Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г. > № 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: ...
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

   В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника за продажбите?
Посочено е, че това е огромна информация, след преминалите клиенти и издадените фактури до момента. Ежедневно издадените фактури са от 150 до 180 броя.
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 58/2022 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 59/2022 г.) е изразено следното становище:
Настоящият отговор е изготвен при приемане на хипотезата, че посочените в запитването разширени фискални бонове, съдържат информацията съгласно чл. 112, ал. 5 от ЗДБРБ и не представляват фактура по смисъла на чл. 112, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, съдържаща задължителните реквизити, посочени в чл. 114, ал. 1 от същия закон.
Съгласно § 20а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ППЗДДС (нов - ДВ, бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г.) отчетът за извършените продажби по чл.112, ал. 7 от ЗДБРБ до преустановяване предоставянето на компенсацията по чл. 112, ал.20 от ЗДБРБ се отразява в дневника за продажби, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18. Регистрирано лице може да отрази разширените фискални бонове по чл. 112, ал. 5 от ЗДБРБ в дневника за продажбите, като попълва колони от 1 до 8 включително. Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по ал. 7.
По силата на чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ за издадените разширени фискални бонове по ал. 5 крайният разпространител съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС с код 83. В този смисъл, за издадените от дружеството разширени фискални бонове, с които са документирани доставки на моторни горива, за които се предоставя компенсация по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, следва да се състави отделен отчет за съответния данъчен период за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от ЗДДС.
При отразяването на отчета за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС за съответния данъчен период в колона „вид на документа“ следва да се посочи код 83. Предвид регламентираното с § 20а, ал. 1, изречение първо от ПЗР на ППЗДДС, съставеният за съответен данъчен период отчет за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от ЗДБРБ, следва да се отрази в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, като се попълват колони от 1 до 8, данъчната основа се посочва в колони 9 и 11 или 17, съответно данъкът - в колони 10 и 12 или 18.
Издадените от ЕТ „А“ разширени фискални бонове, с които са документирани доставки на моторни горива, за които се предоставя компенсация по чл. 112, ал. 1 от ЗДБРБ, може да бъдат отразени в дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, като се попълнят колони от 1 до 8 включително (§ 20а, ал. 1, изр. второ от ПЗР на ППЗДДС). Когато с разширен фискален бон са документирани и други доставки/продажби на стоки и/или услуги, техните данъчна основа и данък се включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона и/или в отчета по § 20а, ал. 7 от ПЗР на ППЗДДС (§ 20а, ал. 1, изр. трето от ПЗР на ППЗДДС).

   Директор на Дирекция „ОУИ“ Велико Търново: (п)
(не се чете)Статия със свободен достъп