Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г.
PDF версия на броя

Брой 18 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...

Писма и указания

№ 07-00-193 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/10.05.2022 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представляватe, е...

№ 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО

Закупен е актив (машина), чиято функционалност и характеристики са подобрени в сравнение с тези на аналогичен притежаван от предприятието към момента на покупка. Впоследствие предприятието се е освободило чрез продажба или бракуване от притежавания п...

№ 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Посочвате, че като физическо лице работите по трудови правоотношения на територията на Обединеното кралство Великобритания, като това ще продължи и за напред. Там е и постоянното Ви местоживеене. Искате да извършвате продажби на различни стоки, като ...

№ 94-00-79 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 94-00-79/17.05.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирала сте се като самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин и сте и...

№ 94-00-84 от 25.05.2022 г. Относно: Попълване на „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи по електронен път Ваше запитване с вх. № 94-00-84/25.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Подал сте заявление за регистрация като самоосигуряващо се лице по електронен...

№ 96-00-111 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-115/10.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя на работниците си социална придобивка в натура – ваучери за храна. Въ...

№ 96-00-129 от 26.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-129/26.05.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка...

№ 96-00-180 от 01.08.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-180/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте собственик и управител на ЕООД, като същевременно живеете и се осигурявате в со...

Анотации

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бих искал да получа информация относно новоприетия платен отпуск за бащи в размер на 2 месеца за отглеждане на дете. От кога ще мога да се възползвам от същия? Според чл. 164в, ал. 1 от КТ бащата (осин...

Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какво включва „трудовото възнаграждение“ съгласно чл. 272 от Кодекса на труда? Към момента към начислен ФРЗ са включени: основна заплата, възнаграждение за професионален опит, атестационна сума, възнагра...

Връчване на съобщения и призовки на фирми

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се връчват съобщения и призовки на фирми? Когато стане дума за съобщения, съдебни книжа, призовки, обичайно се имат предвид проблемите около връчването им на граждани, на физически лица....

Изпитателен срок на лице, назначено по заместване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За лице, което отсъства поради представен болничен лист за един месец, но е заявило че ще ползва за диагнозата си още болнични листи до 6 месеца, трябва да бъде назначен заместник по чл. 68, ал.1, т. 3. ...

Облагане на доход от продажба или замяна на акции или дялове

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин сключва договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което е съдружник. Цената ще бъде платена на части. Част от сумата ще бъде получена при подпис...

Отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на връченото предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По време на отправено предизвестие от работодателя, лицето излиза в продължителен болничен, който приключва след изтичане на предизвестието. Кога се прекратява трудовия договор, с изтичане на предизвес...

Установяване на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Двама служители работят на 4-часов трудов договор при сумарно отчитане на работното време. Възможно ли е ако единият от тях отсъства (по отпуск или болест), втория да работи на 8 часа за да покрие работн...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2022 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е ч...

Държавен вестник в бр. 18 от 2022 г.

ДВ, бр. 74 от 16.9.2022 г. Министерски съвет Постановление № 272 от 12 септември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съ...

Осигурителен календар за октомври 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 август - 5 септември 20...