Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-276#2 от 05.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е заведено Ваше запитване с вх. № 07-00-276#2/05.08.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои едновременна пр...

№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-306/11.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП гр. София. Изложена е следната фактическа обстанов...

№ 15-00-16 от 22.08.2022 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. №15-00-16/25.07.2022 г., в което са поставени въпроси от член на регионалната организация. Изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент г-жа Е......

№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. към Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-44/01.08.2022 г. Собственик сте от 20 години на поземлен имот в гр. …... През 2019 г. ст...

№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № 24-39-139/03.08.2022 г., е изложена следната фактическа ситуация: „…“ ООД е местно юридич...

№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника...

№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, Община М. при управлението на недвижими имоти, частна и публична общинска собственост, предоставя под наем следните обекти: - терени в регулация за поставяне на павилиони и - язовири, които представляват територия, за...

№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-181/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник и управител на ООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собс...

№ 96-00-195 от 16.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация „К“ е регистрирана през 2010 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията извършва както нестопанска, така и стопанска дейност. През месец септември 2022 г. ...

№ М-26-А-386 от 26.08.2022 г. ОТНОСНО: Отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ., бр. 52 от 2022 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-А-386/02.08.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предоставя компенсацията по чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния...

Анотации

В случаите по чл. 106, ал. 3, ал. 1, т. 5 ЗДСл държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На държавен служител му се прекратява служебното правоотношение поради настъпила смърт. Той е работил през последните 10 години в същата администрация. Преди настъпване на смъртта, държавният служител е ...

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През септември 2022 г. подписах допълнително споразумение за увеличение на трудовото възнаграждение със задна дата от 01.07.2022 г. Увеличението за юли и август бе начислено със заплатата през септември....

Забрана за полагане на нощен и извънреден труд на майки с деца до 6-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Майка съм на две породени деца, по-малкото от които е на 2 г. Имам ли право да изисквам от работодателя да не давам дежурства събота и неделя и на национални празници? Съгласно чл. 167б от Кодекса на тр...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 19.09.2022 г. се прекратява трудов договор по чл.328, ал., т.2 от КТ (съкращаване на щата), като предизвестието от три месеца е изработено до датата на прекратяване. На 16.09.2022 г. служителката пред...

Осигуровки не се внасят от самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващ се гражданин, в качеството му на едноличен собственик на ЕООД, подава декларация за възобновяване на трудова дейност с вид на осигуряване за инвалидност порад...

Право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е в трудово правоотношение до 11.07.2022 г. включително и за 2022 г. има 41 работни дни полагаем годишен отпуск. При прекратяване на трудовия договор колко работни дни платен годишен отпуск се полаг...

Прекъсване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм трета година майчинство и съм бременна за втори път в края на четвъртия месец. Как стои въпросът с получаване на болничен лист, поради невъзможност да се върна на работа (имам медицинско ст...

Престой в смисъла на чл.267, ал. 2 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствено предприятие сме, с голяма численост. Във връзка със зачестили лични почасови отсъствия на служители, обмисляме вариант как да процедираме. До колко преждевременното тръгване от работа (с р...

Работа със срок на изпитване шест месеца в полза на работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Автомонтьор е назначен на работа със срок на изпитване шест месеца в полза на работодателя. След един месец се освобождава позиция като „автомеханик“ и лицето се назначава като такъв. В този случай, кога...

Справочник

Важно за търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки

Национална агенция за приходите Председателя на НСИ със Заповед № РД-05-485/03.11.2022г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2023г.: - за вътресъюзен внос - 700 000 лв. - за вътресъюзен износ – 1 000 000 лв. Праговете за деклар...

Възможности за осигурените лица да се снабдят с документи за осигурителен стаж и доход

Национален осигурителен институт 1. Какви архиви се съхраняват в Националния осигурителен институт (НОИ), според разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ведомости за заплати ...

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2022 г.

До 20-и ноември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен пери...

Държавен вестник в бр. 21 от 2022 г.

ДВ, бр. 86 от 28.10.2022 г. Народно събрание Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното...

Справочна информация бр. 21/2022 г.

   Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 октомври 2022 г....

PDF версия на броя

Брой 21 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...