Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.
Писма и указания

№ 3-1372 от 08.10.2021 г. Относно: Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „А“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс – Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в световен мащаб, която е регистрирана в Герм...

№ 93-00-4685 от 15.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна: 1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО на доходите от разпореждане с...

№ 94-А-494 от 25.09.2020 г. Относно: Облагане с данък върху недвижимите имоти на сгради по чл. 15, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №………06.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През октомври 2014 г. сте закупила в гр. А три недвижими имота (гаражи), в сграда – незавършено строителство. На 05.02.2020 ...

№ М-17-00-366 от 07.10.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски и данъци при изплащане на еднократни помощи при смърт

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-М-17-00-366/27.08.2021 г., задавате следните въпроси: Дължат ли се осигурителни вноски и данъци върху еднократни помощи при смърт, предоставени и изплатени за сметка на с...

№ М-24-38-49 от 19.08.2021 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) на доставка, извършвана от онлайн платформа във връзка с краткосрочно предоставяне за ползване на част от недвижим имот - съпружеска имуществена общност (СИО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-38-49/20.05.2021 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице e закупило недвижим имот в режим на СИО...

Анотации

Допълнителен отпуск за обучение на студент

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Работя в държавна администрация и съм студент четвърти курс редовна форма на обучение, предстои ми писане на дипломна работа и защита. Имам ли право на допълнителен отпуск? Съгласно чл. 66 от Закона за държавния служител, дъ...

Изплащане на ДТВ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли след заповед на директора за ДТВ да се изплати под формата на аванс и да издаде др. Заповед за СБКО и да нареди да се изплати като втори аванс в същия месец? Съгласно чл. 270, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, трудовото въз...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от баба или дядо

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Със съпруга ми осиновихме дете - момче, което ни бе предадено на 12.10.2021 г. Детето навършва една годинка на 07.01.2022 год.. В момента съм бременна с момиче, като от 17.01.2022 г. имам право да ползвам болничен за 45 дни преди тер...

Прекратяване на трудов договор на лице, навършило пенсионна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Аз съм родена през 1959 г. (на 62 години), работя на безсрочен трудов договор като преподавател в университет и имам събран трудов стаж от 11 г. Според настоящите промени в закона моите работодатели имат ли право да ме оставят на раб...

Прехвърляне и наследяване на дял в ООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли при вече учредено ООД, вече работещо, да се прехвърля дял? А възможно ли е такъв дружествен дял да се наследява? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията...

Работа при условия на втора категория труд

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпрос: Основната дейност на дружеството е строителство. Предстои да започнете монтаж на минно оборудване на територията на “X” АД. Според Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране работници, инженерн...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2022 г.

10 януари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна...

Държавен вестник в бр. 1 от 2022 г.

ДВ, бр. 64 от 3.8.2021 г. Президент на републиката Указ № 192 за възлагане на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави правителство Министерски съвет Постановление № 250 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство...

Справочна информация бр. 1/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 декември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пред...

PDF версия на броя

Брой 1 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...