Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-193 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-193/10.05.2022 г., препратено по компетентност от ЦУ на НАП София. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представляватe, е регистрирано по ЗДДС лице и и...

№ 2-356 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на на чл.189б, ал. 2, т. 8 от ЗКПО

Закупен е актив (машина), чиято функционалност и характеристики са подобрени в сравнение с тези на аналогичен притежаван от предприятието към момента на покупка. Впоследствие предприятието се е освободило чрез продажба или бракуване от притежавания преди това актив. Посочено е, ч...

№ 94-00-111 от 15.07.2022 г. Относно: Прилагане на данъчното и осигурителното законодателство

Посочвате, че като физическо лице работите по трудови правоотношения на територията на Обединеното кралство Великобритания, като това ще продължи и за напред. Там е и постоянното Ви местоживеене. Искате да извършвате продажби на различни стоки, като същите могат да бъдат закупени...

№ 94-00-79 от 17.05.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи запитване с вх. № 94-00-79/17.05.2022 г., в което е изложена следната фактическа обстановка: Регистрирала сте се като самоосигуряващо се лице – регистриран земеделски стопанин и сте избрала да се осигурявате за ин...

№ 94-00-84 от 25.05.2022 г. Относно: Попълване на „Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице“ – обр. ОКд-5

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи по електронен път Ваше запитване с вх. № 94-00-84/25.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Подал сте заявление за регистрация като самоосигуряващо се лице по електронен път. След определен период от...

№ 96-00-111 от 10.05.2022 г. Относно: Прилагане на чл. 209 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. е постъпило запитване с вх. № 96-00-115/10.05.2022 г. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството ще предоставя на работниците си социална придобивка в натура – ваучери за храна. Във фирмата има назначени работн...

№ 96-00-129 от 26.05.2022 г. Относно: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-129/26.05.2022 г., препратено по компетентност от ТД на НАП ……, относно прилагане на ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството, което представл...

№ 96-00-180 от 01.08.2022 г. Относно: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-180/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте собственик и управител на ЕООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собствена фирма във Великобритан...

Анотации

Бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Бих искал да получа информация относно новоприетия платен отпуск за бащи в размер на 2 месеца за отглеждане на дете. От кога ще мога да се възползвам от същия? Според чл. 164в, ал. 1 от КТ бащата (осиновителят) има право на отпуск ...

Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Какво включва „трудовото възнаграждение“ съгласно чл. 272 от Кодекса на труда? Към момента към начислен ФРЗ са включени: основна заплата, възнаграждение за професионален опит, атестационна сума, възнаграждение по Колективен трудов до...

Връчване на съобщения и призовки на фирми

Във в. „Сега“ Красимир Добрев, юрист, отговаря на въпроса: Как се връчват съобщения и призовки на фирми? Когато стане дума за съобщения, съдебни книжа, призовки, обичайно се имат предвид проблемите около връчването им на граждани, на физически лица. Този въпрос стана особено ост...

Изпитателен срок на лице, назначено по заместване

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: За лице, което отсъства поради представен болничен лист за един месец, но е заявило че ще ползва за диагнозата си още болнични листи до 6 месеца, трябва да бъде назначен заместник по чл. 68, ал.1, т. 3. До колко месеца може да бъде и...

Облагане на доход от продажба или замяна на акции или дялове

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Гражданин сключва договор за прехвърляне на дялове от капитала на дружество, в което е съдружник. Цената ще бъде платена на части. Част от сумата ще бъде получена при подписване на договора, а оставащата...

Отпуск поради временна неработоспособност след връчване на предизвестието не прекъсва срока на връченото предизвестие

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: По време на отправено предизвестие от работодателя, лицето излиза в продължителен болничен, който приключва след изтичане на предизвестието. Кога се прекратява трудовия договор, с изтичане на предизвестието или с приключване на отп...

Установяване на сумирано изчисляване на работното време

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Двама служители работят на 4-часов трудов договор при сумарно отчитане на работното време. Възможно ли е ако единият от тях отсъства (по отпуск или болест), втория да работи на 8 часа за да покрие работния ден, като съответно бъде ко...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 октомври 2022 г.

До 10-ти октомври: ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или др...

Държавен вестник в бр. 18 от 2022 г.

ДВ, бр. 74 от 16.9.2022 г. Министерски съвет Постановление № 272 от 12 септември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2004 г. Министерство на...

Осигурителен календар за октомври 2022 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 18/2022 г.

Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 22 август - 5 септември 2022 г. Курсове за митнически о...

PDF версия на броя

Брой 18 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...