начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 15, 14 - 20 април 2014 г. > Уволнение по време на отпуск по бол...
в. Седмичен законник
бр. 15, 14 - 20 април 2014 г.

Уволнение по време на отпуск по болест

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Може ли да бъде прекратено трудово правоотношение от страна на работодателя, докато служителят е в отпуск поради временна неработоспособност, включително и в хипотезата на трудов договор със срок за изпитване? Ако не може, къде се разписани основанията за това?

   Когато работникът или служителят е започнал ползването на разрешен отпуск, спрямо него действа предварителната закрила по чл. 333, ал. 1, т. 4 от КТ при уволнение. Закрилата е приложима само в случаите на прекратяване на трудовия договор на някое от посочените в същата разпоредба основания - чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2 т. 6 от КТ. В тези случаи работодателят може да извърши уволнението само с предварително писмено разрешение на инспекцията по труда, което трябва да е получено към момента на връчване на заповедта за уволнение.
При трудов договор със срок за изпитване страната, в чиято полза е уговорено изпитването, има право до изтичане на този срок да прекрати без предизвестие трудовия договор (чл. 71 от КТ). Ако в трудовия договор не е посочено изрично в чия полза е уговорен срокът на изпитване, се смята, че той е уговорен в полза и на двете страни.
Разпоредбата на чл. 71 от КТ е самостоятелно правно основание за прекратяване на трудовия договор. Тя не е посочена в чл. 333 от КТ, поради което предварителната закрила не действа при прекратяване на трудовия договор на това основание.
Следователно трудовият договор със срок за изпитване може да бъде прекратен и през време на отпуск поради временна неработоспособност.Статия със свободен достъп