начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 10, 10 - 16 март 2014 г. > Счетоводно и данъчно третиране на н...
в. Седмичен законник
бр. 10, 10 - 16 март 2014 г.

Счетоводно и данъчно третиране на наследяването на предприятие на ЕТ

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор

   Собственик на ЕТ - действащо предприятие с персонал и регистриран по ЗДДС, почина внезапно на 07.10.2013 година. Неговият син пое фирмата след съответните търговски регистрации - решението в ТР излезе на 21.10.2013 (с нов ЕИК) и на същата дата получихме и регистрацията по ЗДДС. По отношение на персонала - преназначени са по съответния ред (чл. 123). Какви трябва да са началните салда на наследника ЕТ? Трябва ли да се осчетоводяват в наследника ЕТ салдата от наследодателя ЕТ все едно че е покупка през 498? Какво правим с авансовите вноски за данък печалба - както по отношение на разчетите с бюджета, така и по отношение на счетоводните записвания? Трябва ли резултатът от дейността на наследодателя да се обяви като друг доход от стопанска дейност от наследника при попълване на личната му декларация или по някакъв друг начин изобщо?

   Счетоводството на дейността на предприятието на едноличния търговец до датата на смъртта на физическото лице и след наследяването трябва да се води в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. Според нас нищо не трябва да се променя при наследяване на предприятието. Счетоводната информация на предприятието на починалия собственик следва да продължава да съществува без промяна.
Когато починало лице е формирало доход от стопанска дейност като едноличен търговец през данъчната година, облагаем с данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наследникът му не следва да подава данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ от негово име.
Според становище на Националната агенция за приходите (НАП) с изх. № 96-00-208/09.04.2012 г. липсва и правна възможност наследникът на починалото лице да подава декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, получени от наследодателя за осъществяваната от него стопанска дейност до датата на смъртта.
Наследникът следва да подаде годишна данъчна декларация от свое име с новия си ЕИК, с която да декларира печалбата за периода от поемане на предприятието до края на годината. В тази връзка следва да се има предвид, че чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ предвижда, че по реда на чл. 26, ал. 1 - 6 се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец.
Тук за счетоводни и данъчни цели възниква необходимостта да бъде извършено междинно счетоводно приключване за определяне на финансовия резултат на стопанската дейност на прекратения едноличен търговец към датата на смъртта на неговия собственик - физическото лице, и да бъде определен финансовият резултат за периода от поемане на предприятието до края на годината.
По отношение на авансовите вноски за данък печалба има становище на НАП с изх. № 24-33-89/09.06.2012 г. Според него универсалният правоприемник на предприятието е задължен да заплати публичните задължения на ЕТ за годината. Затова при определянето на годишното данъчно задължение на наследодателя, собственик на ЕТ за годината, следва да се приспадне данъкът, който той авансово е внесъл през данъчната година по реда на ЗКПО. В случай че авансовите вноски са по-високи по размер от дължимия годишен данък, разликата подлежи на възстановяване/прихващане на наследниците.
Но това становище не съответства на посочените горе тълкувания на нормативните изисквания, че наследникът няма право да подава декларация от името на починалото лице, както и няма правна възможност да включва дохода от починалия едноличен търговец в своята декларация.Статия със свободен достъп