Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г. > № 93-00-4685 от 15.10.2021 г. Относ...
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 93-00-4685 от 15.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна:
1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО на доходите от разпореждане с финансови инструменти?
2. Кои пазари на ценни книжа извън Европейското икономическо пространство са включени в това данъчно третиране?
3. Това данъчно третиране относимо ли е за опции и други деривати?
На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и съобразявайки относимата нормативна уредба изразявам следното становище по направеното запитване:
В ЗКПО са регламентирани данъчни преференции по отношение на облагането на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар, с които се цели развитие на последващата търговия с акции (вторичния пазар), като по този начин косвено се насърчава инвестирането в икономиката на страната.
Разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО въвеждат облекчение за доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансовите инструменти (ЗПФИ).
Съгласно чл. 44 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат се елиминират печалбите и загубите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от Допълнителните разпоредби (ДР) на закона.
В тези случаи при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се преобразува както следва:
- Намалява се с печалбата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти. Облекчението по този ред не се прилага за печалби от източник в чужбина, по отношение на които в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане е предвиден метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“;
- Увеличава се със загубата от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от ДР, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези финансови инструменти.
На основание чл. 196 от ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т. 21 от ДР на закона.
Съгласно дефиницията, дадена в §1, т. 21 от ДР на ЗКПО, в понятието „Разпореждане с финансови инструменти” за целите на чл. 44 и чл. 196 попадат сделките:
а) (в сила от 16.02.2018 г.) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ; „права” за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
Дефиницията на понятието „регулиран пазар”, дадена в § 1, т. 70 от ДР на ЗКПО, препраща към понятието „регулиран пазар” по смисъла на чл. 152, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФИ.
Регулиран пазар съгласно чл. 152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на Директива 2014/65/ЕС.
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) (в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; за обратно изкупуване се смята и разпределението на парични средства при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;
г) (в сила от 01.01.2014 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
д) (в сила от 01.01.2021 г.) с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ, L 173/349 от 12 юни 2014 г.).
От цитирания §1, т. 21, б „д” от ДР на ЗКПО е видно, че за прилагането на данъчните режими по чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО е необходимо да се проследяват решенията на Европейската комисия за приемане на даден пазар на трета държава за еквивалентен на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с Директива 2014/65/ЕС.
Към момента на изготвяне на отговора Европейската комисия е взела пет Решения за еквивалентност, от които три са все още в сила:
1. Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2318 на Комисията от 13 декември 2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба за финансовите пазари в Австралия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета;
2. Решение изпълнение (ЕС) 2017/2319 на Комисията от 13 декември 2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на признатите фондови борси в специален административен район Хонг Конг в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета;
3. Решение изпълнение (ЕС) 2017/2320 на Комисията от 13 декември 2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на Съединените американски щати за националните борси за търговия на ценни книжа и алтернативните системи за търговия в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на съвета.
Тези решения са публикувани в ОВ, L 331/94 от 14 декември 2017 г.
Следователно за целите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО сделките с акции, извършени на пазара на трета държава, еквивалентен на регулиран пазар, съгласно посочените по-горе решения на Европейската комисия, попадат в обхвата на определението „разпореждане с финансови инструменти”, по смисъла на § 1. т. 21, буква „д“ от ДР на ЗКПО.
В допълнение обръщам внимание и на въведения преходен режим за облекчено данъчно третиране за печалби и доходи, реализирани от търговия на пазар за растеж (§ 77 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона и за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗР на ЗИДЗДДС, ДВ, бр.104 от 2020 г.).
Съгласно §77, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗДДС до 31 декември 2025 г. в обхвата на разпореждане с финансови инструменти за целите на чл. 44 и 196 от ЗКПО се включват и сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от ЗПФИ.
Права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решени е за увеличаване на капитала.
В чл. 122, ал. 1 от ЗПФИ понятието „пазар за растеж” е дефинирано като многостранна система за търговия, за която е изпълнено условието не по-малко от 50 на сто от емитентите, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на тази МСТ, да са малки и средни предприятия, определени съгласно чл. 77 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, и която разполага с ефективни системи, правила и процедури, осигуряващи изпълнение на изискванията по този закон, включително на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.
Съгласно §77, ал. 2 от приетия преходен режим за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2025 г. с данък при източника по чл. 195, ал. 6 от ЗКПО няма да се облагат:
1. доходите от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, държавата и общините и допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от ЗПФИ в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент на облигации или други дългови ценни книжа, когато облигациите или другите дългови ценни книжа са допуснати до търговия на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от ЗПФИ в страната или в държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и отговарят на условията на чл. 195, ал. 6, т. 2, букви „а“ и „б“ от ЗКПО.
Основната цел на пазара за растеж е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време му предостави сходни предимства с тези на публичните компании.

   Зам. изпълнителен директор на НАП: (Георги Димов)Статия със свободен достъп