начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 43/2013 г.

Парламентът прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по приходите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., а по разходите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв. Бюджетът на ДОО ще има дефицит от 3678,2 хил. лв. Депутатите гласу...

Промените в Търговския закон относно плащанията по търговски сделки

В изпълнение на Директива 2011/7/ЕС от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавените търговски плащания в Търговския закон (ТЗ, обн., ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г.) бяха направени промени, които имат за цел създаването на законодателни мерки за пр...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 43

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-249/05, решение от 15 юни 2006 г. страни: Европейската комисия срещу Република Финландия Предмет на спора е определянето на данъчен представител. В своето решение Съдът на ЕО заявява, че ...

Данъчно третиране на доставка на услуга “кредитно посредничество”

Българско ЕООД извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в създаване на контакти и участие в преговорите между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити. Посредническата услуга се извършва въз основа на договори...

Допълнителен трудов договор през време на неплатен отпуск по основния договор

Работник в неплатен отпуск започва работа по допълнителен трудов договор при друг работодател. Може ли този договор да бъде за 8 часа? Има ли право да получава по този договор допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Няма п...

Правна обосновка за допълнителен срочен трудов договор

Каква трябва да е правната обосновка на допълнителен трудов договор за определен срок за изпълнение на сезонна работа, в който е предвиден срок за изпитване в полза на работодателя? За яснота на отношенията и с цел избягване на бъдещи трудови спор...

Право на обезщетение за майчинство при отглеждане на дете по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Служителка прекратява ползването на отпуск за майчинство и продължава да отглежда детето си по програма “Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост” по Схема “Отново на работа” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финан...

Преизчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране и осигуряване на пенсионер

Служител на фирмата ни иска да си подаде документите за пенсиониране и след това да продължи да работи. Служителят се води втора категория труд. В тази връзка имам следните въпроси: 1. Как става преизчисляване на трудовия стаж от 2-ра към 3-та катего...

Работодателят определя длъжностите с ненормирано работно време

Ръководството на фирмата ни се кани да определя нови длъжности с ненормирано работно време. Може ли предприятието да въвежда свои правила за ненормиран работен ден и не се ли заобикалят по този начин ограниченията за работното време? Редът за уста...

Размер на отпуска при постъпване на друга работа

След като на предишната работа е ползвал полагащия му се 20 работни дни платен годишен отпуск, от 01.04.2013 г. служител постъпва на друга работа. Има ли право да върне на стария работодател възнаграждението за ползвания отпуск и на новата работа да ...

Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор, тъй като има необходимото за това образование и подготовка? Обикновено един от съдружниците в ООД изпълнява и функциите на управител на...

Физическото лице като осигурител по реда на КСО

Физическо лице (в конкретния случай е посланик, но въпросът е актуален и за МФЛ) наема лице да почиства дома му, градинар, шофьор и детска гледачка, като желае да заплаща и внася дължимите данъци и осигуровки на въпросните наети лица. При какви обст...

В пресата за вас

Въвод и преминаване на риска след влизане в сила на постановлението за възлагане

В бр. В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира въвода във владение и преминаването на риска. Въводът представлява принудително отнемане на имущественото право от длъжника или...

Квалифициране на разходите като текущи или признаването им като увеличаващи първоначалната стойност на съответния ДМА

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма има собствена сграда - шивашки цех. Извършва следните ремонти: ремонт на тоалетни - смяна на плочки, тоалетни чинии и врати, ремонт на водопр...

Облагане на доходите от дивиденти, разпределени на две чуждестранни физически лица

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма - ООД, има двама съдружници - швейцарски граждани. Какви данъци фирмата дължи при изплащане на дивидентите от печалбата на чуждестранните физически лица, какви деклар...

Отделни видове тежки дисциплинарни нарушения

В бр. 4 на дайджест “Труд и право” проф. д.ю.н. Васил Мръчков разглежда темата за дисциплинарните нарушения. Важна част от споровете за законност на дисциплинарните нарушения в практиката на ВКС се отнасят до прилагането на дисциплинарните нарушен...

Подаване на декларация обр. 1 и 6 при смяна на БУЛСТАТ

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Предприятието ни се регистрира в Агенцията по вписванията и смени Булстат с нов ЕИК от 9.10.2013 г. Как да подадем декларация обр. 1 и обр. 6 за м. 10.2013 г.,...

Такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт. Като най-ярък и лесен пример за онагледяване на такъв тип продажба можем да ...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник, бр. 102 - 103/2013 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23.11.2011 г. в Копенхаген. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 2...

Справочна информация бр.43/2013

Централни валутни курсове за периода 02.12.2013 г. - 08.12.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната в...