Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 1, 1 - 15 януари 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 1 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 3-1372 от 08.10.2021 г. Относно: Прилагането на специален режим в Съюза на основание чл. 156 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Според изложеното в запитването, „А“ ООД е регистрирано по ЗДДС лице и извършва основно дейност чрез онлайн продажби. Възнамерява да извършва онлайн търговия чрез електронен интерфейс – Amazon.de. Амазон е платформа за онлайн търговия в световен маща...

№ 93-00-4685 от 15.10.2021 г. Относно: Данъчното третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на доходите от разпореждане с финансови инструменти

Във Ваше запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите с вх.№93-00-4585/24.09.2021 г., задавате следните въпроси, тъй като обмисляте да учредите компания в нашата страна: 1. Какво е данъчното третиране съгласно ЗКПО...

№ 94-А-494 от 25.09.2020 г. Относно: Облагане с данък върху недвижимите имоти на сгради по чл. 15, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/

В Централно управление на Националната агенция за приходите е постъпило Ваше писмо с вх. №………06.2020 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: През октомври 2014 г. сте закупила в гр. А три недвижими имота (гаражи), в сграда – незавършен...

№ М-17-00-366 от 07.10.2021 г. Относно: Дължими осигурителни вноски и данъци при изплащане на еднократни помощи при смърт

Във Ваше запитване, получено в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. №М-М-17-00-366/27.08.2021 г., задавате следните въпроси: Дължат ли се осигурителни вноски и данъци върху еднократни помощи при смърт, предостав...

№ М-24-38-49 от 19.08.2021 г. Относно: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО) на доставка, извършвана от онлайн платформа във връзка с краткосрочно предоставяне за ползване на част от недвижим имот - съпружеска имуществена общност (СИО)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) с вх. № М-24-38-49/20.05.2021 г. е заведено Ваше запитване, препратено по компетентност от дирекция ….., в което е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице e закупил...

Анотации

Допълнителен отпуск за обучение на студент

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса:Работя в държавна администрация и съм студент четвърти курс редовна форма на обучение, предстои ми писане на дипломна работа и защита. Имам ли право на допълнителен отпуск? Съгласно чл. 66 от За...

Изплащане на ДТВ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли след заповед на директора за ДТВ да се изплати под формата на аванс и да издаде др. Заповед за СБКО и да нареди да се изплати като втори аванс в същия месец? Съгласно чл. 270, ал. 2 от Кодекс...

Ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст от баба или дядо

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Със съпруга ми осиновихме дете - момче, което ни бе предадено на 12.10.2021 г. Детето навършва една годинка на 07.01.2022 год.. В момента съм бременна с момиче, като от 17.01.2022 г. имам право да ползва...

Прекратяване на трудов договор на лице, навършило пенсионна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Аз съм родена през 1959 г. (на 62 години), работя на безсрочен трудов договор като преподавател в университет и имам събран трудов стаж от 11 г. Според настоящите промени в закона моите работодатели имат...

Прехвърляне и наследяване на дял в ООД

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Може ли при вече учредено ООД, вече работещо, да се прехвърля дял? А възможно ли е такъв дружествен дял да се наследява? Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, к...

Работа при условия на втора категория труд

Във в. „Труд“ Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпрос: Основната дейност на дружеството е строителство. Предстои да започнете монтаж на минно оборудване на територията на “X” АД. Според Наредбата за категоризиране на труда при пе...

Справочник

Данъчен календар 1 - 31 януари 2022 г.

10 януари Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на ...

Държавен вестник в бр. 1 от 2022 г.

ДВ, бр. 64 от 3.8.2021 г. Президент на републиката Указ № 192 за възлагане на кандидата за министър-председател Пламен Николаев Николов да състави правителство Министерски съвет Постановление № 250 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разх...

Справочна информация бр. 1/2022 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 3 - 17 декември 2021 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход з...