начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г. > Съдружник и управител в ООД и трудо...
в. Седмичен законник
бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.

Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор, тъй като има необходимото за това образование и подготовка?

  

   Обикновено един от съдружниците в ООД изпълнява и функциите на управител на дружеството, който по съответния ред се вписва в търговския регистър.

   В качеството си на управител на дружеството лицето е работодател по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда. Работодателят сключва, изменя и прекратява трудовите договори в дружеството, дава указания, приема оценки, разрешава отпуски, явява се страна при решаването на възникнали трудови спорове и т.н. Поради това не е възможно едно и също физическо лице едновременно да е работодател и нает от него работник или служител.

   В конкретния случай управителят на ООД не може да сключи трудов договор сам със себе си.Статия със свободен достъп