Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2021 > бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 11, 1 -15 юни 2021 г.
PDF версия на броя

Брой 11 на Главен счетоводител от 2021 г.

Вижте pdf версия на изданието [[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-80 от 25.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 07-00-80/18.03.2021 г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че извършвате сделки като физическо лице с криптовалута в платформата bitcoin.de. Платформата се опе...

№ 20-28-81 от 29.03.2021 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

Във Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № 20-28-81/15.03.2021 г., е изложена следната фактическа обстановка: Със задължителни предписания № ЗД-1-15-00870466/27.01.2021 г....

№ 20-28-82 от 23.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП ….. е постъпило Ваше запитване вх. № 20-28-82/15.03.2021г. Отправените въпроси са относно прилагането на нормите на ЗДДФЛ. Посочвате, че упражнявате свободна професия – адвокат и сте регистрирано по Закона за данък добавена стойност /...

№ 3-588 от 11.05.2021 г. Относно: Деклариране на имущество, получено по наследство съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

В запитването не се излага конкретна фактическа обстановка, като е приложено Споразумение за изплащане на наследниците на починалия съдружник на паричната равностойност на дружествените дялове. Във връзка с горното е поставен въпросът следва ли да се...

№ 94-00-10 от 11.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-10 от 02. 02. 2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице е гражданин на Република България (РБългария) и Кралство ...

№ 94-00-14 от 23.02.2021 г. Относно: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/

В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-14 от 12.02.2021 г., относно прилагане на ЗДДС. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2001 г. е закупена земеделска земя, на която през 2019 г. е извършена смяна на ста...

№ 94-00-34 от 18.03.2021 г. Относно: Прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция ОДОП …. е постъпило Ваше запитване вх. № 94-00-34 от 10.03.2021г. Задавате въпроси относно прилагането на чл. 29 от ЗДДФЛ. Описвате, че сте самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия -„дизайнер“. Дейността Ви е дизайн на авторс...

№ 94-00-9 от 09.02.2021 г. Относно: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава-членка на Европейския съюз.

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-9/29.01.2021 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Последните 5 години сте работила в Латвия. През 2019 г. сте представила в Националната ...

№ 96-00-71 от 15.03.2021 г. Относно: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност(ЗДДС) на префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № 96-00-71/ 04.03.2021 г., относно префактурирани разходи за ремонт на автомобил на трето лице по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Съгласно изложената фактическа обстановка, през...

№ 96-00-72 от 19.03.2021 г. Относно: Прилагане на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ№ 96-00-72 от 19.03.2021 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 96-00-72/04.03.2021г. при Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …., е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството извършва продажба на стоки в България и Европа чрез онлайн магазин. Към...

№ 96-00-88 от 02.04.2021 г. Относно: Прилагане на чл. 41 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ … постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-88 от 22.03.2021 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Когато правото на отпуск на служителите на дружеството не е изцяло използван...

№ М-94-К-564 от 23.12.2020 г. Относно: Дължимост на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имот, придобит по давност, съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Във връзка с постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) запитване с вх. №М-94-К-564/16.12.2020 г. относно дължимост на местни данъци и такси по отношение на имот, придобит по давност, Ви уведомявам следното: В ...

Анотации

Неподаване от рабородателя на болничните листове към НОИ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Работодателя ми не е подал към НОИ банковата ми сметка и болничните листове, които съм му предоставила. Не ги е подал вече четвърти месец. Само ме лъже, че е подал всичко необходимо, а когато проверявам ...

Осигуряване на ЕТ

Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин има регистрирана фирма - Едноличен търговец (ЕТ), с предмет на дейност в сферата на строителството. От 2002 г. е прекъснал дейност и е назначил прокурист. В момент...

Отпуск поради временна неработоспособност

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: До 31.05. съм в неплатен отпуск по чл.173а ал.2 КТ., който вече е без зачитане на осигурителен стаж, тъй като достигнах 90-те дни със стаж през 2021-ва година. Имам ли право от 01.06. да изляза в платен ...

Прехвърляне на средствата от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Съпругът ми е роден на 17.10.1960 г. Пенсионер е от 2013 г. поради навършена възраст и осигурителен стаж (ранно пенсиониране) по параграф 4, ал. 1 от ПЗР на КСО. Продължи да работи до 31.05.2020 г. Има л...

Признаване на трудов стаж, положен във Великобритания

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Живея и работя в Англия от 5 години, след няколко месеца се връщам да живия в България. Какъв документ трябва да представя и пред коя служба за да ми бъде признат трудовия стаж от чужбина? Необходим ли е...

Сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице работи при сумирано изчисляване на работното време за период от 4 месеца и за месец май трябва да отработи по утвърден график дните 04 и 06 май 2021 г. плюс всички официални работни дни или общо 19 ...

Трудовият договор следва да съдържа надлежно уговорено място на работа

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружеството в което работя има два офиса - един в Благоевград и един в София. Колегите работещи в София / и живущи в София/ са назначени с ЕКАТТЕ 00000 - повече от едно работно място. По 1-2 дни в месеца...

Трудовото правоотношение с работник не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Дружество А ситуирано извън Европейският съюз има договори с клиенти за извършване на услуги. Същото дружество има Търговско представителство регистрирано в България в регистъра по Булстат. В същото врем...

Управителят на ООД не може да е едновременно работодател и работник в дружеството

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: ООД има двама съдружници, които управляват дружеството заедно и поотделно. Управителите се самоосигуряват. Възможно ли е единият съдружник да спре самоосигуряването и да бъде назначен на трудов договор к...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 юни 2021 г.

До 20-ти юни: ЗСВТС Подаване съгласно чл. 11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец май 2021 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-ти юни: ЗДДФЛ 1. Внасяне от работодателя...

Държавен вестник в бр. 11 от 2021 г.

ДВ, бр. 7 от 26.1.2021 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на дохо...

Справочна информация бр. 11/2021 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 май - 1 юни 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...