Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-80 от 25.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-80/18.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че извършвате сделки като физическо лице с криптовалута в платформата bitcoin.de. Платформата се опе...

№ 20-28-81 от 29.03.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-28-81/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със задължителни предписания № ЗД-1-15-00870466/27.01.2021 г....

№ 20-28-82 от 23.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-82/15.03.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте регистрирано по Закона за данък добавена стойност /...

№ 3-588 от 11.05.2021 г. Относно: Деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, като е приложено Споразумение за изплащане на наследниците на починалия съдружник на паричната равностойност на дружествените дялове. Във връзка с горното е поставен въпросът следва ли да се...

№ 94-00-10 от 11.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-10 от 02. 02. 2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е гражданин на Република България (РБългария) и Кралство ...

№ 94-00-14 от 23.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-14 от 12.02.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2001 г. е закупена земеделска земя, на която през 2019 г. е извършена смяна на ста...

№ 94-00-34 от 18.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-34 от 10.03.2021г. Задавате въпроси относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия -„дизайнер“. Дейността Ви е дизайн на авторс...

№ 94-00-9 от 09.02.2021 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-9/29.01.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Последните 5 години сте работила в Латвия. През 2019 г. сте представила в Националната ...

№ 96-00-71 от 15.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС) на префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-71/ 04.03.2021 г., относно префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, през...

№ 96-00-72 от 19.03.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ№ 96-00-72 от 19.03.2021 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-72/04.03.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва продажба на стоки в България и Европа чрез онлайн магазин. Към...

№ 96-00-88 от 02.04.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Когато правото на отпуск на служителите на дружеството не е изцяло използван...

№ М-94-К-564 от 23.12.2020 г. Относно: Дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) запитване с вх. №М-94-К-564/16.12.2020 г. относно дължимост на местни данъци и такси по отношение на имот, придобит по давност, Ви уведомявам следното: В ...

Анотации

Неподаване от рабородателя на болничните листове към НОИ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателя ми не е подал към НОИ банковата ми сметка и болничните листове, които съм му предоставила. Не ги е подал вече четвърти месец. Само ме лъже, че е подал всичко необходимо, а когато проверявам ...

Осигуряване на ЕТ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има регистрирана фирма - Едноличен търговец (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. е прекъснал дейност и е назначил прокурист. В момент...

Отпуск поради временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До 31.05. съм в неплатен отпуск по чл.173а ал.2 КТ., който вече е без зачитане на осигурителен стаж, тъй като достигнах 90-те дни със стаж през 2021-ва година. Имам ли право от 01.06. да изляза в платен ...

Прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж (ранно пенсиониране) по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Има л...

Признаване на трудов стаж, положен във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Живея и работя в Англия от 5 години, след няколко месеца се връщам да живия в България. Какъв документ трябва да представя и пред коя служба за да ми бъде признат трудовия стаж от чужбина? Необходим ли е...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи при сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца и за месец май трябва да отработи по утвърден график дните 04 и 06 май 2021 г. плюс всички официални работни дни или общо 19 ...

Трудовият договор следва да съдържа надлежно уговорено място на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството в което работя има два офиса - един в Благоевград и един в София. Колегите работещи в София / и живущи в София/ са назначени с ЕКАТТЕ 00000 - повече от едно работно място. По 1-2 дни в месеца...

Трудовото правоотношение с работник не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество А ситуирано извън Европейският съюз има договори с клиенти за извършване на услуги. Същото дружество има Търговско представителство регистрирано в България в регистъра по Булстат. В същото врем...

Управителят на ООД не може да е едновременно работодател и работник в дружеството

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: ООД има двама съдружници, които управляват дружеството заедно и поотделно. Управителите се самоосигуряват. Възможно ли е единият съдружник да спре самоосигуряването и да бъде назначен на трудов договор к...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2021 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя...

Държавен вестник в бр. 11 от 2021 г.

ДВ, бр. 7 от 26.1.2021 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на дохо...

Справочна информация бр. 11/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 май - 1 юни 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...