Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
Писма и указания

№ 07-00-80 от 25.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-80/18.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че извършвате сделки като физическо лице с криптовалута в платформата bitcoin.de. Платформата се оперира от германска банка, която...

№ 20-28-81 от 29.03.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-28-81/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със задължителни предписания № ЗД-1-15-00870466/27.01.2021 г., издадени от контролен орган ...

№ 20-28-82 от 23.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-82/15.03.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте регистрирано по Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ лице. Задавате въпросите...

№ 3-588 от 11.05.2021 г. Относно: Деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, като е приложено Споразумение за изплащане на наследниците на починалия съдружник на паричната равностойност на дружествените дялове. Във връзка с горното е поставен въпросът следва ли да се декларира имущество, получено...

№ 94-00-10 от 11.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-10 от 02. 02. 2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е гражданин на Република България (РБългария) и Кралство Нидерландия (КНидерландия). Ли...

№ 94-00-14 от 23.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-14 от 12.02.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2001 г. е закупена земеделска земя, на която през 2019 г. е извършена смяна на статута – УПИ. Имота е съпружеска...

№ 94-00-34 от 18.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-34 от 10.03.2021г. Задавате въпроси относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия -„дизайнер“. Дейността Ви е дизайн на авторски произведения - интериор, ав...

№ 94-00-9 от 09.02.2021 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-9/29.01.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Последните 5 години сте работила в Латвия. През 2019 г. сте представила в Националната агенция по приходите (НАП) гр....

№ 96-00-71 от 15.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС) на префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-71/ 04.03.2021 г., относно префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, през месец юли 2020 година, по зая...

№ 96-00-72 от 19.03.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ№ 96-00-72 от 19.03.2021 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-72/04.03.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва продажба на стоки в България и Европа чрез онлайн магазин. Към момента същото работи с курие...

№ 96-00-88 от 02.04.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Когато правото на отпуск на служителите на дружеството не е изцяло използвано през годината, се прави оцен...

№ М-94-К-564 от 23.12.2020 г. Относно: Дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) запитване с вх. №М-94-К-564/16.12.2020 г. относно дължимост на местни данъци и такси по отношение на имот, придобит по давност, Ви уведомявам следното: В изпратено от Вас запитване, за...

Анотации

Неподаване от рабородателя на болничните листове към НОИ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателя ми не е подал към НОИ банковата ми сметка и болничните листове, които съм му предоставила. Не ги е подал вече четвърти месец. Само ме лъже, че е подал всичко необходимо, а когато проверявам в НОИ ми казват, че няма абсол...

Осигуряване на ЕТ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има регистрирана фирма - Едноличен търговец (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. е прекъснал дейност и е назначил прокурист. В момента работи на трудов договор и и...

Отпуск поради временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До 31.05. съм в неплатен отпуск по чл.173а ал.2 КТ., който вече е без зачитане на осигурителен стаж, тъй като достигнах 90-те дни със стаж през 2021-ва година. Имам ли право от 01.06. да изляза в платен отпуск за няколко дни (по чл.1...

Прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж (ранно пенсиониране) по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Има ли право да си прехвърли средст...

Признаване на трудов стаж, положен във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Живея и работя в Англия от 5 години, след няколко месеца се връщам да живия в България. Какъв документ трябва да представя и пред коя служба за да ми бъде признат трудовия стаж от чужбина? Необходим ли е апостил на съответния докумен...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи при сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца и за месец май трябва да отработи по утвърден график дните 04 и 06 май 2021 г. плюс всички официални работни дни или общо 19 дни по 8 часа. Лицето безпричи...

Трудовият договор следва да съдържа надлежно уговорено място на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството в което работя има два офиса - един в Благоевград и един в София. Колегите работещи в София / и живущи в София/ са назначени с ЕКАТТЕ 00000 - повече от едно работно място. По 1-2 дни в месеца им се налага да работят в офи...

Трудовото правоотношение с работник не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество А ситуирано извън Европейският съюз има договори с клиенти за извършване на услуги. Същото дружество има Търговско представителство регистрирано в България в регистъра по Булстат. В същото време Дружество Б регистрирано в Б...

Управителят на ООД не може да е едновременно работодател и работник в дружеството

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: ООД има двама съдружници, които управляват дружеството заедно и поотделно. Управителите се самоосигуряват. Възможно ли е единият съдружник да спре самоосигуряването и да бъде назначен на трудов договор като шофьор на тежкотоворен авт...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2021 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан п...

Държавен вестник в бр. 11 от 2021 г.

ДВ, бр. 7 от 26.1.2021 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на откл...

Справочна информация бр. 11/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 май - 1 юни 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...

PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...