Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 43, 2 - 8 декември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 43/2013 г.

Парламентът прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по приходите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., а по разходите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв. Бюджетът на ДОО ще има дефицит от 3678,2 хил. лв. Депутатите гласуваха бюджетът на фонд “Пенсии”...

Промените в Търговския закон относно плащанията по търговски сделки

В изпълнение на Директива 2011/7/ЕС от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавените търговски плащания в Търговския закон (ТЗ, обн., ДВ, бр. 20 от 28.02.2013 г.) бяха направени промени, които имат за цел създаването на законодателни мерки за противодействие към практиката п...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 43

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-249/05, решение от 15 юни 2006 г. страни: Европейската комисия срещу Република Финландия Предмет на спора е определянето на данъчен представител. В своето решение Съдът на ЕО заявява, че назначаването на данъчен предс...

Данъчно третиране на доставка на услуга “кредитно посредничество”

Българско ЕООД извършва по занятие кредитно посредничество, изразяващо се в създаване на контакти и участие в преговорите между търговски банки и крайни клиенти с оглед отпускането на кредити. Посредническата услуга се извършва въз основа на договори, сключени с търговските банки...

Допълнителен трудов договор през време на неплатен отпуск по основния договор

Работник в неплатен отпуск започва работа по допълнителен трудов договор при друг работодател. Може ли този договор да бъде за 8 часа? Има ли право да получава по този договор допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Няма пречка по време на неплатен отп...

Правна обосновка за допълнителен срочен трудов договор

Каква трябва да е правната обосновка на допълнителен трудов договор за определен срок за изпълнение на сезонна работа, в който е предвиден срок за изпитване в полза на работодателя? За яснота на отношенията и с цел избягване на бъдещи трудови спорове в трудовия договор трябва ...

Право на обезщетение за майчинство при отглеждане на дете по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Служителка прекратява ползването на отпуск за майчинство и продължава да отглежда детето си по програма “Детегледач - шанс за реализация с обучение към заетост” по Схема “Отново на работа” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансиран със средства на Европейс...

Преизчисляване на осигурителния стаж при пенсиониране и осигуряване на пенсионер

Служител на фирмата ни иска да си подаде документите за пенсиониране и след това да продължи да работи. Служителят се води втора категория труд. В тази връзка имам следните въпроси: 1. Как става преизчисляване на трудовия стаж от 2-ра към 3-та категория труд? 2. Прекратяването на...

Работодателят определя длъжностите с ненормирано работно време

Ръководството на фирмата ни се кани да определя нови длъжности с ненормирано работно време. Може ли предприятието да въвежда свои правила за ненормиран работен ден и не се ли заобикалят по този начин ограниченията за работното време? Редът за установяване на ненормиран работен...

Размер на отпуска при постъпване на друга работа

След като на предишната работа е ползвал полагащия му се 20 работни дни платен годишен отпуск, от 01.04.2013 г. служител постъпва на друга работа. Има ли право да върне на стария работодател възнаграждението за ползвания отпуск и на новата работа да ползва до края на същата годин...

Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор, тъй като има необходимото за това образование и подготовка? Обикновено един от съдружниците в ООД изпълнява и функциите на управител на дружеството, който по съответ...

Физическото лице като осигурител по реда на КСО

Физическо лице (в конкретния случай е посланик, но въпросът е актуален и за МФЛ) наема лице да почиства дома му, градинар, шофьор и детска гледачка, като желае да заплаща и внася дължимите данъци и осигуровки на въпросните наети лица. При какви обстоятелства физическото лице/пос...

В пресата за вас

Въвод и преминаване на риска след влизане в сила на постановлението за възлагане

В бр. В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира въвода във владение и преминаването на риска. Въводът представлява принудително отнемане на имущественото право от длъжника или трето лице и предаването му н...

Квалифициране на разходите като текущи или признаването им като увеличаващи първоначалната стойност на съответния ДМА

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Фирма има собствена сграда - шивашки цех. Извършва следните ремонти: ремонт на тоалетни - смяна на плочки, тоалетни чинии и врати, ремонт на водопровод; слагане на окачен таван ...

Облагане на доходите от дивиденти, разпределени на две чуждестранни физически лица

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма - ООД, има двама съдружници - швейцарски граждани. Какви данъци фирмата дължи при изплащане на дивидентите от печалбата на чуждестранните физически лица, какви декларации и документи се подават в ...

Отделни видове тежки дисциплинарни нарушения

В бр. 4 на дайджест “Труд и право” проф. д.ю.н. Васил Мръчков разглежда темата за дисциплинарните нарушения. Важна част от споровете за законност на дисциплинарните нарушения в практиката на ВКС се отнасят до прилагането на дисциплинарните нарушения по чл. 190, ал. 1, т. 1-7 К...

Подаване на декларация обр. 1 и 6 при смяна на БУЛСТАТ

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, разглежда следния казус: Предприятието ни се регистрира в Агенцията по вписванията и смени Булстат с нов ЕИК от 9.10.2013 г. Как да подадем декларация обр. 1 и обр. 6 за м. 10.2013 г., след като подадохме уведомлен...

Такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на приходи от такса за обслужване, включена в цената на продадения продукт. Като най-ярък и лесен пример за онагледяване на такъв тип продажба можем да посочим продажбата на стока, ч...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник, бр. 102 - 103/2013 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис (ЕКО), прието от Съвета на ЕКО на 23.11.2011 г. в Копенхаген. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 21.11.2013 г. за отменяне на На...

Справочна информация бр.43/2013

Централни валутни курсове за периода 02.12.2013 г. - 08.12.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стра...