Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2022 > бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 21, 1 - 15 ноември 2022 г.
Писма и указания

№ 07-00-276#2 от 05.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ ….. е заведено Ваше запитване с вх. № 07-00-276#2/05.08.2022 г., относно прилагане разпоредбите на ЗДДС и ЗДДФЛ. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои едновременна продажба на 8 броя апартаменти, ...

№ 07-00-306 от 11.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 07-00-306/11.08.2022 г. относно прилагане на ЗДДС, препратено за отговор по компетентност от ЦУ на НАП гр. София. Изложена е следната фактическа обстановка: Дружеството осъществява де...

№ 15-00-16 от 22.08.2022 г. ОТНОСНО: Преотстъпване на данък по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) при условията на чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Централно управление на Националната агенция за приходите е получено Ваше писмо с вх. №15-00-16/25.07.2022 г., в което са поставени въпроси от член на регионалната организация. Изложена следната фактическа обстановка: Към настоящия момент г-жа Е... Й…. е управител на ЕТ „М….. Й...

№ 20-31-44 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. към Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) постъпи Ваше запитване с вх. № 20-31-44/01.08.2022 г. Собственик сте от 20 години на поземлен имот в гр. …... През 2019 г. сте сключили предварителен догов...

№ 24-39-139 от 20.09.2022 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Във Ваше писмено запитване до Дирекция ОДОП ….., препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП), заведено с вх. № 24-39-139/03.08.2022 г., е изложена следната фактическа ситуация: „…“ ООД е местно юридическо лице, което предстои да с...

№ 3-1011 от 12.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка с отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ, обн., ДВ, бр.18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2022 г.)

В запитването, без да е изложена конкретна фактическа обстановка, относно дейността на ЕТ „А“ е поставен следният въпрос: практически, издадените разширени фискални бонове /фактури/ на физическите лице трябва ли да бъдат отразени по номера в дневника за продажбите? Посочено е, че...

№ 3-979 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на отдаване под наем на терен/търговска площ и на язовир съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Според изложеното в запитването, Община М. при управлението на недвижими имоти, частна и публична общинска собственост, предоставя под наем следните обекти: - терени в регулация за поставяне на павилиони и - язовири, които представляват територия, заета от води и водни обекти. До...

№ 96-00-181 от 01.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на осигурителното законодателство

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-181/01.08.2022 г. Описвате следната фактическа обстановка: Вие сте съдружник и управител на ООД, като същевременно живеете и се осигурявате в собствена фирма във Великобритания...

№ 96-00-195 от 16.08.2022 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондация „К“ е регистрирана през 2010 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Фондацията извършва както нестопанска, така и стопанска дейност. През месец септември 2022 г. предстои провеждане на междуна...

№ М-26-А-386 от 26.08.2022 г. ОТНОСНО: Отчитане при предоставяне на компенсация по чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ., бр. 18 от 2022 г., изм. и доп., ДВ., бр. 52 от 2022 г.)

В Централно управление на Национална агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-А-386/02.08.2022 г. е заведено Ваше запитване, в което е изложена следната фактическа обстановка: Дружество предоставя компенсацията по чл. 112, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България ...

Анотации

В случаите по чл. 106, ал. 3, ал. 1, т. 5 ЗДСл държавният служител има право на обезщетение в размер 50 на сто от месечната му основна заплата

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На държавен служител му се прекратява служебното правоотношение поради настъпила смърт. Той е работил през последните 10 години в същата администрация. Преди настъпване на смъртта, държавният служител е придобил право на пенсия за ос...

За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: През септември 2022 г. подписах допълнително споразумение за увеличение на трудовото възнаграждение със задна дата от 01.07.2022 г. Увеличението за юли и август бе начислено със заплатата през септември. За периода юни-септември имам...

Забрана за полагане на нощен и извънреден труд на майки с деца до 6-годишна възраст

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Майка съм на две породени деца, по-малкото от които е на 2 г. Имам ли право да изисквам от работодателя да не давам дежурства събота и неделя и на национални празници? Съгласно чл. 167б от Кодекса на труда (КТ) работник или служител...

Обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: На 19.09.2022 г. се прекратява трудов договор по чл.328, ал., т.2 от КТ (съкращаване на щата), като предизвестието от три месеца е изработено до датата на прекратяване. На 16.09.2022 г. служителката представя болничен лист за временн...

Осигуровки не се внасят от самоосигуряващите се, които са осигурени за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност

Във в. „Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Самоосигуряващ се гражданин, в качеството му на едноличен собственик на ЕООД, подава декларация за възобновяване на трудова дейност с вид на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и с...

Право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Лице е в трудово правоотношение до 11.07.2022 г. включително и за 2022 г. има 41 работни дни полагаем годишен отпуск. При прекратяване на трудовия договор колко работни дни платен годишен отпуск се полагат, под формата на обезщетение...

Прекъсване на неплатен отпуск по чл. 167а от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: В момента съм трета година майчинство и съм бременна за втори път в края на четвъртия месец. Как стои въпросът с получаване на болничен лист, поради невъзможност да се върна на работа (имам медицинско становище от проследяващия бреме...

Престой в смисъла на чл.267, ал. 2 от КТ

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Производствено предприятие сме, с голяма численост. Във връзка със зачестили лични почасови отсъствия на служители, обмисляме вариант как да процедираме. До колко преждевременното тръгване от работа (с разрешение на работодател) може...

Работа със срок на изпитване шест месеца в полза на работодателя

В сайта на МТСП експерти отговарят на въпроса: Автомонтьор е назначен на работа със срок на изпитване шест месеца в полза на работодателя. След един месец се освобождава позиция като „автомеханик“ и лицето се назначава като такъв. В този случай, когато се прекратява договора по в...

Справочник

Важно за търговците, които осъществяват вътресъюзна търговия със стоки

Национална агенция за приходите Председателя на НСИ със Заповед № РД-05-485/03.11.2022г. определи праговете за деклариране по система Интрастат за 2023г.: - за вътресъюзен внос - 700 000 лв. - за вътресъюзен износ – 1 000 000 лв. Праговете за деклариране на статистическа стойнос...

Възможности за осигурените лица да се снабдят с документи за осигурителен стаж и доход

Национален осигурителен институт 1. Какви архиви се съхраняват в Националния осигурителен институт (НОИ), според разпоредбата на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В осигурителния архив на НОИ се съхраняват ведомости за заплати и трудовоправни документи на о...

Данъчен календар 16 - 30 ноември 2022 г.

До 20-и ноември: ЗСВТС Подаване на Интрастат декларации за вътресъюзен внос (пристигания)/вътресъюзен износ (изпращания), съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС - за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение с първи референтен период месец октомври 2022 г. До ...

Държавен вестник в бр. 21 от 2022 г.

ДВ, бр. 86 от 28.10.2022 г. Народно събрание Решение за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Решение за задължава...

Справочна информация бр. 21/2022 г.

   Справочната информация ще откриете на страници 29-31 от PDF-версията на всеки брой Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 6 - 20 октомври 2022 г. Курсове за митнически оценки...

PDF версия на броя

Брой 21 на Главен счетоводител от 2022 г.

[[table_1]]...