начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 10, 10 - 16 март 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 10, 10 - 16 март 2014 г.
Законодателство

ДДС при авансови плащания за несъстояли се доставки

В стопанската практика не са редки случаите, при които се отменя осъществяването на доставки, за които е направено авансово плащане. Законосъобразното коригиране на резултата по ЗДДС от тези плащания зависи от няколко конкретни обстоятелства. В резул...

Държавен вестник бр. 10/2014 г.

ДВ, бр. 18 от 4.03.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 2. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Правителството прие Поста...

Министерски съвет бр.10/2014 г.

Правителството прие Стратегия за развитие на държавната администрация. Тя обхваща периода до 2020 г. и в нея са заложени основните реформи за развитието на българската администрация, която да работи по-активно в полза на хората. Документът има четири...

Народно събрание бр.10/2014 г.

С приети на второ четене промени в Закона за виното и спиртните напитки парламентът дефинира понятието “оцет”. Според мотивите на вносителите липсата на определение е оставила отворена вратата за злоупотреби от страна на недобросъвестни производители...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 10

Дело C- 13/06, решение от 7 декември 2006 г. страни: Commission of the European Communities срещу Hellenic Republic Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на услуга, извършвана от пътна помощ. В своето решение Съдът на ЕО прие...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр.10/2014 г.

Въпрос: За сключване на трудов договор за “пазач” - шифър по НКДП 9510 0005, работодателят изисква и предоставяне на свидетелство за съдимост. Не се ли нарушават изискванията на Наредба 4 от 11 май 1993 година? Фирмата не осъществява частна охранител...

Данъчно третиране на ВОД

Наш клиент от Холандия, с който работим две години вече, иска да променим начина на работа, който е до момента, а именно ВОД. Той иска да създаде consignment stock на детайли (стока) в техен склад в Холандия. Тези детайли ще бъдат използвани за тяхно...

Допълнително възнаграждение за положен нощен труд

Когато с един служител е сключен трудов договор, в който е упоменато, че ще работи само нощни смени, трябва ли да му се начислява увеличение за положения нощен труд? Увеличаване на възнаграждението за нощен труд се прави, за да се осигури еднакво за...

Закрила от уволнение на баща през време на отпуск по чл. 167а от КТ

Счетоводител ползва 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до осемгодишна възраст. Детето е на 2 и половина години. Защитен ли е бащата от уволнение поради намаляване на щатните бройки в отдела, в който работи? Бащата ползва разрешен му отпу...

Особености на годишното счетоводно приключване на отчетната 2013 година в земеделските кооперации

Годишното счетоводно приключвана на отчетната 2013 година и в земеделските кооперации е един от най-важните етапи от дейността им. Продуктът, който следва да се получи като резултат от всички последователни действия на съставителя на финансови отчети...

Отразяване на наследени размери от предоставен заем в ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност има получен заем от собственика. В началото на 2013 година собственикът продава дяловете си, като дружеството запазва едноличната си форма на управление, както и задължението по получения заем към стария с...

Право на пенсиониран работник да получава допълнително възнаграждение

Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служител, чийто трудов договор е подписан след пенсионирането? В съответствие с чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ за придобит трудов стаж и професиона...

Режим на разположение при ненормиран работен ден

Може ли при ненормиран работен ден служителят през седмицата да е на разположение на работодателя? Ако през това време се наложи да работи, ще му се заплати ли извънреден труд или само доплащането за разположение? Когато особеният характер на работа...

Счетоводно и данъчно третиране на наследяването на предприятие на ЕТ

Собственик на ЕТ - действащо предприятие с персонал и регистриран по ЗДДС, почина внезапно на 07.10.2013 година. Неговият син пое фирмата след съответните търговски регистрации - решението в ТР излезе на 21.10.2013 (с нов ЕИК) и на същата дата получи...

В пресата за вас

Деклариране по ЗДДФЛ при наемане на работна сила от чуждестранно лице на местно физическо лице

За “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен eксперт, дава отговор на въпроса: Български гражданин работи като международен шофьор по трудов договор с фирма от Чехия. Трябва ли да декларира доходите си по трудовия договор в НАП - България? Дефинирането н...

Нелинеен метод на амортизация на активи

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира нелинейния метод на амортизация. В счетоводната научна литература се споменават няколко различни метода на амортизация, които са изложени и в параграфи 5.1 и 5.2 от п...

Обезценка на вземания по МСС

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира обезценката на вземания по МСС. В МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване липсват конкретни постановки за обезценката на вземанията поради несъбир...

Отчитане и третиране по ЗКПО на ремонт на кола над прага на същественост за ДМА

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: В дружество, което ползва лек автомобил под наем, е извършен разход за ремонт на автомобила над прага за материална същественост (над 700 лева). Как следва да се третира съг...

Справочник

Банкови сметки, обслужващи ТД и офисите на НАП от 1.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 10/2014

Централни валутни курсове за периода 04.03.2014 г. - 07.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

В сила от 25.11.2005 г. Приета с ПМС № 243 от 14.11.2005 г. Обн., ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 39 от 26 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 29 септември 20...