трудова дейност по КСО, срещу която лицето получава доходи за положения труд.
За целите на осигуряването достатъчно е упражняването на трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО от лицето, за да възникне задължение за внасяне на осигурителни вноски за него.

   На основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници на търговски дружества, подлежат на задължително обществено осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се лица по смисъла на чл. 5, ал. 2 от КСО. Редът, по който самоосигуряващите се лица подлежат на задължително осигуряване, е регламентиран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ), издадена от Министерски съвет по законова делегация от чл. 4, ал. 11 от КСО.
Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл. 1, ал. 1 НООСЛБГРЧМЛ). При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец („Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ образец ОКд-5) от изпълнителния директор на НАП, до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
От изложеното във фактическата обстановка и цитираната нормативна уредба е видно, че лицето е подало декларация образец ОКд-5, с която е декларирало започване на дейност, обстоятелство което реално не е възникнало поради ползване на отпуск за временна неработоспособност. Тъй като лицето не е упражнявало трудова дейност и не дължи осигурителни вноски, за периода на временната неработоспособност, желае да коригира/промени датата на започване на дейност и осигуряване от 1 октомври 2017 г. на 6 ноември 2017 г.
В КСО и НООСЛБГРЧМЛ не е регламентиран ред за подаване на декларация (образец ОКд-5), свързана с промяна на вече декларирани обстоятелства след изтичане на срока за подаване. Корекции на данни, подадени с декларациите по чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ (образец ОКд-5), но само в сроковете за подаването им, е уредено в чл. 104, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Предвид императивния текст на чл. 10 от КСО, преустановяването на трудовата дейност е едно от абсолютните условия за отпадане на задължението за осигуряване на лицето. Ето защо, законодателят е предвидил в чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица да декларират кога започват, прекъсват, възобновяват или прекратяват трудовата си дейност.

   Самоосигуряващото се лице следва да подаде декларация образец ОКд-5, с която да декларира прекъсване на дейността от 1 октомври 2017 г. или от следващия ден. Да подаде друга декларация, с която да декларира датата, на която реално е започнало да упражнява трудова дейност след приключване на отпуска за временна неработоспособност (в конкретния случай 6 ноември 2017 г., според задължителните предписания).
Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да подават декларация (образец № 7) в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход. Със заличаване на данните, подадени с декларация образец № 1 за м. октомври 2017 г. и коригиране на датата в т. 14 „Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено“ за м. ноември 2017 г., ако лицето не е осигурено на друго основание, ще се формира период без осигурителни вноски, за който то подлежи на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и следва да подаде декларация образец № 7, в която да посочи началната дата от периода, за който възниква задължението му за осигуряване по този ред.

   Директор на Дирекция „ОДОП“ Пловдив: (Георги Арнаудов)Статия със свободен достъп