Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г. > № 96-00-180 от 01.08.2022 г. Относн...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 96-00-180 от 01.08.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-180/01.08.2022 г.
Описвате следната фактическа обстановка:
Вие сте собственик и управител на ЕООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собствена фирма във Великобритания.
Поставяте следния въпрос:
Необходимо ли е при започване на дейност на фирмата „П“ ЕООД, която е регистрирана в България, да бъде стартирано осигуряване като самоосигуряващо се лице (или друго) в България?
Предвид неизчерпателната фактическа обстановка в запитването, изразявам следното принципно становище съгласно действащото законодателство:
На 31 януари 2020 г. Обединеното кралство напусна Европейския съюз (ЕС), като от същата дата влезе в сила Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от ЕС и Европейската общност за атомна енергия (Споразумение за оттеглянето). Влизането в сила на Споразумението постави началото на преходен период, който продължи до 31 декември 2020 г. и по време на който правото на Съюза се прилагаше по отношение на Обединеното кралство.
В чл. 30 от Дял III „Координация на системите за социална сигурност“ на споразумението се определят лицата, спрямо които продължават да се прилагат всички правила за координация на системите за социална сигурност, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004) и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 987/2009).
Съгласно чл. 30, параграф 1, букви „а“ и „в“ от Споразумението за оттегляне, разпоредбите на Дял III се прилагат за граждани на Съюза, спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица, както и за граждани на Съюза, които пребивават в Обединеното кралство и спрямо които се прилага законодателството на държава членка в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.
Прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 се гарантира дотогава, докато съответната ситуация се запазва непроменена или лицата продължават без прекъсване да са в ситуация, която обхваща едновременно Обединеното кралство и държава членка на ЕС (чл. 30, параграф 2 от Споразумението за оттегляне).
Съгласно разпоредбата на чл. 16 от Регламент (ЕО) № 987/2009 във всички случаи, когато едно и също лице упражнява дейности в две или повече държави членки, то уведомява за това компетентната институция на държавата членка по пребиваване. Институцията на държавата членка по пребиваване незабавно определя законодателството, приложимо спрямо съответното лице, като взема предвид разпоредбите на чл. 13 от Регламент (ЕО) № 883/2004 и чл. 14 от Регламент (ЕО) № 987/2009.
В резултат от определяне на приложимото законодателство се определя и държавата членка, която е изцяло компетентна за социалната сигурност на лицето. Това е държавата, в която следва да се превеждат задължителните осигурителни вноски и по законодателството на която се придобива право на обезщетения и помощи. При определяне на дължимите осигурителни вноски всички дейности и доходи на лицата, заети в две или повече държави членки, се считат за реализирани на територията на компетентната държава членка (чл. 13(5) от Регламент (ЕО) № 883/2004).
Приложимото законодателство се удостоверява чрез формуляр А1 - „Удостоверение относно законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на притежателя“, издаван от институцията на държавата членка, чието законодателство е определено като приложимо за съответното лице. Документът се издава след подадено искане до компетентната институция (чл. 19(2) от Регламент (ЕО) № 987/2009). Формулярът удостоверява, че лицето е подчинено на законодателство на определена държава членка и същото е освободено от прилагане на законодателствата на съответните други държави членки.
От 1 януари 2021 г. търговските отношения между ЕС и Обединеното кралство се уреждат от Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Европейската общност за атомна енергия от една страна и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна (Споразумение за търговия и сътрудничество), публикувано в Официален вестник на ЕС на 31.12.2020 г.
В него се определят преференциални договорености в различни области. Що се отнася до координацията в областта на социалната сигурност, споразумението има за цел да гарантира определени права на гражданите на ЕС, които работят, пътуват или се преместват в Обединеното кралство, както и за граждани на Обединеното кралство, които работят, пътуват или се преместват в ЕС, от 1 януари 2021 г.
Съгласно чл. Ch.SSC.1 от Четвърта позиция на Споразумението за търговия и сътрудничество, държавите членки и Обединеното кралство координират своите системи за социална сигурност в съответствие с Протокола относно координацията в областта на социалната сигурност (Протокола), за да се гарантират социално осигурителните права на лицата, обхванати в тях. Протоколът е неразделна част от Споразумението за търговия и сътрудничество и се прилага за всички нововъзникнали от 01 януари 2021 г. случаи, засягащи държавите членки и Обединеното кралство.
На основание чл. SSC.10, параграф 1 от този протокол лицата, за които той се прилага, са подчинени на законодателството само на една държава, което се определя в съответствие с Дял II „Определяне на приложимото законодателство“ от същия Протокол.
В чл. SSC.12 от Протокола се съдържат правилата за определяне на приложимото законодателство по отношение на лицата, осъществяващи дейност в две или повече държави, една от които е Обединеното кралство.
Чл. SSCI.75 от Приложение SSC-7 към Протокола предвижда, че за междинен период, който трябва да бъде съгласуван от Специализирания комитет за координация на социалната сигурност, всички формуляри и документи, издадени от компетентните институции във формата, използвана за прилагане на Регламенти (ЕО) №883/2004 и № 987/2009, са валидни и за целите на прилагането на Протокола, и когато е уместно, продължават да се използват за обмен на информация между компетентните институции.
Следователно, в случай че за Вас като гражданин на Съюза на основание горецитираните нормативни актове се прилага законодателството на Обединеното кралство или на Република България, ако притежавате преносим документ, удостоверяващ приложимото осигурително законодателство, е достатъчно условие, за да удостоверите това обстоятелство.
Когато собственици и съдружници на търговски дружества упражняват трудова дейност в тях в качеството им на самоосигуряващи се лица, те се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт на основание чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) задължението им за осигуряване възниква от деня на започване или възобновяване трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация („Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ - декларация обр. ОКд-5) по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).
На основание чл. 1, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ видът на осигуряването се определя с декларация обр. ОКд- 5, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването (чл. 1, ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ).
Когато собственикът на ЕООД упражнява трудова дейност като управител на търговското дружество, на основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО ще подлежи на задължително социално осигуряване за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица. Съгласно чл. 6, ал. 3 от КСО осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Предвид изложеното, собствениците на търговски дружества (ЕООД) подлежат на задължително осигуряване за държавното обществено осигуряване съобразно осъществяваната трудова дейност. Това означава, че в зависимост от вида на извършваната трудова дейност (управление и контрол или като самоосигуряващи се), посочените лица са задължително осигурени на едното, на другото или едновременно на двете основания.
Важно е да се подчертае, че задължение да подават декларация обр. ОКд-5 имат само самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО и те са изрично посочени в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от кодекса, а именно:
- лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
- лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ;
- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
При започване на трудова дейност, самоосигуряващото се лице следва да подаде декларация обр. ОКд-5 в 7-дневен срок от започването на дейността и да избере вид на осигуряване, независимо дали ще се осигурява за фондовете на държавното обществено осигуряване или не.
С оглед гореизложеното, в случай че упражнявате дейност като собственик на ЕООД, за Вас ще възникне задължение за деклариране на данни по гореописания ред като самоосигуряващо се лице, тъй като ще попаднете в кръга на задължително осигурените лица по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО.
При положение, че за Вас бъде определено за приложимо британското осигурително законодателство, подадената от Вас като самоосигуряващо се лице декларация обр. ОКд-5, ще показва от коя дата упражнявате дейност и избрания вид на осигуряване. При евентуална промяна на обстоятелствата, например прекъсване на дейността в Обединеното кралство, и извършване на дейност единствено на територията на България, Вие ще дължите осигурителни вноски в България според направения избор.
В случай че за Вас е определено като приложимо българското осигурително законодателство, ако упражнявате дейност като самоосигуряващо се лице по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, за Вас ще възникне задължение освен за подаване на декларация обр. ОКд-5 по реда на НООСЛБГРЧМЛ, така и за осигуряване по реда, предвиден в КСО и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за самоосигуряващите се лица.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Пловдив: (п) (не се чете)Статия със свободен достъп